ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ข้อมูลรายวิชากิจกรรมชุมนุม 2567

ที่ ชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รับทั้งหมด
1
งานเกษตร ม.ต้น
สถานที่เรียน: 2105
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์

- - - 25/25
2
งานเกษตร ม.ปลาย
สถานที่เรียน: 3205
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวธนธมล ภัทรอัครโชติ

- - - 25/25
3
งานธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน: ห้องธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ: -
นางรัชนี นาคสุข

- - - 25/25
4
งานประดิษฐ์ 1
สถานที่เรียน: 3202
หมายเหตุ:
นางสาวพรรณนิภา เชื้อกุณะ

- - - 12/20
5
งานประดิษฐ์ 2
สถานที่เรียน: 3202
หมายเหตุ:
นางสาวเต็มฟ้า เขียวมณี

- - - 19/20
6
ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่เรียน: 2103
หมายเหตุ: ไม่มี
นายกิตติวัฒน์ ปลื้มจิตร

- - - 25/25
7
อาชีพอิสระ
สถานที่เรียน: 1207
หมายเหตุ: ไม่มี
นางชุลีพร เทวรัตน์

- - - 25/25
8
เย็บ ปัก ถัก ร้อย
สถานที่เรียน: 2101
หมายเหตุ: ไม่มี
นางธิดาภรณ์ ชิ้นเพชร

- - - 0/25
9
A-Math_KKR
สถานที่เรียน: ห้อง A-Math
หมายเหตุ: นักเรียนมีความรู้ความสามารถ A-MATH เพื่อพัฒนาตนเองไปแข่งขัน
ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญใจ กอวิจิตร

25/25
10
Sudoku ม.ต้น
สถานที่เรียน: 1309
หมายเหตุ: นักเรียนที่เคยเล่นซูโดกุ
นางสาวสุชาดา คอนหงาย

- - - 25/25
11
Suduku ม.ปลาย
สถานที่เรียน: หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หมายเหตุ: ไม่มี
นายธัญญาวัฒน์ การะเกตุ

- - - 13/25
12
คณิตคิดเชิงบวก 1
สถานที่เรียน: 1303
หมายเหตุ: ไม่มี
นางณัฏฐณิชา ณ ถลาง

- - - 10/25
13
คณิตคิดเพลิน
สถานที่เรียน: ใต้อาคาร 5 ชั้น
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวรุ่งรวี เบญจศีล

- - - 25/25
14
คณิตคิดเลข 1
สถานที่เรียน: 1306
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเวียง

- - - 20/20
15
คณิตคิดเลข 2
สถานที่เรียน: 1306
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวรังสิมา ศรีในบ้าน

- - - 20/20
16
คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน: 1310
หมายเหตุ: ไม่มี
นางณัฐชุดา ศรีถม

25/25
17
ติวO-NET ม.ปลาย(ม.5 , ม.6) 1
สถานที่เรียน: 1305
หมายเหตุ: ไม่มี
นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์

- - - - 0/20
18
ติวO-NET ม.ปลาย(ม.5 , ม.6) 2
สถานที่เรียน: 1305
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชา

- - - - 2/20
19
นักคิด 01
สถานที่เรียน: ใต้อาคาร 5 ชั้น
หมายเหตุ: ฝึกไหวพริบ ทักษะการคิด แก้ปัญหา
นายพาสิษฐ์ ชูเชิด

- - 25/25
20
คณิตศาสตร์หรรษา
สถานที่เรียน: 1311
หมายเหตุ: ไม่มี
นางปูรณี ใจกลาง

- - - - - 25/25
21
เวทคณิต
สถานที่เรียน: 1301
หมายเหตุ: ไม่มี
นายอนุชา บุญนำชู

- - - 25/25
22
ติวคณิตพิชิตโอเน็ต
สถานที่เรียน: 1304
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวระเบียบ ขำคม

- - - - - 5/25
23
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (yc) ม.ปลาย
สถานที่เรียน: ุ6201
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวกัลญา กรีธาธร

- - - 24/25
24
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (yc) ม.ต้น
สถานที่เรียน: 6201
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวทวิพร โพธิ์ทอง

