แสดงรายชื่อนักเรียน ลงทะเบียนรายชื่อวิชากิจกรรมชุมนุม
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567       
.: สืบค้นข้อมูลที่ช่อง ค้นหาด้านขวามือ สามารถใส่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อนักเรียน หรือนามสกุลนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง :.

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขที่ สถานะ
1 23014 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ติ๊มา ม.1/1 1
2 23015 ด.ช.กนกพล พรมอุบล ม.1/1 2
3 23026 ด.ช.การัณยภาส จิตรชัยกาญจน์ ม.1/1 3
4 23035 ด.ช.กิตติภพ ผลเลิศ ม.1/1 4
5 23045 ด.ช.จักรพันธ์ พูลสวัสดิ์ ม.1/1 5
6 23080 ด.ช.ณัฐพัฒน์ จันทร์ธิมา ม.1/1 6
7 23102 ด.ช.ธนภัทร์ สังข์รูป ม.1/1 7
8 23178 ด.ช.พีรพัฒน์ ยอดแก้ว ม.1/1 8
9 23193 ด.ช.เมธาทัศน์ อมศิริ ม.1/1 9
10 23200 ด.ช.รชานนท์ มิตรรัน ม.1/1 10
11 23219 ด.ช.ศิวกร ดอกจันทร์ ม.1/1 11
12 23220 ด.ช.ศิวกร วันวิเศษ ม.1/1 12
13 23234 ด.ช.ศุภากร จันนาค ม.1/1 13
14 23238 ด.ช.สหภพ ชุ่มอุระ ม.1/1 14
15 23241 ด.ช.สิรวัชญ จันทร ม.1/1 15
16 23283 ด.ญ.กานต์ชนิตา ธนูทอง ม.1/1 16
17 23300 ด.ญ.ชลิตา เกิดอุ่ม ม.1/1 17
18 23304 ด.ญ.ญาณิศา อินสิน ม.1/1 18
19 23311 ด.ญ.ณัฏฐณิชา รัตนวงษา ม.1/1 19
20 23314 ด.ญ.ณัฐชยา เหลืองประดิษฐ์กุล ม.1/1 20
21 23321 ด.ญ.ณัฐวดี เกิดสิน ม.1/1 21
22 23360 ด.ญ.ปิยะภรณ์ เมฆขยาย ม.1/1 22
23 23363 ด.ญ.ปุณณภา วิริยะ ม.1/1 23
24 23378 ด.ญ.พิมลพรรณ สุกแจ่ม ม.1/1 24
25 23383 ด.ญ.ภัทราพร โพนโคกก่อง ม.1/1 25
26 23384 ด.ญ.ภัทราพร ปึกทรัพย์ ม.1/1 26
27 23385 ด.ญ.ภัทราวดี สุขสบาย ม.1/1 27
28 23400 ด.ญ.วรรณวิสา บุตรอิน ม.1/1 28
29 23409 ด.ญ.ศิรดา เอราวัล ม.1/1 29
30 23433 ด.ญ.อรจิรา บุญเรือง ม.1/1 30
31 23023 ด.ช.กันตวัฒน์ สิริบุญนนท์ ม.1/2 1
32 23028 ด.ช.กิตติคุณ นุชสถิตย์ ม.1/2 2
33 23034 ด.ช.กิตติพัฒน์ แจ่มจำรัส ม.1/2 3
34 23044 ด.ช.จักรพงศ์ สุรัตน์ ม.1/2 4
35 23057 ด.ช.ชลเทพ เลิศเวช ม.1/2 5
36 23066 ด.ช.ญาณพัฒน์ ผิวผ่อง ม.1/2 6
37 23076 ด.ช.ณัฐชนน อิ่มใจ ม.1/2 7
38 23093 ด.ช.ทิวา สามีหวัง ม.1/2 8
39 23099 ด.ช.ธนปภัทร พราหมณ์ชื่น ม.1/2 9
40 23120 ด.ช.ธิติวุฒิ บัวสุ่น ม.1/2 10
41 23129 ด.ช.นัฐติพงศ์ พ่วงมาลี ม.1/2 11
42 23144 ด.ช.ปภินวิช เกตุอินทร์ ม.1/2 12
43 23162 ด.ช.พลวัฒน์ มหารักษ์ ม.1/2 13
44 23166 ด.ช.พัทธดนย์ บุญมี ม.1/2 14
45 23182 ด.ช.ภัทรกฤต ร่ายเรือง ม.1/2 15
46 23202 ด.ช.ราชภูมิ ชื่นชม ม.1/2 16
47 23209 ด.ช.วรินทร คำปอ ม.1/2 17
48 23216 ด.ช.ศักดา อินเสน ม.1/2 18
49 23239 ด.ช.สัจจา ปิ่นทอง ม.1/2 19
50 23264 ด.ญ.กชกร เขี้ยวแก้ว ม.1/2 20
51 23266 ด.ญ.กนกพร คำหอม ม.1/2 21
52 23268 ด.ญ.กมนนุช เมืองงาม ม.1/2 22
53 23269 ด.ญ.กมลชนก ช่วงไชย ม.1/2 23
54 23272 ด.ญ.กรรณิการ์ พูลเพิ่ม ม.1/2 24
55 23280 ด.ญ.กัญญาวีร์ นวมนิ่ม ม.1/2 25
56 23282 ด.ญ.กันยากร อ่ำกลัด ม.1/2 26
57 23292 ด.ญ.จิรัชญา รักดี ม.1/2 27
58 23305 ด.ญ.ญาดาวดี จันทร์ลาด ม.1/2 28
59 23318 ด.ญ.ณัฐนรี มีผล ม.1/2 29
60 23319 ด.ญ.ณัฐนันท์ เมืองสมัย ม.1/2 30
61 23339 ด.ญ.นนทพัทธ์ เลี้ยงฤทัย ม.1/2 31
62 23340 ด.ญ.นภสร เจี้ยมดี ม.1/2 32
63 23357 ด.ญ.ปรายฟ้า ปิยะทัศนานนท์ ม.1/2 33
64 23361 ด.ญ.ปิยะวรรณ สังข์ทอง ม.1/2 34
65 23373 ด.ญ.พิชญา มงคลการ ม.1/2 35
66 23392 ด.ญ.โยษิตา จีนพก ม.1/2 36
67 23397 ด.ญ.ลลิตวดี วรกลั่น ม.1/2 37
68 23422 ด.ญ.สุพิชชา จั่นเจริญ ม.1/2 38
69 23431 ด.ญ.อภัสนันท์ จุลชาติ ม.1/2 39
70 23019 ด.ช.กฤตภัค นวลจันทร์ ม.1/3 1
71 23042 ด.ช.คุณานนต์ หอมกลิ่น ม.1/3 2
72 23050 ด.ช.ฉัตรดนัย ปิ่นแก้ว ม.1/3 3
73 23052 ด.ช.ชนกันต์ แก้วกอง ม.1/3 4
74 23061 ด.ช.ชัยพัชร์ โพธิ์ทอง ม.1/3 5
75 23089 ด.ช.เด่นภูมิ เทศจำปา ม.1/3 6
76 23090 ด.ช.ไตรรัตน์ มาศวงษ์ ม.1/3 7
77 23095 ด.ช.ธนกร รสจันทร์ ม.1/3 8
78 23108 ด.ช.ธนวรรธน์ สุขสำราญ ม.1/3 9
79 23115 ด.ช.ธราเทพ ทองน้อย ม.1/3 10
80 23123 ด.ช.ธีรพัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ ม.1/3 11
81 23138 ด.ช.บัณฑิตย์ ม่วงน้อย ม.1/3 12
82 23141 ด.ช.บูรภัทร คำมา ม.1/3 13
83 23146 ด.ช.ปรีชาพร ชูช่วย ม.1/3 14
84 23149 ด.ช.ปารมี ทองคำ ม.1/3 15
85 23155 ด.ช.พงศกร โต้ตอบ ม.1/3 16
86 23183 ด.ช.ภัทรพล พุ่มนวม ม.1/3 17
87 23206 ด.ช.วรวิทย์ เหมือนจันทร ม.1/3 18
88 23208 ด.ช.วริทธิ์ จันทร์แก้ว ม.1/3 19
89 23223 ด.ช.ศุภกร ไม้น้อย ม.1/3 20
90 23249 ด.ช.อดิเทพ สุขชนะ ม.1/3 21
91 23256 ด.ช.อภิรักษ์ บุญเติม ม.1/3 22
92 23258 ด.ช.อภิสิทธิ์ เพิ่มพูล ม.1/3 23
93 23308 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ รอดมณี ม.1/3 24
94 23309 ด.ญ.ณภัทรสร ปติตะนัง ม.1/3 25
95 23315 ด.ญ.ณัฐณิชา เรืองศรี ม.1/3 26
96 23334 ด.ญ.ธัญชนก บุญนิกูล ม.1/3 27
97 23341 ด.ญ.นภัสวรรณ แขกมาก ม.1/3 28
98 23350 ด.ญ.เบญจภัทร แฮวอู ม.1/3 29
99 23358 ด.ญ.ปรายฟ้า สกุลนา ม.1/3 30
100 23362 ด.ญ.ปุณชวีย์ เกตุรัตน์ ม.1/3 31
101 23372 ด.ญ.พาขวัญ เสือนาค ม.1/3 32
102 23374 ด.ญ.พิชญา โตทรัพย์ ม.1/3 33
103 23382 ด.ญ.ภัทรธิดา หลักศรี ม.1/3 34
104 23389 ด.ญ.มันทนา ศูนย์กลาง ม.1/3 35
105 23407 ด.ญ.ศศิธร นาฟาง ม.1/3 36
106 23413 ด.ญ.ศุภลักษณ์ อุ่นมั่น ม.1/3 37
107 23420 ด.ญ.สุนิษา จันทร์เพชร ม.1/3 38
108 23437 ด.ญ.อลิสซ่า ธาราทิพย์ ม.1/3 39
109 23440 ด.ญ.เอมวิกา วิชาเชิด ม.1/3 40
110 23017 ด.ช.กรวิชญ์ จามจุรี ม.1/4 1
111 23027 ด.ช.กิตติกร ดอกไม้งาม ม.1/4 2
112 23043 ด.ช.คุณานนท์ ตะก้อง ม.1/4 3
113 23051 ด.ช.ชญานนท์ ส่งกลิ่น ม.1/4 4
114 23059 ด.ช.ชัชพิสิฐ แก้วถาวร ม.1/4 5
115 23063 ด.ช.ชาญนภัส เล็กสุก ม.1/4 6
116 23067 ด.ช.ญาณพัฒน์ แย้มยืนยง ม.1/4 7
117 23112 ด.ช.ธนากร จั่นเพชร ม.1/4 8
118 23113 ด.ช.ธนานุวัฒน์ เขียวแพร ม.1/4 9
119 23140 ด.ช.บุรพล แห่งหน ม.1/4 10
120 23158 ด.ช.พฤกษธร พุ่มจันทร์ ม.1/4 11
121 23179 ด.ช.พีระพัฒน์ จ้ำเหลือ ม.1/4 12
122 23198 ด.ช.รชต ประเสริฐสุข ม.1/4 13
123 23203 ด.ช.ฤชากร นามจัด ม.1/4 14
124 23212 ด.ช.วีรศักดิ์ โปศิริ ม.1/4 15
125 23229 ด.ช.ศุภณัฐ ป้านประดิษฐ์ ม.1/4 16
126 23230 ด.ช.ศุภณัฐ มั่งคั่ง ม.1/4 17
127 23240 ด.ช.สิรธีร์ ป้านดี ม.1/4 18
128 23254 ด.ช.อภิชาต บุญรอด ม.1/4 19
129 23267 ด.ญ.กนกพร กันตะโอภาส ม.1/4 20
130 23297 ด.ญ.ชนรดี วิจิตรตระกูลชัย ม.1/4 21
131 23298 ด.ญ.ชนาภา แสงประเสริฐ ม.1/4 22
132 23302 ด.ญ.ญาณิศา เติมยวน ม.1/4 23
133 23307 ด.ญ.ฐานิสร บัวคุ้ม ม.1/4 24
134 23310 ด.ญ.ณัชชา บุญปกครอง ม.1/4 25
135 23323 ด.ญ.ณิชมล ทรัพย์กุญชร ม.1/4 26
136 23327 ด.ญ.ธนพร ศรีวิชัย ม.1/4 27
137 23330 ด.ญ.ธนัญชนก วรรณอร่าม ม.1/4 28
138 23331 ด.ญ.ธนัฐชา พรายอินทร์ ม.1/4 29
139 23335 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ชลมุล ม.1/4 30
140 23336 ด.ญ.ธัญญารัตน์ วงษ์อ่อน ม.1/4 31
141 23338 ด.ญ.ธัญรดา เนียมเกิด ม.1/4 32