- - - 20/20
25
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (yc) ม.ปลาย 2
สถานที่เรียน: 6201
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวรัตน์นรี บุญจันทร์ศรี

- - - 20/20
26
Crossword1
สถานที่เรียน: 1509
หมายเหตุ: ไม่มี
นางปุณยา จารุแพทย์

20/20
27
Crossword2
สถานที่เรียน: 1509
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวยอดขวัญ วาดวงศ์

20/20
28
สภา จูเนียร์
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ: นักเรียนที่มีจิตสาธารณะเเละพร้อมที่จะทำกิจกรรมของสภานักเรียน
นางสาวดรุณี ทองคำ

- - - 25/25
29
Enjoy with English Words
สถานที่เรียน: 1511
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวจิตตกานต์ ขาวผ่อง
Mr.Antony Maruti
- - - - 25/25
30
English Movies 1
สถานที่เรียน: 1508
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวศรุดา น้อยเรือง

- - - 20/20
31
English Movies 2
สถานที่เรียน: 1508
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาววิลาสินี พวงระย้า

- - - 13/20
32
Easy English
สถานที่เรียน: 1209
หมายเหตุ: ไม่มี
นางอัจฉรา กล่อมศรี

- - - - - 2/25
33
จัดอาหารว่าง1
สถานที่เรียน: ห้องแคนทีน
หมายเหตุ: ไม่มี
นางเพชรรัตน์ อินทรสว่าง

- - - - - 4/20
34
จัดอาหารว่าง 2
สถานที่เรียน: ห้องแคนทีน
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวอินทุอร ทองสมนึก

- - - - - 10/20
35
การละเล่นไทย
สถานที่เรียน: 1208
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข

- - - - - 25/25
36
จิตอาสา สร้างสุข
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ: นักเรียนที่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
นางสาวกสิณา เกตุมั่งมี

- - - 9/25
37
คำศัพท์พาเพลิน 2
สถานที่เรียน: 2504
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวฉัตรขวัญ พูลเพิ่ม

- - - 25/25
38
จุ๊กจิ๊กจ้อจีน
สถานที่เรียน: 2502
หมายเหตุ: ภาษาจีน
นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี

- - - 15/25
39
ซินจ่าวเวียดนาม
สถานที่เรียน: 2505
หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภาษาและประเทศเวียดนาม
นางสาววัลค์วดี โชติรัตนชัย

- - - 14/25
40
ภาษาจีนภาษาใจ
สถานที่เรียน: 1510
หมายเหตุ: มีพื้นฐานภาษาจีนและมีใจรักเรียนภาษาจีน
นางสาวปัณธิมา เอี่ยมสวัสดิ์

- - - 25/25
41
HSKวัดระดับภาษาจีนม.ต้น
สถานที่เรียน: 2503
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวฐิติมา จินดาพฤกษ์

- - - 20/20
42
H.S.K วัดระดับภาษาจีน
สถานที่เรียน: 2503
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวนพวรรณ ใจบรรเจิดกุล

- - - 20/20
43
รักษาดินแดน
สถานที่เรียน: มทบ.15 และ ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด

- - - 186/300
44
สภานักเรียน
สถานที่เรียน: ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ: มีจิตอาสา รักงานสภานักเรียน (ไม่รับคนที่จะเรียน รด.)
นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้

- - - 12/25
45
E-sport (ROV)
สถานที่เรียน: ลานร่วมใจ
หมายเหตุ: นักเรียนที่เล่น ROV
นายพลอธิป เมืองมลมณีรัตน์

- - - 25/25
46
คำคม (เกมต่ออักษรไทย)
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาด

- - - - - 25/25
47
คำคม ม.ปลาย
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวนรมน หอมกลบ

- - - 25/25
48
ผลงานสร้างสรรค์ทางภาษา
สถานที่เรียน: 1411
หมายเหตุ: มีความชอบ/ถนัดทางด้านภาษาไทย/สนใจทำแฟ้มสะสมผลงาน
นางสาวชลธิดา หงษ์เหม

- - - - - 0/25
49
นักเขียนเปลี่ยนโลก (ทัศน์)
สถานที่เรียน: 1406
หมายเหตุ: มีความสนใจในการเขียนรูปแบบต่างๆ
นางสาวสุรัสวดี น้อยมาลา