142 23344 ด.ญ.นริศรา ทองเทือก ม.1/4 33
143 23348 ด.ญ.นิดานุช อยู่ศิริ ม.1/4 34
144 23351 ด.ญ.ปณิตา ตุ้ยดา ม.1/4 35
145 23355 ด.ญ.ประภัสสร อ่ำสำอางค์ ม.1/4 36
146 23399 ด.ญ.วรรณพร ภู่เพชร ม.1/4 37
147 23425 ด.ญ.สุพิฌนันทร์ พันธ์หริ่ง ม.1/4 38
148 23438 ด.ญ.อัจฉราภรณ์ ตลาลักษณ์ ม.1/4 39
149 23022 ด.ช.กัณฑ์อเนก แสนสุด ม.1/5 1
150 23036 ด.ช.กิตติศักดิ์ เทียนทอง ม.1/5 2
151 23053 ด.ช.ชนเมธ พ่วงทอง ม.1/5 3
152 23064 ด.ช.ชีวารัตน์ คงแก้ว ม.1/5 4
153 23072 ด.ช.ณัฏฐกันต์ อำพันทอง ม.1/5 5
154 23081 ด.ช.ณัฐพัธร์ อิ่มทรัพย์ ม.1/5 6
155 23082 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีสวัสดิ์ ม.1/5 7
156 23105 ด.ช.ธนภูมิ จุ้ยเลี้ยง ม.1/5 8
157 23116 ด.ช.ธวัฒนชัย เสือน้อย ม.1/5 9
158 23148 ด.ช.ปัณณทรรศน์ ภัทรวิโรจน์สกุล ม.1/5 10
159 23151 ด.ช.ปุญญพัฒน์ จันทร์ลาด ม.1/5 11
160 23154 ด.ช.เปรมมนัส สิทธิชัย ม.1/5 12
161 23170 ด.ช.พาเจริญ ให้สุข ม.1/5 13
162 23174 ด.ช.พิสิฐกรณ์ ฉิมสกุล ม.1/5 14
163 23176 ด.ช.พีรพัฒน์ แย้มศรี ม.1/5 15
164 23184 ด.ช.ภัทรพล สุขลาภ ม.1/5 16
165 23188 ด.ช.ภูริเดช สันติอโนทัย ม.1/5 17
166 23194 ด.ช.ยงยุทธ เพิ่มเขตรกิจ ม.1/5 18
167 23204 ด.ช.ลามาร์ เมเยอร์ ม.1/5 19
168 23213 ด.ช.วีระพล คงยาง ม.1/5 20
169 23248 ด.ช.โสภณ ดิษฐวงศ์ ม.1/5 21
170 23251 ด.ช.อนิรุต ยะโสธร ม.1/5 22
171 23259 ด.ช.อภิสิทธิ์ สัมฤทธิ์ ม.1/5 23
172 23271 ด.ญ.กรกนก กระทู้ ม.1/5 24
173 23273 ด.ญ.กฤชอร แก้วสะอาด ม.1/5 25
174 23284 ด.ญ.กานต์ธิดา รักษาดี ม.1/5 26
175 23316 ด.ญ.ณัฐณิชา ทั่งเหล็ก ม.1/5 27
176 23317 ด.ญ.ณัฐธิดา สุโทษา ม.1/5 28
177 23346 ด.ญ.นันท์นลิน มะพุก ม.1/5 29
178 23367 ด.ญ.พนิตพิชา สมงาม ม.1/5 30
179 23391 ด.ญ.ยานุมาศ ศิลป์ศร ม.1/5 31
180 23396 ด.ญ.รุ้งสยาม เพชรสยามณุภาพ ม.1/5 32
181 23398 ด.ญ.วณิศมล กุลไทย ม.1/5 33
182 23401 ด.ญ.วาสิตา สว่างเนตร ม.1/5 34
183 23408 ด.ญ.ศศิประภา พิณทอง ม.1/5 35
184 23419 ด.ญ.สุทธสินี บุญเตี้ย ม.1/5 36
185 23423 ด.ญ.สุพิชชา แจงปุย ม.1/5 37
186 23432 ด.ญ.อภิชชญา เนียมเกิด ม.1/5 38
187 23436 ด.ญ.อริสา ฉิมพาลี ม.1/5 39
188 23443 ด.ญ.ไอลดา จารุจิตร์ ม.1/5 40
189 23021 ด.ช.กฤษฎิ์ชณัฐ หอมกลิ่น ม.1/6 1
190 23046 ด.ช.จักรี มัคคภาวี ม.1/6 2
191 23048 ด.ช.จีรยุ ประทุมชาติ ม.1/6 3
192 23058 ด.ช.ชัชนรินทร์ พวงสร้อยสน ม.1/6 4
193 23068 ด.ช.ณภัทร ขำศรี ม.1/6 5
194 23070 ด.ช.ณรงค์ชัย เหลืองดี ม.1/6 6
195 23086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เอี่่ยมศรี ม.1/6 7
196 23087 ด.ช.ณัฐวุฒิ คงพูล ม.1/6 8
197 23096 ด.ช.ธนกร สมันเลาะห์ ม.1/6 9
198 23098 ด.ช.ธนคุณ มีวรรณ ม.1/6 10
199 23134 ด.ช.นาคิน พระขันธ์ชัย ม.1/6 11
200 23167 ด.ช.พัทธนันท์ ลำเจียก ม.1/6 12
201 23173 ด.ช.พิพัสร์ภณ นาคแท้ ม.1/6 13
202 23175 ด.ช.พิสิษฐ์ บุญประเสริฐ ม.1/6 14
203 23177 ด.ช.พีรพัฒน์ คงดี ม.1/6 15
204 23199 ด.ช.รชต เชยชม ม.1/6 16
205 23226 ด.ช.ศุภกานต์ มหาวรรณ์ ม.1/6 17
206 23227 ด.ช.ศุภกิตติ์ กลิ่นอ่อน ม.1/6 18
207 23236 ด.ช.สมโภชน์ จิตรัมย์ ม.1/6 19
208 23243 ด.ช.สุทธิพงศ์ พรมสี่หน้า ม.1/6 20
209 23246 ด.ช.สุเมธ ศรีเพชร ม.1/6 21
210 23252 ด.ช.อนุภัทร อยู่สบาย ม.1/6 22
211 23270 ด.ญ.กรกฏ เกตุสุวรรณ์ ม.1/6 23
212 23275 ด.ญ.กัญญาณัฐ เกตุเมือง ม.1/6 24
213 23287 ด.ญ.ขวัญกมล ไทยถนอม ม.1/6 25
214 23291 ด.ญ.จารีวัฒน์ สุขลาภ ม.1/6 26
215 23293 ด.ญ.จิรัชญา รงค์ทอง ม.1/6 27
216 23296 ด.ญ.ชญาภา พลอยยิ้ม ม.1/6 28
217 23320 ด.ญ.ณัฐพัชร์ ปานรอด ม.1/6 29
218 23345 ด.ญ.นริศรา สุนทร ม.1/6 30
219 23349 ด.ญ.บวรลักษณ์ นรภูมิพิสุทธิ์ ม.1/6 31
220 23368 ด.ญ.พนิตพิชา เอมรื่น ม.1/6 32
221 23371 ด.ญ.พลอยไพลิน วาระสิทธิ์ ม.1/6 33
222 23387 ด.ญ.มนชนก แจ้งสว่าง ม.1/6 34
223 23388 ด.ญ.มลฐิวาลัย เติมยศ ม.1/6 35
224 23393 ด.ญ.รดากานต์ สาริยัง ม.1/6 36
225 23406 ด.ญ.ศศิกานต์ มาดี ม.1/6 37
226 23412 ด.ญ.ศิริรัตน์ สอิ้งทอง ม.1/6 38
227 23415 ด.ญ.สายธาร เข็มกลัด ม.1/6 39
228 23442 ด.ญ.ไอรดา เธียรพิบูลย์ ม.1/6 40
229 23025 ด.ช.กานต์รวี วันชะนะ ม.1/7 1
230 23037 ด.ช.เกรียงศักดิ์ อินทจักร ม.1/7 2
231 23038 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ซื่อตรง ม.1/7 3
232 23056 ด.ช.ชลชนก ภู่ทอง ม.1/7 4
233 23073 ด.ช.ณัฏฐชัย ใจงาม ม.1/7 5
234 23088 ด.ช.ณัทพงศ์ แคโอชา ม.1/7 6
235 23109 ด.ช.ธนวัฒน์ พรามหณ์สังข์ ม.1/7 7
236 23119 ด.ช.ธาดา จันทร์สว่าง ม.1/7 8
237 23122 ด.ช.ธีรนันท์ จินพุทธ ม.1/7 9
238 23125 ด.ช.ธีรภัทร์ ทองสุข ม.1/7 10
239 23136 ด.ช.บรรณสรณ์ อินทนิล ม.1/7 11
240 23157 ด.ช.พงศภัค ฉวีวรรณ์ ม.1/7 12
241 23168 ด.ช.พัสกร ชัยศรีวรานนท์ ม.1/7 13
242 23186 ด.ช.ภูตะวัน จันทรปรุง ม.1/7 14
243 23187 ด.ช.ภูมิภัทร มงคลการ ม.1/7 15
244 23192 ด.ช.เมธา รักวิเชียร ม.1/7 16
245 23197 ด.ช.ยุทธไกร เกตุแก้ว ม.1/7 17
246 23201 ด.ช.รังสิโรจน์ จินดาแจ้ง ม.1/7 18
247 23214 ด.ช.วุฒิชัย ปรางค์ภูผา ม.1/7 19
248 23217 ด.ช.ศักรินทร์ เศรษฐี ม.1/7 20
249 23222 ด.ช.ศุกลวัฒน์ พราหมณ์น้อย ม.1/7 21
250 23225 ด.ช.ศุภกร แสงจินดา ม.1/7 22
251 23228 ด.ช.ศุภกิตติ์ อินจันทร์ ม.1/7 23
252 23232 ด.ช.ศุภนัฐ ฉิมผูก ม.1/7 24
253 23253 ด.ช.อนุวัฒน์ พุ่มสิน ม.1/7 25
254 23262 ด.ช.อัฐวุฒิ ทันสมัย ม.1/7 26
255 23274 ด.ญ.กฤตพร มามีสุข ม.1/7 27
256 23281 ด.ญ.กัญญาวีร์ ใจเย็น ม.1/7 28
257 23285 ด.ญ.เกศกนก พุอ้อย ม.1/7 29
258 23294 ด.ญ.จุฑามาศ คชกฤษ ม.1/7 30
259 23322 ด.ญ.ณัฐวิภา ชัยเดช ม.1/7 31
260 23324 ด.ญ.ณิชาพร พินพันธุ์ ม.1/7 32
261 23337 ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ พรหมพัชรา ม.1/7 33
262 23342 ด.ญ.นภัสสร นางงาม ม.1/7 34
263 23353 ด.ญ.ปภาวรินทร์ รอดทศ ม.1/7 35
264 23365 ด.ญ.เปรมภัสสร ศรีสุวรรณ ม.1/7 36
265 23376 ด.ญ.พิชยา จันทร์ลาด ม.1/7 37
266 23379 ด.ญ.พิรดา มงคล ม.1/7 38
267 23390 ด.ญ.มิ่งขวัญ จันทรมั่น ม.1/7 39
268 23429 ด.ญ.หนึ่งธิดา บัวประคอง ม.1/7 40
269 23018 ด.ช.กรวิชญ์ เรืองคล้าย ม.1/8 1
270 23020 ด.ช.กฤติน แพไธสง ม.1/8 2
271 23030 ด.ช.กิตติทัต อินทราพงษ์ ม.1/8 3
272 23049 ด.ช.จุฑาวัฒน์ นิลห้อย ม.1/8 4
273 23060 ด.ช.ชัยนรินท์ คำเนตร ม.1/8 5
274 23071 ด.ช.ณฤพีร์ ศรียศ ม.1/8 6
275 23078 ด.ช.ณัฐพงศ์ คะวิลัย ม.1/8 7
276 23083 ด.ช.ณัฐภัทร ช้างพลาย ม.1/8 8
277 23091 ด.ช.ทองกร พุ่มจันทร์ ม.1/8 9
278 23135 ด.ช.เนติธร ร้อยแก้ว ม.1/8 10
279 23153 ด.ช.ปุณมนัส ทองมี ม.1/8 11
280 23156 ด.ช.พงศกร ขาวสนิท ม.1/8 12
281 23159 ด.ช.พลกฤต ชาวไทย ม.1/8 13
282 23171 ด.ช.พาทิตย์ บุตรเจียมใจ ม.1/8 14
283 23181 ด.ช.ภัครพล จันทร์กระจ่าง ม.1/8 15
284 23196 ด.ช.ยศพัทธ์ เปล่งแสง ม.1/8 16
285 23205 ด.ช.วรรณโชค เนียมเกิด ม.1/8 17
286 23231 ด.ช.ศุภณัฐ เมืองนุช ม.1/8 18
287 23233 ด.ช.ศุภวิชญ์ รัตนพร ม.1/8 19
288 23235 ด.ช.สมพล เกียรติเดชาวิทย์ ม.1/8 20
289 23245 ด.ช.สุภกฤษฏิ์ เครื่องทิพย์ ม.1/8 21
290 23247 ด.ช.สุรนันท์ บัวชู ม.1/8 22
291 23250 ด.ช.อนัทเทพ ยังอยู่ ม.1/8 23
292 23257 ด.ช.อภิวิชญ์ สุวรรณศิริ ม.1/8 24
293 23263 ด.ช.อานนท์ วงศ์กัลยา ม.1/8 25
294 23276 ด.ญ.กัญญาพร มังกรวงศ์ ม.1/8 26
295 23277 ด.ญ.กัญญาพัชญ์ มังกรวงศ์ ม.1/8 27
296 23278 ด.ญ.กัญญาพัชร จ่าราช ม.1/8 28
297 23279 ด.ญ.กัญญาพัชร พูลสวัสดิ์ ม.1/8 29
298 23299 ด.ญ.ชลลดา วรปลอบ ม.1/8 30
299 23306 ด.ญ.ญาตาวี ไทรงาม ม.1/8 31
300 23347 ด.ญ.นิจวิภา บุญใหญ่ ม.1/8 32
301 23364 ด.ญ.ปุณยวีร์ นาคทอง ม.1/8 33
302 23402 ด.ญ.วิภารดา ปานมะณี ม.1/8 34
303 23403 ด.ญ.วิลาวัลย์ สงคราม ม.1/8 35
304 23410 ด.ญ.ศิร์ภากุล วัฒนะ ม.1/8 36
305 23414 ด.ญ.สรัณรัตน์ เขียวสวัสดิ์ ม.1/8 37
306 23426 ด.ญ.สุภาพ ครอบครองวงษ์ ม.1/8 38
307 23439 ด.ญ.อัฐภิญญา นามเดช ม.1/8 39
308 23441 ด.ญ.เอมิกา นกฉลาด ม.1/8 40
309 23029 ด.ช.กิตติโชค ปั้นจั่น ม.1/9 1
310 23054 ด.ช.ชนะชัย ศรีสวัสดิ์ ม.1/9 2
311 23074 ด.ช.ณัฏฐดนย์ เอมดี ม.1/9 3
312 23092 ด.ช.ทินภัทร์ อรุณรัตน์ ม.1/9 4
313 23094 ด.ช.แทนธรรม อ่ำกลัด ม.1/9 5
314 23100 ด.ช.ธนพนธ์ พุ่มแก้ว ม.1/9 6
315 23106 ด.ช.ธนภูมิ เครือนาค ม.1/9 7
316 23117 ด.ช.ธัชธรรม์ คำนนท์ ม.1/9 8
317 23118 ด.ช.ธัญเทพ ช่างกลั่น ม.1/9 9
318 23130 ด.ช.นัฐพล รอดพิสา ม.1/9 10
319 23133 ด.ช.นันทนัช พุฒนิล ม.1/9 11
320 23143 ด.ช.ปภัทรพงษ์ รอดจากทุกข์ ม.1/9 12
321 23145 ด.ช.ปรมินทร์ คำเทศ ม.1/9 13
322 23163 ด.ช.พสิษฐ์ บุษราคำ ม.1/9 14
323 23189 ด.ช.ภูริมาศ ทัศนา ม.1/9 15
324 23190 ด.ช.มงคล พูลสุข ม.1/9 16
325 23195 ด.ช.ยศพล เสริมทรัพย์ ม.1/9 17
326 23210 ด.ช.วัศพล อำพันทอง ม.1/9 18
327 23211 ด.ช.วิศรุต แซ่ส่วน ม.1/9 19
328 23215 ด.ช.วุฒิชาติ อุ่นเทศ ม.1/9 20
329 23218 ด.ช.ศิริวัฒน์ จิ๋วฮ้อ ม.1/9 21
330 23221 ด.ช.ศิวัช พิมพ์สะอาด ม.1/9 22
331 23224 ด.ช.ศุภกร ชัยรูป ม.1/9 23
332 23244 ด.ช.สุพศิน ณพัทลุง ม.1/9 24
333 23255 ด.ช.อภิชาติ แตงโช ม.1/9 25
334 23260 ด.ช.อรรถพล เกตุพยัคฆ์ ม.1/9 26
335 23286 ด.ญ.เกษศิรินทร์ สอนเมือง ม.1/9 27
336 23303 ด.ญ.ญาณิศา ทองเปี่ยม ม.1/9 28
337 23313 ด.ญ.ณัฐกุล สว่างพิภพ ม.1/9 29
338 23329 ด.ญ.ธนัชชา อุ่นองค์ ม.1/9 30
339 23359 ด.ญ.ปวริศา สังข์สัมฤทธิ์ ม.1/9 31
340 23366 ด.ญ.ผลินภัทร์ กึ่งสอาด ม.1/9 32
341 23369 ด.ญ.พรธิตา มิ่งเมือง ม.1/9 33
342 23377 ด.ญ.พิมพ์วรีย์ ภาสภาการ ม.1/9 34
343 23386 ด.ญ.ภิญญดา เสียงอ่อน ม.1/9 35
344 23394 ด.ญ.รพีพรรณ เพชรพูน ม.1/9 36
345 23416 ด.ญ.สิริมนต์ ยอดทอง ม.1/9 37
346 23424 ด.ญ.สุพิชญา ทิมทอง ม.1/9 38
347 23427 ด.ญ.สุวัชจนีย์ รื่นรวย ม.1/9 39
348 23430 ด.ญ.อธิชนันท์ ศิริพิศ ม.1/9 40
349 23016 ด.ช.กมล ทศพล ม.1/10 1
350 23031 ด.ช.กิตติทัต ให้นุช ม.1/10 2
351 23033 ด.ช.กิตติพงษ์ สุขมาก ม.1/10 3
352 23039 ด.ช.เกียรติศักดิ์ นกเพชร ม.1/10 4
353 23040 ด.ช.คณาธิป คำหงษ์ ม.1/10 5
354 23041 ด.ช.คมชาญ หมั่นกิจ ม.1/10 6
355 23062 ด.ช.ชัยวัฒน์ จุ่นสำราญ ม.1/10 7
356 23075 ด.ช.ณัฏฐภูมิ กลิ่นเเก้ว ม.1/10 8
357 23077 ด.ช.ณัฐฐานันท์ มีอิ่ม ม.1/10 9
358 23084 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ สายสนิท ม.1/10 10
359 23085 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ทรงสีจันทร์ ม.1/10 11
360 23110 ด.ช.ธนวัฒน์ บุญอยู่ ม.1/10 12
361 23114 ด.ช.ธรรมภิวัฒน์ เกตุอิ่ม ม.1/10 13
362 23126 ด.ช.ธีรภัทร ยิบประดิษฐ์ ม.1/10 14
363 23127 ด.ช.ธีรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ ม.1/10 15
364 23128 ด.ช.นรินทร์ เจริญลาภ ม.1/10 16
365 23132 ด.ช.นันทกร หอมเสมอ ม.1/10 17
366 23139 ด.ช.บารมี ทองประเทือง ม.1/10 18
367 23147 ด.ช.ปัญจมิณ อ่วมสำอางค์ ม.1/10 19
368 23150 ด.ช.ปิยพงษ์ รุ่มรวย ม.1/10 20
369 23160 ด.ช.พลพล ชูพลาย ม.1/10 21
370 23169 ด.ช.พัสกร แสนวันนา ม.1/10 22
371 23180 ด.ช.พุทธางกูร สุขพานิช ม.1/10 23
372 23191 ด.ช.มนัญชัย ผ่องสมุทร ม.1/10 24
373 23261 ด.ช.อริยธัช สุขสบาย ม.1/10 25
374 23265 ด.ญ.กชพร วงษ์สิน ม.1/10 26
375 23288 ด.ญ.ขวัญอุษา รัตนเนตร ม.1/10 27
376 23290 ด.ญ.จันทวรรณ ชูจิตต์ ม.1/10 28
377 23326 ด.ญ.ณิชาภา กลิ่นอุบล ม.1/10 29
378 23328 ด.ญ.ธนพร อ่อนละมูล ม.1/10 30
379 23332 ด.ญ.ธนิสร กลิ่นบัว ม.1/10 31
380 23333 ด.ญ.ธัญกร บุญนาค ม.1/10 32
381 23352 ด.ญ.ปนัดดา แก้วสะอาด ม.1/10 33
382 23356 ด.ญ.ประภัสสรณ์ เอี่ยมสอาด ม.1/10 34
383 23370 ด.ญ.พรลภัส ดอกชูรุ่ง ม.1/10 35
384 23375 ด.ญ.พิชญาภัค แคล้วคลาด ม.1/10 36
385 23380 ด.ญ.แพรวา คร้ามภัย ม.1/10 37
386 23404 ด.ญ.วีรกานต์ ทิพย์พิมล ม.1/10 38
387 23405 ด.ญ.ศรีสรรพ์ โพธิ์งาม ม.1/10 39
388 23417 ด.ญ.สุกัญญา เนตรแก้ว ม.1/10 40
389 23024 ด.ช.กันตวัฒน์ มีสุขดี ม.1/11 1
390 23032 ด.ช.กิตติธัช ร้อยแก้ว ม.1/11 2
391 23047 ด.ช.จิรายุ เผือกงามขำ ม.1/11 3
392 23055 ด.ช.ชนาธิป กลิ่นอ่อน ม.1/11 4
393 23065 ด.ช.โชติกุล ทวีกุล ม.1/11 5
394 23097 ด.ช.ธนกฤติ ปี่แก้ว ม.1/11 6
395 23101 ด.ช.ธนพิศิษฐ์ เนียมเกิด ม.1/11 7
396 23103 ด.ช.ธนภัทร คิเห็ง ม.1/11 8
397 23104 ด.ช.ธนภัทร หนองเข้ ม.1/11 9
398 23107 ด.ช.ธนรัตน์ แช่มชื่น ม.1/11 10
399 23111 ด.ช.ธนวัฒน์ เอี่ยมอำพะวัน ม.1/11 11
400 23121 ด.ช.ธีร์ นิรมิตรนุรักษ์ ม.1/11 12
401 23124 ด.ช.ธีรพัฒน์ พักตรใส ม.1/11 13
402 23131 ด.ช.นัธทวัฒน์ ใจงาม ม.1/11 14
403 23137 ด.ช.บรรณสรณ์ ทองแย้ม ม.1/11 15
404 23142 ด.ช.ปฏิพัทธท์ คอยชื่น ม.1/11 16
405 23152 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เปี่ยมสกุล ม.1/11 17
406 23161 ด.ช.พลวรรธน์ เทียนชัยทัศน์ ม.1/11 18
407 23164 ด.ช.พสิษฐ์ บานแย้ม ม.1/11 19
408 23165 ด.ช.พัชรกฤษฏิ์ มีแสง ม.1/11 20
409 23172 ด.ช.พิพัฒน์ พงษ์พัน ม.1/11 21
410 23185 ด.ช.ภีรพล พรหมเจียม ม.1/11 22
411 23207 ด.ช.วรวุฒิ คำนวนศิริ ม.1/11 23
412 23237 ด.ช.สยาม ปลื้มเปรมใจ ม.1/11 24
413 23242 ด.ช.สุขเดช หยิมการุณ ม.1/11 25
414 23289 ด.ญ.เขมจิรา ผาดศรี ม.1/11 26
415 23295 ด.ญ.จุฑามาศ อังกุล ม.1/11 27
416 23301 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พ่วงพรม ม.1/11 28
417 23312 ด.ญ.ณัฐกฤตา พ่วงสม ม.1/11 29
418 23325 ด.ญ.ณิชาภัทร อินทรัพย์ ม.1/11 30
419 23343 ด.ญ.นภัสสร ประดิษฐ ม.1/11 31
420 23354 ด.ญ.ปภาสร ฉายประเจียด ม.1/11 32
421 23381 ด.ญ.ภริดา เที่ยงอุทัย ม.1/11 33
422 23395 ด.ญ.รุ่งตะวัน แจ่มใส ม.1/11 34
423 23411 ด.ญ.ศิราทิพย์ ชูวงศ์ ม.1/11 35
424 23418 ด.ญ.สุชาวดี แป้งจันทร์ฉาย ม.1/11 36
425 23421 ด.ญ.สุพรรณี สีแดง ม.1/11 37
426 23428 ด.ญ.เสาวนีย์ สีแดง ม.1/11 38
427 23434 ด.ญ.อรปรียา รุ่มรวย ม.1/11 39
428 23435 ด.ญ.อรอุมา ยอดรัก ม.1/11 40