- 20/20
50
พัฒนาบุคลิกภาพ
สถานที่เรียน: 1406
หมายเหตุ: มึความสนใจเรื่องการพูด
นางสาวปัทมา แตงอวบ

- - - - - 3/20
51
ภาษา พาสุข
สถานที่เรียน: 1410
หมายเหตุ: อาขยานทำนองเสนาะคำประพันธ์
นางดารณี จันทร์นาค

- - - - - 25/25
52
ภาษาพาสร้างสรรค์ 1
สถานที่เรียน: 1405
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวธิติยา สัญญขันธ์

- - - - 3/20
53
ภาษาพาสร้างสรรค์ 2
สถานที่เรียน: 1405
หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย
นางสาวธัญพร กล่อมสกุล

- - - 20/20
54
ยุวบรรณรักษ์
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห์

- - - 25/25
55
สนุกกับเกมภาษาไทย
สถานที่เรียน: 1404
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวสุนิสา ขำทวี

- - - - - 25/25
56
สนุกกับภาษาไทย
สถานที่เรียน: 1407
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวลักขณา นิลสลับ

- - - - - 0/25
57
อักษราพาเพลิน
สถานที่เรียน: 1409
หมายเหตุ: ไม่มี
นางวรรณา นวมสุข

- - - 11/25
58
การ์ตูนเรื่องสั้น 1
สถานที่เรียน: 1206
หมายเหตุ: สามารถวาดการ์ตูนและใช้สีได้อย่างสวยงาม
นางสาวชินตา จับจัด

- - - 20/20
59
การ์ตูนเรื่องสั้น 2
สถานที่เรียน: 1206
หมายเหตุ: สามารถวาดการ์ตูนและใช้สีได้อย่างสวยงาม
นางสาวสิรินันท์ ปานทิพย์

- - - 20/20
60
อุตุดาราธรณีวิทยาน่ารู้ 2
สถานที่เรียน: 2401
หมายเหตุ: รับนักเรียนที่มีความพร้อมศึกษาเรื่อง อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และ ดาราศาสตร์
นางสาวพิกุล วิไลลักษณ์

- - - 20/20
61
วิทย์คิดสนุก 1
สถานที่เรียน: 2404
หมายเหตุ: กล้าแสดงออก กล้าพูด
นางสาวเหมือนจันทร์ สุขเทา

- - - 20/20
62
วิทย์คิดสนุก 2
สถานที่เรียน: 2404
หมายเหตุ: กล้าแสดงออก กล้าพูด
นางสาวบุษราคัม ดุลบุตร

- - - 20/20
63
อุตุดาราธรณีวิทยาน่ารู้ 1
สถานที่เรียน: 2401
หมายเหตุ: รับนักเรียนที่มีความพร้อมศึกษาเรื่องอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และดาราศาสตร์
นายบดีศร บุญอินทร์

- - - 20/20
64
สีสันสร้างสุข1
สถานที่เรียน: 2301
หมายเหตุ:
นางทัศนีย์ อึ๊งภากรณ์

- - - 8/20
65
สีสันสร้างสุข 2
สถานที่เรียน: 2301
หมายเหตุ:
นางสาวชนนิกานต์ วงษ์สูง

- - - 16/20
66
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน: 1202
หมายเหตุ: มีความสนใจการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์เหมือน

- - - 20/25
67
พับกระดาษพาเพลิน โอริกามิ 1
สถานที่เรียน: 2405
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวประวีนา พันธ์จันทร์

- - - 20/20
68
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 1
สถานที่เรียน: 2302
หมายเหตุ: ไม่มี
นางจงรักษ์ สุขะสุคนธ์

- - - 20/20
69
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 2
สถานที่เรียน: 2302
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวพัชริดา คงแคล้ว

- - - 20/20
70
วิทย์หรรษา 1
สถานที่เรียน: 1308
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวปิยะพร ไพรทอง

- - - 20/20
71
วิทย์หรรษา 2
สถานที่เรียน: 1308
หมายเหตุ: ไม่มี
นางมวลทกานต์ พืชโรจน์