429 22452 ด.ช.กวินทรา เหลืองเจื้อย ม.2/1 1
430 22489 ด.ช.ณภัทร กลิ่นนิรัญ ม.2/1 2
431 22490 ด.ช.ณรงค์ ก๊วยศิริกุล ม.2/1 3
432 22491 ด.ช.ณัชพันม์ สมัยนิยม ม.2/1 4
433 22494 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ทับปิง ม.2/1 5
434 22499 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ทองมี ม.2/1 6
435 22507 ด.ช.ทรรศนกร หัสทน ม.2/1 7
436 22508 ด.ช.ทัตพงศ์ ชูผล ม.2/1 8
437 22513 ด.ช.ธนชาติ อ่อนน้อม ม.2/1 9
438 22514 ด.ช.ธนชิต อ่อนน้อม ม.2/1 10
439 22556 ด.ช.ปฐวี อร่ามรัศมีกุล ม.2/1 11
440 22594 ด.ช.ภาณุวิชญ์ สุฐิติวนิช ม.2/1 12
441 22606 ด.ช.วชิรวิชญ์ คำวิเศษ ม.2/1 13
442 22615 ด.ช.วรภัทร ไชยณุกูล ม.2/1 14
443 22640 ด.ช.สรธัญ เสียงล้ำ ม.2/1 15
444 22674 ด.ช.อิทธิกร นิลทศิลป ม.2/1 16
445 22698 ด.ญ.กัลยาณี เลียบดี ม.2/1 17
446 22705 ด.ญ.จันจิรา ทิพธรรม ม.2/1 18
447 22719 ด.ญ.ชุดาภา ประสม ม.2/1 19
448 22721 ด.ญ.ญาณิศา กิมซัง ม.2/1 20
449 22727 ด.ญ.ณัฐกมล โชติแสงศรี ม.2/1 21
450 22728 ด.ญ.ณัฐกฤตา เวชสุวรรณ ม.2/1 22
451 22738 ด.ญ.ณัฐนันท์ คำใส ม.2/1 23
452 22747 ด.ญ.ธัญญานุช ทัดจันทร์ ม.2/1 24
453 22765 ด.ญ.นิภารัตน์ เอี่ยมศรี ม.2/1 25
454 22794 ด.ญ.พัชรพักตร์กมล พูลเพ็ชร์ ม.2/1 26
455 22800 ด.ญ.พิชญาฎา พูลสมบัติ ม.2/1 27
456 22802 ด.ญ.พิมพ์พิกา กิตติวุฒิดำรงชัย ม.2/1 28
457 22815 ด.ญ.ภาพรภัค นามเที่ยง ม.2/1 29
458 22818 ด.ญ.มนฤทัย แก้วกอง ม.2/1 30
459 22822 ด.ญ.รัตนา สนขำ ม.2/1 31
460 22844 ด.ญ.ศศิพิมล เด็ดเดี่ยว ม.2/1 32
461 22846 ด.ญ.ศิริญญา ฉ่ำมะนา ม.2/1 33
462 22854 ด.ญ.สิริกัณญาวิช ทับทิมสิริบูลย์ ม.2/1 34
463 22859 ด.ญ.สุภัชชา ฮกทา ม.2/1 35
464 22455 ด.ช.กันตพัฒน์ พรหมบริรักษ์ ม.2/2 1
465 22458 ด.ช.กิตติศักดิ์ นันทกิจ ม.2/2 2
466 22466 ด.ช.จอมปราชญ์ เสมเถื่อน ม.2/2 3
467 22480 ด.ช.ชัยวัฒน์ รัตนงาม ม.2/2 4
468 22498 ด.ช.ณัฐพล เกตุสุริโย ม.2/2 5
469 22506 ด.ช.ทรงธรรม บุญเลิศ ม.2/2 6
470 22535 ด.ช.ธเนศพล อิ่มพรมานะ ม.2/2 7
471 22555 ด.ช.ปฐมพงษ์ ฉายวิเชียร ม.2/2 8
472 22570 ด.ช.พงษกร หิรัญภิงคา ม.2/2 9
473 22585 ด.ช.ภณวัจน์ แซ่เต่ง ม.2/2 10
474 22617 ด.ช.วัชรินทร์ ท้วมทอง ม.2/2 11
475 22629 ด.ช.ศิริวัฒน์ แจ้งสว่าง ม.2/2 12
476 22633 ด.ช.ศุภกิตติ์ พุ่มนาค ม.2/2 13
477 22645 ด.ช.สิรภพ สมพงษ์ ม.2/2 14
478 22646 ด.ช.สิรภพ แก้วสำราญ ม.2/2 15
479 22647 ด.ช.สิรภัทร ศรีสถาพรวงศ์ ม.2/2 16
480 22649 ด.ช.สิริวุฒิ ชาดง ม.2/2 17
481 22656 ด.ช.โสภณ พัดทอง ม.2/2 18
482 22663 ด.ช.อภิรักษ์ พัดพรหม ม.2/2 19
483 22675 ด.ช.อิทธิพัทธ์ แนบชิด ม.2/2 20
484 23004 ด.ช.พงศภัค ศรีเมฆ ม.2/2 21
485 22679 ด.ญ.กชพร หวานชะเอม ม.2/2 22
486 22689 ด.ญ.กัญญาณัฐ กลิ่นเจริญ ม.2/2 23
487 22699 ด.ญ.กานต์ธีรา กลิ่นเจริญ ม.2/2 24
488 22708 ด.ญ.จิรัชญา ต๋องาม ม.2/2 25
489 22716 ด.ญ.ชวิศา แย้มถนอม ม.2/2 26
490 22718 ด.ญ.ชื่นนภา เคล้าคลึง ม.2/2 27
491 22726 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พงษ์พัน ม.2/2 28
492 22729 ด.ญ.ณัฐกาญจน์ อยู่ทรัพย์ ม.2/2 29
493 22756 ด.ญ.นรีกานต์ พุ่มพวง ม.2/2 30
494 22792 ด.ญ.พัชรนันท์ รัตนพงษ์ ม.2/2 31
495 22817 ด.ญ.มนรดา รักษาพันธ์ ม.2/2 32
496 22819 ด.ญ.มนัชญา พราหมณ์สละ ม.2/2 33
497 22823 ด.ญ.รุจิรา บุญช่วย ม.2/2 34
498 22825 ด.ญ.ลักษิกา ครึกครื้น ม.2/2 35
499 22843 ด.ญ.วิภวานี มิตรจิต ม.2/2 36
500 22851 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ช่อเกตุ ม.2/2 37
501 22869 ด.ญ.อรนิภา พันเชื้อ ม.2/2 38
502 22873 ด.ญ.อาทิตยา กอธันยกุล ม.2/2 39
503 22475 ด.ช.ชญานิน ดินแดง ม.2/3 1
504 22484 ด.ช.ญาณวรุตม์ เต็งประเสริฐ ม.2/3 2
505 22496 ด.ช.ณัฐพงศ์ อินพุ่ม ม.2/3 3
506 22500 ด.ช.ณัฐภัทร แม้นเมฆ ม.2/3 4
507 22505 ด.ช.เตชิต ตือสะกุล ม.2/3 5
508 22515 ด.ช.ธนโชติ เครื่องทิพย์ ม.2/3 6
509 22520 ด.ช.ธนทัต ขวัญยืน ม.2/3 7
510 22527 ด.ช.ธนภัทร รักดี ม.2/3 8
511 22540 ด.ช.ธีร์ธวัช ลูกอินทร์ ม.2/3 9
512 22541 ด.ช.ธีระพงศ์ ทองสัมฤทธิ์ ม.2/3 10
513 22544 ด.ช.นราวิชญ์ คมขำ ม.2/3 11
514 22548 ด.ช.นาวา เทียนดำ ม.2/3 12
515 22551 ด.ช.บริพัตร ช้างน้ำ ม.2/3 13
516 22558 ด.ช.ปรเมศร์ เพ็ชรแก้ว ม.2/3 14
517 22571 ด.ช.พชร ธนกาลมารวย ม.2/3 15
518 22572 ด.ช.พชรกร แดงประดิษฐ ม.2/3 16
519 22592 ด.ช.ภานุพงศ์ สงคราม ม.2/3 17
520 22593 ด.ช.ภานุพงษ์ พลพิทักษ์ ม.2/3 18
521 22604 ด.ช.เรวัต บุญเกิด ม.2/3 19
522 22605 ด.ช.ลัญจกรณ์ พุ่มไสว ม.2/3 20
523 22607 ด.ช.วรกันต์ สังไชย ม.2/3 21
524 22643 ด.ช.สาโรจน์ ทองโส ม.2/3 22
525 22678 ด.ญ.กชกร พุดน้อย ม.2/3 23
526 22687 ด.ญ.กรรณิการ์ แตงอ่อน ม.2/3 24
527 22693 ด.ญ.กัญญาพัชร์ นิลพัด ม.2/3 25
528 22713 ด.ญ.ชนาพร โชคอุดมกุล ม.2/3 26
529 22724 ด.ญ.ฐิตินันท์ นาสันเทียะ ม.2/3 27
530 22749 ด.ญ.ธัญวลัย พันธุ์บ้านแหลม ม.2/3 28
531 22755 ด.ญ.นริศรา พ่วงพรม ม.2/3 29
532 22764 ด.ญ.นิชาภา ทับน้อย ม.2/3 30
533 22770 ด.ญ.บุญยาพร เสรีวัฒน์ ม.2/3 31
534 22776 ด.ญ.ปภาวรินท์ ขวัญอ่อน ม.2/3 32
535 22780 ด.ญ.ปัณณิกา พริ้งจำรัส ม.2/3 33
536 22798 ด.ญ.พิชชานันท์ แซ่ตัง ม.2/3 34
537 22801 ด.ญ.พิชญาภา บุตรเพ็ชร ม.2/3 35
538 22810 ด.ญ.ภัณฒิรา ชานันโท ม.2/3 36
539 22812 ด.ญ.ภัทรภร แย้มถนอม ม.2/3 37
540 22858 ด.ญ.สุพิชชา เจริญสุข ม.2/3 38
541 22876 ด.ญ.อารยา เสาสาย ม.2/3 39
542 23529 ด.ญ.ธิดากาญจน์ คงถาวร ม.2/3 40
543 22456 ด.ช.กัณตภณ อินทิวาด ม.2/4 1
544 22457 ด.ช.กิตติพัศ พรมมา ม.2/4 2
545 22477 ด.ช.ชนินทร พูลสุข ม.2/4 3
546 22488 ด.ช.ณนนท์ ปรีเปรม ม.2/4 4
547 22502 ด.ช.ณัฐวุฒิ ตลับแก้ว ม.2/4 5
548 22529 ด.ช.ธนวัฒน์ กรสวัสดิ์ ม.2/4 6
549 22531 ด.ช.ธนสร ทองเกิด ม.2/4 7
550 22586 ด.ช.ภัทรบดี ทวนฉวี ม.2/4 8
551 22588 ด.ช.ภัทรศักดิ์ ดีฉ่ำ ม.2/4 9
552 22591 ด.ช.ภาณุวัฒน์ เลี่ยมงูเหลือม ม.2/4 10
553 22612 ด.ช.วรพล กนกโชติยานนท์ ม.2/4 11
554 22614 ด.ช.วรภัทร ปานมณี ม.2/4 12
555 22621 ด.ช.วีรเดช จันทร์เทศ ม.2/4 13
556 22627 ด.ช.ศิรภัทร สว่างลาภ ม.2/4 14
557 22628 ด.ช.ศิราภัทร สีมา ม.2/4 15
558 22655 ด.ช.เสกสิทธิ์ สุ่มสังข์ ม.2/4 16
559 22668 ด.ช.อัครชัย มาหนูพันธ์ ม.2/4 17
560 22686 ด.ญ.กมลชนก ชุ่มอิ่ม ม.2/4 18
561 22696 ด.ญ.กัญญาวีร์ ศิริคำ ม.2/4 19
562 22711 ด.ญ.ชนัญธิดา สระทองชัง ม.2/4 20
563 22712 ด.ญ.ชนันธิดา วงษ์ชื่น ม.2/4 21
564 22714 ด.ญ.ชลฉัตร กัลยาณกุล ม.2/4 22
565 22743 ด.ญ.เดือนเพ็ญ วงษ์วรรณ ม.2/4 23
566 22744 ด.ญ.ตติยาภรณ์ บุญญาหาร ม.2/4 24
567 22753 ด.ญ.ธิดารัตน์ สดใส ม.2/4 25
568 22767 ด.ญ.บวรรัตน์ เนศแก้ว ม.2/4 26
569 22769 ด.ญ.บุญณิสา สว่างลาภ ม.2/4 27
570 22786 ด.ญ.ปิยะฉัตร คำเทศ ม.2/4 28
571 22789 ด.ญ.พรรณภัสสร ยอดขันธ์ ม.2/4 29
572 22791 ด.ญ.พัชรธิดา เพชรพรมินทร์ ม.2/4 30
573 22797 ด.ญ.พัณณิตา กมลฉ่ำ ม.2/4 31
574 22804 ด.ญ.พิมพ์วิภา แข็งขัน ม.2/4 32
575 22836 ด.ญ.วรัญรัตน์ กลิ่นชื่น ม.2/4 33
576 22864 ด.ญ.อนัญญา อุบลแย้ม ม.2/4 34
577 22866 ด.ญ.อภิชญา สารารัมย์ ม.2/4 35
578 22871 ด.ญ.อัญชิสา แซ่ตั้ง ม.2/4 36
579 23006 ด.ญ.พิฌามณณ์ อยู่ฉิม ม.2/4 37
580 22446 ด.ช.กรณ์ ตราชูนิช ม.2/5 1
581 22454 ด.ช.กันตพัชร สังข์สีเงิน ม.2/5 2
582 22518 ด.ช.ธนเดช เหล่าซ่วน ม.2/5 3
583 22522 ด.ช.ธนพร นวนพลอย ม.2/5 4
584 22532 ด.ช.ธนัท ไหลครบุรี ม.2/5 5
585 22549 ด.ช.บดินทร์ชัย เหล่าพัฒนพงศ์ ม.2/5 6
586 22552 ด.ช.บัญชา จันทร์บ้วย ม.2/5 7
587 22566 ด.ช.ปุณณภัส ดังสท้าน ม.2/5 8
588 22575 ด.ช.พลกฤต สริชะ ม.2/5 9
589 22610 ด.ช.วรพงษ์ วันทอง ม.2/5 10
590 22622 ด.ช.วีระศักดิ์ พุกนิล ม.2/5 11
591 22637 ด.ช.ศุภสวัสดิ์ บุญเชื้อ ม.2/5 12
592 22639 ด.ช.สงกรานต์ แก้วศรีมล ม.2/5 13
593 22659 ด.ช.อดิเทพ บุญธรรม ม.2/5 14
594 22667 ด.ช.อรรถกร ลครชัย ม.2/5 15
595 22673 ด.ช.อานนท์ บุญรอด ม.2/5 16
596 22682 ด.ญ.กนกนัดดา หวลระลึก ม.2/5 17
597 22683 ด.ญ.กนกพร ทองมา ม.2/5 18
598 22692 ด.ญ.กัญญาพร มาแผ้ว ม.2/5 19
599 22700 ด.ญ.กานต์พิชชา สุขอำพร ม.2/5 20
600 22704 ด.ญ.จรวพร บัวเเก้ว ม.2/5 21
601 22720 ด.ญ.ญาณิดา มากมูล ม.2/5 22
602 22725 ด.ญ.ฐิติภัทรา สมพงษ์ ม.2/5 23
603 22736 ด.ญ.ณัฐนันท์ สุรีย์เเสง ม.2/5 24
604 22754 ด.ญ.นรากร คล้ายทิพย์ ม.2/5 25
605 22757 ด.ญ.นฤภร อินทรแหยม ม.2/5 26
606 22766 ด.ญ.นิศารัตน์ กลิ่นอุบล ม.2/5 27
607 22768 ด.ญ.บัณฑิตา ครึกครื้น ม.2/5 28
608 22771 ด.ญ.เบญจรัตน์ สุขเจริญ ม.2/5 29
609 22777 ด.ญ.ปราณิสา บุญแก้ว ม.2/5 30
610 22781 ด.ญ.ปาณัสม์กัญ เทพเทศ ม.2/5 31
611 22782 ด.ญ.ปิยธิดา มูลจรัส ม.2/5 32
612 22785 ด.ญ.ปิยภรณ์ เรืองศรี ม.2/5 33
613 22799 ด.ญ.พิชชาภา สมนึก ม.2/5 34
614 22805 ด.ญ.พิมลรัตน์ พวงเพ็ชร ม.2/5 35
615 22840 ด.ญ.วริศรา อินทร์จันทร์ ม.2/5 36
616 22863 ด.ญ.หทัยชนก พิมพ์สะอาด ม.2/5 37
617 22867 ด.ญ.อมรรัตน์ ฉลองชาติ ม.2/5 38
618 22870 ด.ญ.อรปรียา จันทร์กระจ่าง ม.2/5 39
619 22878 ด.ญ.อิสริยา ยิ้มรอด ม.2/5 40
620 22467 ด.ช.จักรพรรดิ์ วงศ์อภัย ม.2/6 1
621 22519 ด.ช.ธนเดช สุดประเสริฐ ม.2/6 2
622 22564 ด.ช.ปิยะพัฒน์ เจริญยิ่ง ม.2/6 3
623 22569 ด.ช.พงศวัฒน์ ผึ้งหลวง ม.2/6 4
624 22577 ด.ช.พิชญุตม์ จูเจริญ ม.2/6 5
625 22581 ด.ช.พีรพัฒน์ เนียมจันทร์ ม.2/6 6
626 22589 ด.ช.ภาณุพงศ์ วงศ์ขยาย ม.2/6 7
627 22596 ด.ช.ภูวรินทร์ สุพรรธมิตร ม.2/6 8
628 22598 ด.ช.รชต รัตนประดิษฐ์ ม.2/6 9
629 22600 ด.ช.รดา รัตนประดิษฐ์ ม.2/6 10
630 22603 ด.ช.รามิล ปิ่นทอง ม.2/6 11
631 22616 ด.ช.วรศักดิ์ สอยเหลือง ม.2/6 12
632 22618 ด.ช.วันชนะ เสิศประเสริฐ ม.2/6 13
633 22623 ด.ช.วุฒิการ ชัยทวีพรสุข ม.2/6 14
634 22631 ด.ช.ศุภกร บัวไสว ม.2/6 15
635 22641 ด.ช.สรวิศ รัตนงาม ม.2/6 16
636 22644 ด.ช.สิทธิโชค เรืองเดช ม.2/6 17
637 22650 ด.ช.สุธีร์ มีวรรณะ ม.2/6 18
638 22653 ด.ช.สุวภัทร เทียมศร ม.2/6 19
639 22658 ด.ช.องอาจ ชื่นฤทัย ม.2/6 20
640 22661 ด.ช.อนาวิน สุขเกษม ม.2/6 21
641 22691 ด.ญ.กัญญาณัฐ นามปักษา ม.2/6 22
642 22695 ด.ญ.กัญญารัตน์ มาศกุล ม.2/6 23
643 22742 ด.ญ.ณัฐศิทร ใจบุญ ม.2/6 24
644 22745 ด.ญ.ธนัชชา อึ้งตระกูล ม.2/6 25
645 22748 ด.ญ.ธัญวรัตน์ กล้าหาญ ม.2/6 26
646 22760 ด.ญ.นัฐวรรณ โพธิสุข ม.2/6 27
647 22772 ด.ญ.เบญญาภา ภวังครัตน์ ม.2/6 28
648 22775 ด.ญ.ปณิดา สุวรรณรัตน์ ม.2/6 29
649 22783 ด.ญ.ปิยธิดา ปรีเปรม ม.2/6 30
650 22787 ด.ญ.ปุณญวีร์ ธนันทา ม.2/6 31
651 22806 ด.ญ.พิรมล ชุนฬหวานิช ม.2/6 32
652 22814 ด.ญ.ภัสธนมนท์ วงบุญ ม.2/6 33
653 22835 ด.ญ.วรัญญา วงศ์ดำเนิน ม.2/6 34
654 22837 ด.ญ.วรินยุพา ปานชาวนา ม.2/6 35
655 22845 ด.ญ.ศศิวรรณ เสมเถื่อน ม.2/6 36
656 22855 ด.ญ.สุธิตา แดงหนู ม.2/6 37
657 22445 ด.ช.กนกพล เจนนาวิน ม.2/7 1
658 22464 ด.ช.คามิน ตั้งวงศ์ ม.2/7 2
659 22472 ด.ช.จิรายุทธ จีนนับถือ ม.2/7 3
660 22479 ด.ช.ชัชพงศ์ พูนเสน ม.2/7 4
661 22510 ด.ช.ธนกร จุ้ยอิน ม.2/7 5
662 22526 ด.ช.ธนพัตร ปานยิ้ม ม.2/7 6
663 22537 ด.ช.ธวัชชัย เอียงสา ม.2/7 7
664 22546 ด.ช.นโรตม์ หงษ์ทอง ม.2/7 8
665 22547 ด.ช.นัธทวัฒน์ ศรีศิริเล็ก ม.2/7 9
666 22553 ด.ช.บัณฑิต แสงภู่ ม.2/7 10
667 22565 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ทองทิพย์ ม.2/7 11
668 22573 ด.ช.พชรพล ประเสริฐ ม.2/7 12
669 22574 ด.ช.พชรพล อนุกูล ม.2/7 13
670 22578 ด.ช.พิเชษฐ หอมกลิ่น ม.2/7 14
671 22630 ด.ช.ศุภกร จุติเสถียรกุล ม.2/7 15
672 22632 ด.ช.ศุภกร คุ้มครอง ม.2/7 16
673 22648 ด.ช.สิริวิชญ์ ทัศนา ม.2/7 17
674 22652 ด.ช.สุรเชษฐ์ ทองอ่อน ม.2/7 18
675 22665 ด.ช.อภิวัฒน์ ผลพานิช ม.2/7 19
676 22672 ด.ช.อาทิตย์ จันทร์จวง ม.2/7 20
677 22676 ด.ช.เอกวัฒน์ เจียมภูเขียว ม.2/7 21
678 22694 ด.ญ.กัญญาพัชร เหมาะดี ม.2/7 22
679 22702 ด.ญ.ขนิษฐา เสียงกลม ม.2/7 23
680 22751 ด.ญ.ธันยพร กล้าหาญ ม.2/7 24
681 22752 ด.ญ.ธาราทิพย์ รำทะแย ม.2/7 25
682 22763 ด.ญ.น้ำทิพย์ ทองมณโฑ ม.2/7 26
683 22773 ด.ญ.ปฐมาวดี พึ่งโพธิ์ทอง ม.2/7 27
684 22788 ด.ญ.พนิดา พิพ่านนอก ม.2/7 28
685 22809 ด.ญ.ภัครจิรา บุรีสิงห์ ม.2/7 29
686 22816 ด.ญ.ภิญญดา ฟักเถื่อน ม.2/7 30
687 22820 ด.ญ.มนัสนันท์ เสถียร ม.2/7 31
688 22826 ด.ญ.ลักษิกา ใจกล้า ม.2/7 32
689 22830 ด.ญ.วรรณิษา แจ้งเรือง ม.2/7 33
690 22831 ด.ญ.วรฤทัย สกุลพงษ์ ม.2/7 34
691 22842 ด.ญ.วิชญาพร ใจตรง ม.2/7 35
692 22847 ด.ญ.ศิริลักษณ์ ณ ขันโท ม.2/7 36
693 22865 ด.ญ.อนัญญา นามสวัสดิ์ ม.2/7 37
694 22879 ด.ญ.เอมวิกา มั่งมี ม.2/7 38
695 22448 ด.ช.กฤตภาส แสวงหา ม.2/8 1
696 22449 ด.ช.กฤตภาส เขียวขำ ม.2/8 2
697 22462 ด.ช.คณิศร ขาวคง ม.2/8 3
698 22463 ด.ช.คมสันต์ บริบูรณ์ ม.2/8 4
699 22485 ด.ช.ฐานวุฒิ บัวประคอง ม.2/8 5
700 22501 ด.ช.ณัฐวัฒน์ แก้วแสงแจ่ม ม.2/8 6
701 22533 ด.ช.ธนาโชค ทองคำ ม.2/8 7
702 22542 ด.ช.นพดล กลั่นเกลา ม.2/8 8
703 22560 ด.ช.ปัณณภัทร เจริญสุข ม.2/8 9
704 22580 ด.ช.พีรดนย์ จันทร์ลาด ม.2/8 10
705 22599 ด.ช.รชต สว่างจิตร์ ม.2/8 11
706 22601 ด.ช.รัชชานนท์ อยู่เจริญ ม.2/8 12
707 22609 ด.ช.วรธน บุญมี ม.2/8 13
708 22613 ด.ช.วรพล บุญมี ม.2/8 14
709 22638 ด.ช.ศุภสิน ศรวิลัย ม.2/8 15
710 22642 ด.ช.สรายุทธ ล้วนไสว ม.2/8 16
711 22654 ด.ช.สุวิจักษณ์ รัตนพันธ์ ม.2/8 17
712 22660 ด.ช.อติชาติ เกตุมั่งมี ม.2/8 18
713 22666 ด.ช.อภิสิทธ เมตตาวงศ์ ม.2/8 19
714 22669 ด.ช.อัครชัย วงค์ญาติ ม.2/8 20
715 22670 ด.ช.อัครพงษ์ ไกรวุฒิกวีวงษ์ ม.2/8 21
716 22677 ด.ช.เอกวิญญ์ เอี่ยมสำอางค์ ม.2/8 22
717 22681 ด.ญ.กนกนภัส อิ่มสมบัติ ม.2/8 23
718 22722 ด.ญ.ฐนพร ยิ้มสีแพร ม.2/8 24
719 22734 ด.ญ.ณัฐธิดา นุชอ่อง ม.2/8 25
720 22741 ด.ญ.ณัฐวดี วารีย์ ม.2/8 26
721 22746 ด.ญ.ธนารัตน์ ศรนรินทร์ ม.2/8 27
722 22762 ด.ญ.นันทพัชญ์ แก้วสองเมือง ม.2/8 28