- - - 20/20
72
วิทยาศาสตร์จากสารคดี ม.ต้น
สถานที่เรียน: 1307
หมายเหตุ: ไม่มี
นายชาคริต แสงกระจ่าง

- - - 20/20
73
วิทยาศาสตร์จากสารคดี ม.ปลาย
สถานที่เรียน: 1307
หมายเหตุ: ไม่มี
นายอัณณพ ชูช่วย

- - - 20/20
74
พับกระดาษพาเพลิน โอริกามิ 2
สถานที่เรียน: 2405
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวพิชญา เข็มทอง

- - - 20/20
75
สารคดีวิทยาศาสตร์ 2
สถานที่เรียน: 2304
หมายเหตุ: ต้องเข้าเรียนและบันทึกกิจกรรมชุมนุมทุกคาบ
นางสาวสุวภัทร แต้มทอง

20/20
76
สารคดีวิทยาศาสตร์ 1
สถานที่เรียน: 2304
หมายเหตุ: ต้องเข้าเรียนและบันทึกกิจกรรมชุมนุมทุกคาบ
นางกนัษมณ งามระหงส์ อารีวงศ์

20/20
77
หุ่นยนต์สนุกคิดส์
สถานที่เรียน: 1204
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กร

- - - - - 25/25
78
หุ่นยนต์อัตโนมัติและ iOT
สถานที่เรียน: 1203
หมายเหตุ: มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
นายวัลลภ กอวชิรพันธ์

- - - 14/25
79
ดนตรีไทย ม.ต้น
สถานที่เรียน: ห้องดนตรีไทย
หมายเหตุ: มีความสามารถพิเศษดนตรีไทยมีสิทธิ์เลือกชุมนุมก่อน
นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์

- - - 25/25
80
ดนตรีไทย ม.ปลาย
สถานที่เรียน: ห้องดนตรีไทย(ห้องพระ)
หมายเหตุ: นักเรียนที่มีพื้นฐานด้านดนตรีไทยมาแล้ว
นายวันกวี อาริยะ

- - - 23/25
81
Paper Art ศิลปะกระดาษ 3 มิติ
สถานที่เรียน: 2603
หมายเหตุ: -
นางสาวศิรินทร์ พานเพชร

- - - 19/25
82
วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน: 4204
หมายเหตุ: มีเวลาฝึกซ้อมสำหรับการฝึกซ้อมช่วงเย็น 16.00-18.00น.
นายสิรวิชญ์ ไกรแถลง
ครูดนตรีคนใหม่
45/45
84
ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน: 4203
หมายเหตุ: มีพื้นฐานทางทัศนศิลป์
นางรุจิรา ทับทิมแก้ว

25/25
85
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์
หมายเหตุ: มีความสามารถทางด้านการแสดง การรำ การเต้น
นายธราธัส จำเริญวัตติ์

40/40
86
Board Game
สถานที่เรียน: ห้อง 1501
หมายเหตุ: เป็นการเล่นบอร์ดเกมในเชิงบูรณาการกับเนื้อหา
นางสาวนลินทิพย์ คชกฤษ

- - - - 25/25
87
We are ASEAN
สถานที่เรียน: ห้อง 1507
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ์

6/25
88
The Law Group 1
สถานที่เรียน: 1506
หมายเหตุ: ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น
นายสมศักดิ์ แป้นเกิด

- - - 7/20
89
The Law Group 2
สถานที่เรียน: 1506
หมายเหตุ: ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น
นางสาววิติยา ชลภาพ

- - - 6/20
90
วาดการ์ตูน comic
สถานที่เรียน: 4202
หมายเหตุ: 1 ปีการศึกษา One-shot อย่างต่ำ 12 หน้า
นายชัยพร ม่วงปรางค์

25/25
91
คลิปสั้นหรรษา
สถานที่เรียน: ใต้ถัน 5 ชั้น อาคาร 1
หมายเหตุ: เล่นมือถือได้ / เสียสละ / รับผิดชอบสูง
นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ

- - - 25/25
92
ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย
สถานที่เรียน: 1502
หมายเหตุ: ไม่มี
ครูณัชชา เอกอนันตโชติ