723 22808 ด.ญ.แพรพิไล ชวินโรจน์พงศา ม.2/8 29
724 22813 ด.ญ.ภัทรมน อินทร์สวัสดิ์ ม.2/8 30
725 22821 ด.ญ.รมิตา แตงอ่อน ม.2/8 31
726 22827 ด.ญ.วชิรญา โฉมงาม ม.2/8 32
727 22832 ด.ญ.วรวรรณ พิมพ์ทอง ม.2/8 33
728 22850 ด.ญ.ศุภฉัตร เอมโอษฐ ม.2/8 34
729 22856 ด.ญ.สุนันทิดา ทองสุกมาก ม.2/8 35
730 22860 ด.ญ.สุภัทรธา ใหญ่ประเสริฐ ม.2/8 36
731 22868 ด.ญ.อมลวรรณ กิมสงวน ม.2/8 37
732 22874 ด.ญ.อาทิตยา จักรฉิม ม.2/8 38
733 22447 ด.ช.กรวิพัฒน์ ทองจีน ม.2/9 1
734 22451 ด.ช.กฤษฎ์พงศ์ ดิษฐ์ประดับ ม.2/9 2
735 22459 ด.ช.กิตินันท์ โล๊ะหนองลิ้น ม.2/9 3
736 22465 ด.ช.จตุภัทร อาจคงหาญ ม.2/9 4
737 22473 ด.ช.เจษฎา จันทร์วิจิตร ม.2/9 5
738 22487 ด.ช.ณฐพัชร์ ชุ่มจิตต์ ม.2/9 6
739 22516 ด.ช.ธนโชติ สิริประกายทิพย์ ม.2/9 7
740 22517 ด.ช.ธนดล ก๊วยศิริกุล ม.2/9 8
741 22523 ด.ช.ธนพล เพ็งโท ม.2/9 9
742 22524 ด.ช.ธนพัฒน์ มะหะหมัด ม.2/9 10
743 22534 ด.ช.ธนารัตน์ มาดี ม.2/9 11
744 22557 ด.ช.ปธานิน ศรีวิลัย ม.2/9 12
745 22562 ด.ช.ปิยเชษฐ์ พุดเทศ ม.2/9 13
746 22576 ด.ช.พัฒนไชย ปลอดโปร่ง ม.2/9 14
747 22579 ด.ช.พิธิวัฒน์ มีมาก ม.2/9 15
748 22582 ด.ช.พีรพัฒน์ เผื่อนพงษ์ ม.2/9 16
749 22587 ด.ช.ภัทรพล รัตนสมผล ม.2/9 17
750 22620 ด.ช.วิธวินธ์ ภานุมาต ม.2/9 18
751 22624 ด.ช.ศรันยพงศ์ ฉ่ำทรัพย์ ม.2/9 19
752 22626 ด.ช.ศักดิ์รินทร์ แตงอ่อน ม.2/9 20
753 22635 ด.ช.ศุภณัฐ บุตรฉุย ม.2/9 21
754 22636 ด.ช.ศุภวิชญ์ ตระกรุดทอง ม.2/9 22
755 22684 ด.ญ.กนกวรรณ ขำขม ม.2/9 23
756 22710 ด.ญ.ชญาดา มั่งประเสริฐ ม.2/9 24
757 22715 ด.ญ.ศิรภัสสร จันทร์กระจ่าง ม.2/9 25
758 22717 ด.ญ.ชารีรัตน์ โรจน์โมสิข ม.2/9 26
759 22735 ด.ญ.ณัฐธิดา นวลละออง ม.2/9 27
760 22739 ด.ญ.ณัฐพร ขอยึดกลาง ม.2/9 28
761 22758 ด.ญ.นฤภร เสมเถื่อน ม.2/9 29
762 22761 ด.ญ.นัดตะวัน พึ่งมา ม.2/9 30
763 22790 ด.ญ.พรหมวรรณ ทับแสนทบ ม.2/9 31
764 22807 ด.ญ.เพ็ญนภา จันทร์ประไพ ม.2/9 32
765 22824 ด.ญ.ลลิตาพร หะนารถ ม.2/9 33
766 22833 ด.ญ.วรวรรณ เทศแย้ม ม.2/9 34
767 22838 ด.ญ.วรินยุภา เหี้ยมหาญ ม.2/9 35
768 22852 ด.ญ.สาริศา เรืองทับ ม.2/9 36
769 22857 ด.ญ.สุพรรษา สุพจนา ม.2/9 37
770 22877 ด.ญ.อารยา ทับห้าง ม.2/9 38
771 23010 ด.ญ.พชรกมล นุชอ่อง ม.2/9 39
772 22453 ด.ช.ก้องภพ อินทราพงษ์ ม.2/10 1
773 22468 ด.ช.จิตติพัฒย์ บุญแก้ว ม.2/10 2
774 22469 ด.ช.จิตรคุปต์ เอมโอษฐ ม.2/10 3
775 22471 ด.ช.จิรศักดิ์ แก้วภักดี ม.2/10 4
776 22476 ด.ช.ชนาธิป ชมภูนุช ม.2/10 5
777 22481 ด.ช.ชิษณุพงษ์ ชูช่วย ม.2/10 6
778 22482 ด.ช.ชีวธันย์ ชูชื่น ม.2/10 7
779 22492 ด.ช.ณัชภพ จุ้ยทอง ม.2/10 8
780 22493 ด.ช.ณัฏฐพัชร คงเจริญ ม.2/10 9
781 22495 ด.ช.ณัฐนนท์ ความลับ ม.2/10 10
782 22497 ด.ช.ณัฐพงศ์ แสงอรุณ ม.2/10 11
783 22504 ด.ช.ดรัล เพชรปลูก ม.2/10 12
784 22511 ด.ช.ธนกฤต ชวดอุปัจ ม.2/10 13
785 22521 ด.ช.ธนบูรณ์ น้อยนารายณ์ ม.2/10 14
786 22525 ด.ช.ธนพัฒน์ ยอดปรีดา ม.2/10 15
787 22536 ด.ช.ธราทร สังวร ม.2/10 16
788 22554 ด.ช.บัณฑิต นวลพลอย ม.2/10 17
789 22590 ด.ช.ภาณุพงษ์ สังวันนา ม.2/10 18
790 22595 ด.ช.ภูมิภัทร์ เทศวงศ์ ม.2/10 19
791 22597 ด.ช.ยุทธพล นิลเถื่อน ม.2/10 20
792 22608 ด.ช.วรกิตต์ ปอนอ้วน ม.2/10 21
793 22619 ด.ช.วิชยุตม์ แย้มสำราญ ม.2/10 22
794 22625 ด.ช.ศราวุธ อ่อนแดง ม.2/10 23
795 22671 ด.ช.อัครพล ขำพวง ม.2/10 24
796 22685 ด.ญ.กนิษฐา มงคล ม.2/10 25
797 22688 ด.ญ.กฤษณา ธรรมเนียมไทย ม.2/10 26
798 22690 ด.ญ.กัญญาณัฐ โพธิขำ ม.2/10 27
799 22697 ด.ญ.กัลย์รัตน์ กิมเฮง ม.2/10 28
800 22701 ด.ญ.เกตสิณี คงสวัสดิ์ ม.2/10 29
801 22707 ด.ญ.จารุภา บัวก่ำ ม.2/10 30
802 22709 ด.ญ.จุไรรัตน์ ม่วงน้อย ม.2/10 31
803 22737 ด.ญ.ณัฐนันท์ แสงวิจิตร ม.2/10 32
804 22759 ด.ญ.นัฐวดี นรนวน ม.2/10 33
805 22774 ด.ญ.ปณิฒา น้อยวิจิตร ม.2/10 34
806 22778 ด.ญ.ปวีณนุช บัวงาม ม.2/10 35
807 22784 ด.ญ.ปิยพัชร์ พรายน้ำโชติระวี ม.2/10 36
808 22793 ด.ญ.พัชรพร พ่วงรอด ม.2/10 37
809 22803 ด.ญ.พิมพ์ลดา คำสอน ม.2/10 38
810 22834 ด.ญ.วรัชยา มาเกิด ม.2/10 39
811 22861 ด.ญ.สุภัสสร บรรจงแจ่ม ม.2/10 40
812 22450 ด.ช.กฤษกร จุไล ม.2/11 1
813 22460 ด.ช.คงศักดิ์ คะนันท์ ม.2/11 2
814 22461 ด.ช.คณภัทร์ โสนทอง ม.2/11 3
815 22486 ด.ช.ฐาปกรณ์ วอนศิริ ม.2/11 4
816 22503 ด.ช.ณัฐวุฒิ สุขแจ่ม ม.2/11 5
817 22509 ด.ช.ธนกร พานพุฒ ม.2/11 6
818 22512 ด.ช.ธนกิตติ์ นาล้วน ม.2/11 7
819 22528 ด.ช.ธนภัทร โพธิ์ทองละดา ม.2/11 8
820 22530 ด.ช.ธนวิชญ์ สว่างโชติ ม.2/11 9
821 22539 ด.ช.ธิติศักดิ์ เย็นใจ ม.2/11 10
822 22543 ด.ช.นภัสรพี เล่นวารี ม.2/11 11
823 22545 ด.ช.นราวิชญ์ คำทรัพย์ ม.2/11 12
824 22563 ด.ช.ปิยะพงศ์ เสือประสิทธิ์ ม.2/11 13
825 22568 ด.ช.พงศ์ธณัช รัตนเย็นใจ ม.2/11 14
826 22583 ด.ช.พีรวิชญ์ สุวรรณศิริ ม.2/11 15
827 22602 ด.ช.รัฐภูมิ ดวงมรกต ม.2/11 16
828 22611 ด.ช.วรพจน์ พุกงาม ม.2/11 17
829 22634 ด.ช.ศุภณัฎฐ มามีสุข ม.2/11 18
830 22651 ด.ช.สุเมธ ทองสุข ม.2/11 19
831 22657 ด.ช.หรรษา เกิดเกษม ม.2/11 20
832 23525 ด.ช.เจษฎา ม่วงน้อย ม.2/11 21
833 23528 ด.ช.พีรพัฒน์ บุญรอด ม.2/11 22
834 22680 ด.ญ.กชพร อ่อนละมูล ม.2/11 23
835 22703 ด.ญ.เขมภัสส์ สังข์สุข ม.2/11 24
836 22706 ด.ญ.จันทราภา เหี่ยวหอม ม.2/11 25
837 22723 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ ศรีจันทร์ ม.2/11 26
838 22731 ด.ญ.ณัฐณิชา เผื่อนพงษ์ ม.2/11 27
839 22732 ด.ญ.ณัฐณิชา รบชนะ ม.2/11 28
840 22740 ด.ญ.ณัฐมน ดีหะริง ม.2/11 29
841 22779 ด.ญ.ปัญญมณี ม้วนสุธา ม.2/11 30
842 22795 ด.ญ.พัชรวลัย วงค์ชัยยา ม.2/11 31
843 22828 ด.ญ.วรนุช วิหารพรหม ม.2/11 32
844 22848 ด.ญ.ศิริวรรณ ปั้นจั่น ม.2/11 33
845 22849 ด.ญ.ศุภกานต์ วัชริช ม.2/11 34
846 22853 ด.ญ.สิราวรรณ โพธิ์ชื่น ม.2/11 35
847 22872 ด.ญ.อัยลดา ทับแก้ว ม.2/11 36
848 22875 ด.ญ.อาภาภรณ์ แสนท้องฟ้า ม.2/11 37
849 23532 ด.ญ.สุริวิภา ภู่ระหงษ์ ม.2/11 38
850 21852 ด.ช.กฤชณัท มีหวัง ม.3/1 1
851 21859 ด.ช.กันตพล ฟักเถื่อน ม.3/1 2
852 21864 ด.ช.กิตติศักดิ์ ฉิมเชื้อ ม.3/1 3
853 21885 ด.ช.ชนาธิป เลิศมาลัย ม.3/1 4
854 21905 ด.ช.ณฐกร เพชรน้อย ม.3/1 5
855 21916 ด.ช.ณัฐรัฐ รอดจากทุกข์ ม.3/1 6
856 21934 ด.ช.ธนพล ทองผาสุข ม.3/1 7
857 21940 ด.ช.ธนวรรธน์ ชาวไทย ม.3/1 8
858 21955 ด.ช.ธีร์จุฑา อุราฤทธิ์ ม.3/1 9
859 21981 ด.ช.ปราชญา โชติเรืองนภา ม.3/1 10
860 21986 ด.ช.ปุญณภัส ปักษิณ ม.3/1 11
861 21988 ด.ช.พงศกร ศิริฤกษ์ ม.3/1 12
862 21996 ด.ช.พัชรพล ดีหริ่ง ม.3/1 13
863 22010 ด.ช.ภราดร เกิดแก้ว ม.3/1 14
864 22031 ด.ช.รัฐฐนา วรรณา ม.3/1 15
865 22048 ด.ช.ศนันท์ยู ผ่องศิริ ม.3/1 16
866 22051 ด.ช.ศราวุฒิ ยอดเมือง ม.3/1 17
867 22057 ด.ช.ศุกลวัฒน์ ลาภพูล ม.3/1 18
868 22064 ด.ช.สายชล ประทีป ม.3/1 19
869 22109 ด.ญ.กฤติยาณี ปักกิ่งเมือง ม.3/1 20
870 22116 ด.ญ.กัณยารัตน์ กาญจนสมภพ ม.3/1 21
871 22129 ด.ญ.จินดาภา แซ่เตียว ม.3/1 22
872 22137 ด.ญ.ชฎารัตน์ ยังบุญสุข ม.3/1 23
873 22144 ด.ญ.ชัญญาภัค พันเสือ ม.3/1 24
874 22150 ด.ญ.ชุติกานต์ สีดอกบวบ ม.3/1 25
875 22151 ด.ญ.ญาณกร อาศิรเมธี ม.3/1 26
876 22203 ด.ญ.ประภัสสรา นุ่มน้อย ม.3/1 27
877 22208 ด.ญ.ปลายฟ้า เลิศงาม ม.3/1 28
878 22227 ด.ญ.พัชราลักษณ์ มันผึ้ง ม.3/1 29
879 22268 ด.ญ.ศีรดา หนูพวง ม.3/1 30
880 22272 ด.ญ.ศุภกาญจน์ พุกพัน ม.3/1 31
881 22274 ด.ญ.สรัลชนา ยิ้มแย้ม ม.3/1 32
882 22283 ด.ญ.สุพิชญา ทรัพย์ทวี ม.3/1 33
883 21856 ด.ช.กวินณวัฒน์ บุญญาสัย ม.3/2 1
884 21874 ด.ช.จิรภัทร ผ่องเผือก ม.3/2 2
885 21902 ด.ช.ญาณศรณ์ ศรีจันทร์ ม.3/2 3
886 21904 ด.ช.ฐิรวิชญ์ นกเเก้ว ม.3/2 4
887 21917 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เย ม.3/2 5
888 21946 ด.ช.ธวัชชัย ไม้แก้ว ม.3/2 6
889 21970 ด.ช.นัทธวิทย์ นาคชูวงศ์ ม.3/2 7
890 21971 ด.ช.นันทพล มีประวัติ ม.3/2 8
891 21983 ด.ช.ปวรุตม์ ปราโมทย์ ม.3/2 9
892 22002 ด.ช.พีรพัฒน์ พรหมมิ ม.3/2 10
893 22006 ด.ช.พีรพันธุ์ จันทร์น้อย ม.3/2 11
894 22016 ด.ช.ภูตะวัน ปิ่นทอง ม.3/2 12
895 22018 ด.ช.ภูริภัทร์ จันทร์เรือง ม.3/2 13
896 22027 ด.ช.รชวิน เหมาะทอง ม.3/2 14
897 22033 ด.ช.รัตนศักดิ์ ศรีทอง ม.3/2 15
898 22043 ด.ช.วิศิษฏปกรณ์ คำแถม ม.3/2 16
899 22065 ด.ช.สิทธิพงษ์ ไทยแท้ ม.3/2 17
900 22079 ด.ช.อนิรุทธ์ แสนสำราญ ม.3/2 18
901 22080 ด.ช.อนุกูล คำโต๊ะ ม.3/2 19
902 22081 ด.ช.อนุชิต เพิ่มทรัพย์ ม.3/2 20
903 22110 ด.ญ.กวินตา หอมสุด ม.3/2 21
904 22117 ด.ญ.กัลยกร มิตรดี ม.3/2 22
905 22123 ด.ญ.ขวัญจิรา พันธ์พืช ม.3/2 23
906 22135 ด.ญ.เจตสุภา รังศิริลักษณ์ ม.3/2 24
907 22140 ด.ญ.ชนิสรา แย้มถนอม ม.3/2 25
908 22141 ด.ญ.ชนิสรา บุญมี ม.3/2 26
909 22148 ด.ญ.ชีวาพร เจิมแก้ว ม.3/2 27
910 22178 ด.ญ.ธนพร ทองเงิน ม.3/2 28
911 22191 ด.ญ.นิชาภา มีทรัพย์ ม.3/2 29
912 22192 ด.ญ.นิรดา เอี่ยมสะอาด ม.3/2 30
913 22193 ด.ญ.นิศารัตย์ แสงสินชัย ม.3/2 31
914 22205 ด.ญ.ปริยากร ฤทธิ์จำรัส ม.3/2 32
915 22216 ด.ญ.ปาริชาติ จีนธู ม.3/2 33
916 22230 ด.ญ.พิชฎา พัชรวิโรจน์สกุล ม.3/2 34
917 22242 ด.ญ.มัทฐิการณ์ ต่ายเผือก ม.3/2 35
918 22248 ด.ญ.ริดาพัช พ่วงทอง ม.3/2 36
919 22270 ด.ญ.ศิริมา อ่วมสอาด ม.3/2 37
920 22287 ด.ญ.หฤทชนัน วรรณาวงษ์ ม.3/2 38
921 22291 ด.ญ.อรณิชา ตาละลักษณ์ ม.3/2 39
922 22307 ด.ญ.อุบลวรรณ พูลนิล ม.3/2 40
923 23011 ด.ญ.สาริศา สุขเจริญ ม.3/2 41
924 21853 ด.ช.กฤตนัย สิงห์โต ม.3/3 1
925 21868 ด.ช.เขมภัคค์ สังขโยค ม.3/3 2
926 21869 ด.ช.คณิติน แก้วพ่วง ม.3/3 3
927 21871 ด.ช.คุณากร ถนอมพลาดิศัย ม.3/3 4
928 21887 ด.ช.ชนิตว์นันท์ มาคล้าย ม.3/3 5
929 21894 ด.ช.ชวิศ อินทิวาด ม.3/3 6
930 21908 ด.ช.ณภัทร ลอยมา ม.3/3 7
931 21911 ด.ช.ณัฐนันท์ จิรพันธุ์ ม.3/3 8
932 21919 ด.ช.เดชดนัย บุญนำมา ม.3/3 9
933 21928 ด.ช.ธนเชษฐ์ พูลสวัสดิ์ ม.3/3 10
934 21957 ด.ช.ธีรภัทร ยืนยง ม.3/3 11
935 21982 ด.ช.ปริญ เขียวแพร ม.3/3 12
936 21993 ด.ช.พรพิพัฒน์ สุขกรอม ม.3/3 13
937 22000 ด.ช.พิริยกร โพธิ์ทวี ม.3/3 14
938 22022 ด.ช.เมธาวี คำเทศ ม.3/3 15
939 22030 ด.ช.รัฐชานนท์ สุทัศน์กนก ม.3/3 16
940 22035 ด.ช.วรพล พรหมคุณ ม.3/3 17
941 22076 ด.ช.เส้นชัย อรุณรัตน์ ม.3/3 18
942 22096 ด.ช.เอกชนก บุญมาก ม.3/3 19
943 22098 ด.ช.เอกภพ ชูศรี ม.3/3 20
944 22442 ด.ช.ธนกฤต จิตสถาน ม.3/3 21
945 22105 ด.ญ.กรกนก ปึ้งผลาหาญ ม.3/3 22
946 22118 ด.ญ.กานต์พิชชา เจริญ ม.3/3 23
947 22134 ด.ญ.จุพัธนิณา อ้อยจีน ม.3/3 24
948 22136 ด.ญ.ฉัตรชฎาภร หลักศรี ม.3/3 25
949 22143 ด.ญ.ชัญญานุช เครือเทศ ม.3/3 26
950 22162 ด.ญ.ณัฐนันท์ ทองเขียว ม.3/3 27
951 22186 ด.ญ.ธีรดา ภูมิ ม.3/3 28
952 22189 ด.ญ.นภัสสร แซ่โง้ว ม.3/3 29
953 22210 ด.ญ.ปวริศา ดอกบัว ม.3/3 30
954 22220 ด.ญ.เปมิกา ผ่องศิริ ม.3/3 31
955 22228 ด.ญ.พัชรีพร ฉ่ำมะนา ม.3/3 32
956 22236 ด.ญ.ภัคจิรา ถี่ถ้วน ม.3/3 33
957 22245 ด.ญ.รมย์ธีรา เนืองนอง ม.3/3 34
958 22249 ด.ญ.ลฎาภา อุ่นเป็นนิจ ม.3/3 35
959 22251 ด.ญ.วรดา อินทแย้ม ม.3/3 36
960 22262 ด.ญ.ศศิทา อ่อนเม็ก ม.3/3 37
961 22267 ด.ญ.ศสิมาพร การะเกตุ ม.3/3 38
962 22271 ด.ญ.ศิษยา หิรัญนิยดา ม.3/3 39
963 22295 ด.ญ.อริสรา ยั่งยืน ม.3/3 40
964 21880 ด.ช.เจ๋ง - ม.3/4 1
965 21881 ด.ช.เจตนิพัทธ์ จันทร์จุตติ ม.3/4 2
966 21925 ด.ช.ธนกฤต มีวรรณ ม.3/4 3
967 21926 ด.ช.ธนกฤต ฆังคัสสะ ม.3/4 4
968 21936 ด.ช.ธนพัต แตงน้อย ม.3/4 5
969 21937 ด.ช.ธนภัทร สร้อยทอง ม.3/4 6
970 21950 ด.ช.ธัญวุฒิ เนียมเกิด ม.3/4 7
971 21956 ด.ช.ธีรโชติ พ่วงพรม ม.3/4 8
972 21962 ด.ช.นพดล แย้มพริ้ง ม.3/4 9
973 21966 ด.ช.นริศ พวงระย้า ม.3/4 10
974 21969 ด.ช.นัฐวัฒน์ ไข่เพชร ม.3/4 11
975 21972 ด.ช.นันทวัฒน์ ศรีจันทร์ ม.3/4 12
976 22014 ด.ช.ภาคภูมิ ปูปาน ม.3/4 13
977 22044 ด.ช.วีรภัทร ละมั่งทอง ม.3/4 14
978 22052 ด.ช.ศักดา ร้อยแก้ว ม.3/4 15
979 22066 ด.ช.สิทธิศาสตร์ ขจรจันทร์ ม.3/4 16
980 22077 ด.ช.อดิศร วันดี ม.3/4 17
981 22084 ด.ช.อพิสิทธิ์ กิริยานนท์ ม.3/4 18
982 21998 ด.ญ.พิชากานต์ เสมเถื่อน ม.3/4 19
983 22107 ด.ญ.กรัณตรี ป้านดี ม.3/4 20
984 22133 ด.ญ.จุฑารัตน์ คงพูล ม.3/4 21
985 22154 ด.ญ.ญาดา วรรณอร่าม ม.3/4 22
986 22160 ด.ญ.ณัฏฐธิดา พราหมณ์สังข์ ม.3/4 23
987 22164 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญนำมา ม.3/4 24
988 22165 ด.ญ.ณัฐณิชา จาดศรี ม.3/4 25
989 22182 ด.ญ.ธัญพร บัวล้อม ม.3/4 26
990 22187 ด.ญ.ธีราพร แซ่โก๋ ม.3/4 27
991 22211 ด.ญ.ปวริศา นะทะเวสน์ ม.3/4 28
992 22217 ด.ญ.ปิณฑิรา สุขเกษม ม.3/4 29
993 22221 ด.ญ.ผกามาส รอดจากทุกข์ ม.3/4 30
994 22233 ด.ญ.พิมพ์รภัทร ปองทรัพย์ ม.3/4 31
995 22234 ด.ญ.เพ็ญวดี มีผล ม.3/4 32
996 22235 ด.ญ.แพรวา รักตลาด ม.3/4 33
997 22241 ด.ญ.มธุรฎา ศิริโสม ม.3/4 34
998 22244 ด.ญ.เมธาวินี เฉยราษฎร์ ม.3/4 35
999 22263 ด.ญ.ศศิประภา สร้อยเขียว ม.3/4 36
1000 22269 ด.ญ.ศิรภัสสร ดอกบัว ม.3/4 37
1001 22281 ด.ญ.สุพัตตรา ภักดีเตล็บ ม.3/4 38
1002 22285 ด.ญ.สุภาวดี แจ้งกระจ่าง ม.3/4 39
1003 22996 ด.ญ.สุดาทิพย์ สินธุภูมิ ม.3/4 40
1004 21858 ด.ช.กัณฑ์เอนก มีเนียม ม.3/5 1
1005 21929 ด.ช.ธนดล มีสวัสดิ์ ม.3/5 2
1006 21932 ด.ช.ธนบูรณ์ ทายทอง ม.3/5 3
1007 21942 ด.ช.ธนัตถ์ ผันกลาง ม.3/5 4
1008 21945 ด.ช.ธรณินทร์ โชยา ม.3/5 5
1009 21947 ด.ช.ธัชชัย สัมฤทธิ์ ม.3/5 6
1010 21958 ด.ช.ธีรภัทร กลิ่นอุบล ม.3/5 7
1011 21967 ด.ช.นโรดม เลี่ยนชอบ ม.3/5 8
1012 21975 ด.ช.นิพัทธ์ ม่วงรอด ม.3/5 9
1013 21995 ด.ช.พัชรดนัย กลิ่นเกล้า ม.3/5 10
1014 21999 ด.ช.พิธิวัฒน์ พราหมณ์พรม ม.3/5 11
1015 22019 ด.ช.ภูวเดช เตี้ยเนตร ม.3/5 12
1016 22028 ด.ช.รักชาติ กิจจะปานนท์ ม.3/5 13
1017 22054 ด.ช.ศักย์ศรณ์ กิ่งไก่ ม.3/5 14