- - - 0/25
93
บรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรมะ 1
สถานที่เรียน: 1501
หมายเหตุ: ไม่มี
นายชัยสิทธิ์ ถาวร

25/25
94
บรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรมะ 2
สถานที่เรียน: 1501
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวสุทธินี สุสุทธิ

25/25
95
พยาบาล
สถานที่เรียน: ห้องพยาบาล
หมายเหตุ: นักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อพยาบาล
นางสาวฐิตาภา ทองคำ

- - - - - 7/25
96
มารยาทไทย
สถานที่เรียน: ใต้อาคาร 5 ชั้น
หมายเหตุ: ไม่มี
นายสิทธิศักดิ์ กิมอิ่ม

- - - 17/25
97
มารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาต้น
สถานที่เรียน: 1503
หมายเหตุ: มีพื้นฐานมารยาทไทย ใจรัก
นางสาวปริฉัตร เล็กดวง

- - - 25/25
98
รักเมืองเพชร
สถานที่เรียน: 1505
หมายเหตุ: ไม่มี
นางวิภารัตน์ เจียมอุย

- - - - - 25/25
99
Geography
สถานที่เรียน: 1403
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวณิชาภา นาคแกมทอง

- - - 1/25
100
Board Game 2
สถานที่เรียน: 1501
หมายเหตุ: เป็นการเล่นบอร์ดเกมในเชิงบูรณาการกับเนื้อหา
นางสาวสิริมา สอาดบุตร

- - - - 23/25
101
World
สถานที่เรียน: 1501
หมายเหตุ: นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับเหตุการของโลก
นางสาวอัญชลี บัวงาม

- - - 3/25
102
สังคมพาเพลิน
สถานที่เรียน: ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น
หมายเหตุ: ไม่มี
นางนภัสสรณ์ หลักบุญ

- - - 25/25
103
เหตุการณ์ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21
สถานที่เรียน: 1403
หมายเหตุ: ไม่มี
นายพีรวิชญ์ ขำไชโย

25/25
104
ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนและวัดคงคารามวรวิหาร
สถานที่เรียน: ศูนย์วัฒนธรรมฯ
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวนพวรรณ ยอดเพชร
นายสมาน ใยมณี
25/25
105
Football’s time
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนที่สนใจฝึกซ้อมฟุตบอลหลังเลิกเรียน นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน
นายอภิษรัก เขียวมา

- - - 25/25
106
STREET FOOTBALL
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
หมายเหตุ: นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน รุ่น 14-16ปี หรือเกิดปี 2552-2554(จำนวน20คน)
นายเอกลักษณ์ โอจารุทิพย์

- - - - 25/25
107
SKILLS FUTSAL
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
หมายเหตุ: นักเรียนที่มีความสนใจและสามารถซ้อมหลังโรงเรียนเลิก
นายสุเมธ เทศเดช

24/25
108
เปตอง
สถานที่เรียน: สนามเปตอง
หมายเหตุ: สนใจฝึกซ้อมเพื่อแข่งขัน,รักในกีฬาเปตอง
นางสาวสิราวรรณ กองทรัพย์

25/25
109
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่เรียน: 1302
หมายเหตุ: มีความชอบและสนใจในซ้อมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายนราธิป ปริญญาจารย์

25/25
110
แอโรบิค
สถานที่เรียน: สนามฟุตบอล
หมายเหตุ: ไม่มี
นายปวันต์ ร้อยแก้ว

25/25
111
กีฬาไทย
สถานที่เรียน: ชั้น 7
หมายเหตุ: ไม่มี
นายสิทธิชัย ตันเอี๋ยม

25/25
112
เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน: ห้องพลศึกษา
หมายเหตุ: ไม่มี
นายครูพละคนใหม่

- - 25/25
113
บอร์ดเกมภาษาไทย
สถานที่เรียน: ห้องสมุด
หมายเหตุ: ไม่มี
นางสาวปภาวรินท์ สาวสวรรค์

- - - - 0/25
114
มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น
สถานที่เรียน: 4101
หมายเหตุ: มีใจรักในกีฬามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น
นายวรพล อ่วมฉิม

- - 25/25