1018 22058 ด.ช.ศุภกร ปานหลุมข้าว ม.3/5 15
1019 22078 ด.ช.อดิสรณ์ กลั่นรักษา ม.3/5 16
1020 22089 ด.ช.อัครพล บุญจันทร์ ม.3/5 17
1021 22091 ด.ช.อานัส จงดี ม.3/5 18
1022 22101 ด.ญ.กนกนภา จันทร์ลาด ม.3/5 19
1023 22102 ด.ญ.กนกวรรณ แม้นเมฆ ม.3/5 20
1024 22106 ด.ญ.กรรณิการ์ พงษ์ทวี ม.3/5 21
1025 22114 ด.ญ.กัญญาวีร์ แดงก่ำ ม.3/5 22
1026 22126 ด.ญ.จันทรัตร์ นาล้วน ม.3/5 23
1027 22156 ด.ญ.ฑิตยา เผือกเงิน ม.3/5 24
1028 22157 ด.ญ.ณชนก วิเชียรฉาย ม.3/5 25
1029 22175 ด.ญ.ดาราวลี พูนสมบัติ ม.3/5 26
1030 22181 ด.ญ.ธัญญรัตน์ จอมสูง ม.3/5 27
1031 22185 ด.ญ.ธิภาวรรณ โพธิมู ม.3/5 28
1032 22198 ด.ญ.บุณยาพร นิสสัย ม.3/5 29
1033 22214 ด.ญ.ปัญจพิชชา น้อยอินทร์ ม.3/5 30
1034 22226 ด.ญ.พรีริสา ศรีสุวรรณ์ ม.3/5 31
1035 22237 ด.ญ.ภัทรภรณ์ มิตรจิต ม.3/5 32
1036 22247 ด.ญ.รัญชิดา เนียมเกิด ม.3/5 33
1037 22252 ด.ญ.วรรณจันทร์เพ็ญ พัดทอง ม.3/5 34
1038 22254 ด.ญ.วราภรณ์ มะลิลา ม.3/5 35
1039 22256 ด.ญ.วรินยา จันทะสี ม.3/5 36
1040 22261 ด.ญ.ศรัณรัฐ มาณะธรรม ม.3/5 37
1041 22278 ด.ญ.สิริปัญญา เชยชิต ม.3/5 38
1042 22301 ด.ญ.อาพิตา บุญธรรม ม.3/5 39
1043 21862 ด.ช.กิตติภณ ทองโสภณ ม.3/6 1
1044 21866 ด.ช.โกเมศ รอดภัย ม.3/6 2
1045 21872 ด.ช.จรรณชนขพร เขื่อนศิริ ม.3/6 3
1046 21878 ด.ช.จิวรุตต์ ชูจิตต์ ม.3/6 4
1047 21883 ด.ช.ชนกันต์ แก้วพรายตา ม.3/6 5
1048 21892 ด.ช.ชวกร จันทรสีชัง ม.3/6 6
1049 21897 ด.ช.ชาตวิทย์ เสมป้าน ม.3/6 7
1050 21951 ด.ช.ธันวา ภูวร ม.3/6 8
1051 21954 ด.ช.ธีรการณ์ แสงปลั่ง ม.3/6 9
1052 21959 ด.ช.ธีรศักดิ์ อุ่นกาย ม.3/6 10
1053 21961 ด.ช.นพคุณ อรมัย ม.3/6 11
1054 21973 ด.ช.นันทิพัฒน์ พุอ้อย ม.3/6 12
1055 21990 ด.ช.พงศ์เพชร อาจเอื้อน ม.3/6 13
1056 22007 ด.ช.พีรยุทธ์ วงค์ประเสริฐ ม.3/6 14
1057 22008 ด.ช.พีระศักดิ์ นิ่มโฉม ม.3/6 15
1058 22072 ด.ช.สุรภพ สุภาพันธ์ ม.3/6 16
1059 22085 ด.ช.อภิชานนท์ รุ่งเรือง ม.3/6 17
1060 22993 ด.ช.ทีฆทัศน์ ยืนเยี่ยม ม.3/6 18
1061 23526 ด.ช.เจ้าพระยา ชาญประเสริฐ ม.3/6 19
1062 22099 ด.ญ.กชภัส แก้วอำไพ ม.3/6 20
1063 22112 ด.ญ.กัญญาพัชร วันไชยธนวงศ์ ม.3/6 21
1064 22131 ด.ญ.จุฑามณี ประดิษฐ ม.3/6 22
1065 22132 ด.ญ.จุฑามาศ เปรมปรีด์ ม.3/6 23
1066 22152 ด.ญ.ญาณาธิป จิระวาณิชกุล ม.3/6 24
1067 22183 ด.ญ.ธิดารัตน์ ส้มภา ม.3/6 25
1068 22190 ด.ญ.นันทิดา คงวัฒนา ม.3/6 26
1069 22246 ด.ญ.รสริน สว่างอารมย์ ม.3/6 27
1070 22253 น.ส.วรลักษณ์ สีขำ ม.3/6 28
1071 22257 ด.ญ.วลัญญา สีนามบุรี ม.3/6 29
1072 22275 ด.ญ.สรัลพร เกตุรัตนวัฒน ม.3/6 30
1073 22286 ด.ญ.สุรีย์พร หอมจันทร์ ม.3/6 31
1074 22290 ด.ญ.อภัสรา ปุริษพันธ์ ม.3/6 32
1075 22294 ด.ญ.อรอุมา นวมขำ ม.3/6 33
1076 22296 ด.ญ.อริสรา นกสุข ม.3/6 34
1077 22299 ด.ญ.อัมพิกา สุขประเสริฐ ม.3/6 35
1078 22992 ด.ญ.นนทพร บู่สายญาติ ม.3/6 36
1079 23003 ด.ญ.กานต์สิรี ใจทัศน์ ม.3/6 37
1080 21854 ด.ช.กฤติพัฒน์ สังข์ผาด ม.3/7 1
1081 21873 ด.ช.จิรกิตติ์ แจงปุย ม.3/7 2
1082 21879 ด.ช.จีรวุฒิ ทัศน์แก้ว ม.3/7 3
1083 21886 ด.ช.ชนาธิป ศรีเฟือง ม.3/7 4
1084 21888 ด.ช.ชยพัทธ์ ยิ้มรอด ม.3/7 5
1085 21899 ด.ช.โชคทวี รัตนวดี ม.3/7 6
1086 21922 ด.ช.ทวีโชค แย้มจ่าเมือง ม.3/7 7
1087 21924 ด.ช.เทอดศักดิ์ ปั้นจั่น ม.3/7 8
1088 21938 ด.ช.ธนภัทร บัวสุ่น ม.3/7 9
1089 21944 ด.ช.ธนารักษ แย้มถนอม ม.3/7 10
1090 21949 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ เกษเดช ม.3/7 11
1091 21953 ด.ช.ธีรกานต์ ขำม่วง ม.3/7 12
1092 21968 ด.ช.นฤดล หอมฟุ้ง ม.3/7 13
1093 21994 ด.ช.พศิน จันทร์เทศ ม.3/7 14
1094 22001 ด.ช.พิสิฐ ทองประเทือง ม.3/7 15
1095 22020 ด.ช.ภูวนัย ถนอมรัตน์ ม.3/7 16
1096 22021 นายมังกร สุนันทา ม.3/7 17
1097 22024 ด.ช.ยศพนธ์ ทองใย ม.3/7 18
1098 22038 ด.ช.วันชนะ เนรา ม.3/7 19
1099 22039 ด.ช.วายุ กันทัด ม.3/7 20
1100 22042 ด.ช.วิทวิธย์ คะนะมะ ม.3/7 21
1101 22053 ด.ช.ศักดิ์ชัย น้อยวิจิตร ม.3/7 22
1102 22059 ด.ช.สงกรานต์ สืบสายอ่อน ม.3/7 23
1103 22074 ด.ช.สุวิจักขณ์ แพบุตร ม.3/7 24
1104 22092 ด.ช.อานุภาพ ทรัพย์สิน ม.3/7 25
1105 21477 ด.ญ.กัญยากร ฉาวดี ม.3/7 26
1106 22108 ด.ญ.กฤชณัท บัวทอง ม.3/7 27
1107 22119 ด.ญ.เกวริน ชูมิตร์ ม.3/7 28
1108 22121 ด.ญ.เกสรา วงค์สกุล ม.3/7 29
1109 22125 ด.ญ.จันทการ อยู่ยืน ม.3/7 30
1110 22130 ด.ญ.จินตนา ธิวะโต ม.3/7 31
1111 22161 ด.ญ.ณัฏฐนิช อบแย้ม ม.3/7 32
1112 22194 ด.ญ.นิสากร กลิ่นนิรันต์ ม.3/7 33
1113 22195 ด.ญ.เนตรชนนี สาผุยทำ ม.3/7 34
1114 22199 ด.ญ.บุษราพร มิตรจิตร ม.3/7 35
1115 22218 ด.ญ.ปิยพร แก้วมา ม.3/7 36
1116 22264 ด.ญ.ศศิภา อินพรม ม.3/7 37
1117 22288 ด.ญ.อติญา ออมให้ ม.3/7 38
1118 22297 ด.ญ.อังสุมา มั่นคงหัตย์ ม.3/7 39
1119 22300 ด.ญ.อาทิตยา คงบังคับ ม.3/7 40
1120 22302 ด.ญ.อาภรณ์ สาทแก้ว ม.3/7 41
1121 22306 ด.ญ.อุทุมพร หลวงฤทธิ์ธีรา ม.3/7 42
1122 21861 ด.ช.กานตพงศ์ ฉิมฉลอง ม.3/8 1
1123 21882 ด.ช.ฉัตรคุณ แสงอินทร์ ม.3/8 2
1124 21891 ด.ช.ชลธีย์ บุญเล็ก ม.3/8 3
1125 21903 ด.ช.ญาณากร แกล้วทะนง ม.3/8 4
1126 21921 ด.ช.ตะวัน แก้วเสียง ม.3/8 5
1127 21927 ด.ช.ธนกฤต มิตรน้อย ม.3/8 6
1128 21933 ด.ช.ธนพนธ์ จันทร์จินดา ม.3/8 7
1129 21943 ด.ช.ธนากร สุขแก้ว ม.3/8 8
1130 21948 ด.ช.ธัชวัฒน์ พุ่มพวง ม.3/8 9
1131 21960 ด.ช.ธีระพงศ์ พราหมณ์สังข์ ม.3/8 10
1132 21965 ด.ช.นรวิชญ์ คะนะมะ ม.3/8 11
1133 21977 ด.ช.บรรเจิด แก้วเนตร ม.3/8 12
1134 21984 ด.ช.ปัณณวิชญ์ คำช่วย ม.3/8 13
1135 21997 ด.ช.พัทชรกร สนั่นวงษ์ ม.3/8 14
1136 22029 ด.ช.รัชพล เตาแก้ว ม.3/8 15
1137 22045 ด.ช.วีรภัทร ทับนาค ม.3/8 16
1138 22050 ด.ช.ศรัณ เดชเพชร ม.3/8 17
1139 22061 ด.ช.สมกิจ ทรัพย์ประเสริฐ ม.3/8 18
1140 22095 ด.ช.อุเทน คชกฤษ ม.3/8 19
1141 22097 ด.ช.เอกปภาดา ถาบุญเรือง ม.3/8 20
1142 22104 ด.ญ.กรกช จันทร์แก้ว ม.3/8 21
1143 22122 ด.ญ.แก้วตา เมืองอินทร์ ม.3/8 22
1144 22127 ด.ญ.จารุวรรณ จันทร์เจริญ ม.3/8 23
1145 22139 ด.ญ.ชนัญญา เทพพรม ม.3/8 24
1146 22149 ด.ญ.ชื่นกมล ตันเอี๋ยม ม.3/8 25
1147 22168 ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีรัตน์ ม.3/8 26
1148 22169 ด.ญ.ณัฐนิชา โนนทิง ม.3/8 27
1149 22171 ด.ญ.ณัฐพร ตาลลักษณ์ ม.3/8 28
1150 22177 ด.ญ.ทนาวดี สุวรรณโชติ ม.3/8 29
1151 22224 ด.ญ.พรพรรณ ละว้า ม.3/8 30
1152 22229 ด.ญ.พาขวัญ มีเอก ม.3/8 31
1153 22266 ด.ญ.ศศิโสมย์ สิงห์ไพศาล ม.3/8 32
1154 22273 ด.ญ.ศุภรัสรา ศรีสุวรรณ์ ม.3/8 33
1155 22276 ด.ญ.สลิลทิพย์ รักษาดี ม.3/8 34
1156 22298 ด.ญ.อัจฉรา เนียมเกิด ม.3/8 35
1157 22303 ด.ญ.อารดา มั่นคง ม.3/8 36
1158 22999 ด.ญ.กชกร จันทร์แก้ว ม.3/8 37
1159 23000 ด.ญ.จิรัชยา ศิวิลัย ม.3/8 38
1160 23001 ด.ญ.ธัญชนก ศิวิลัย ม.3/8 39
1161 21855 ด.ช.กฤษฎิ์ มะเรืองศรี ม.3/9 1
1162 21860 ด.ช.กันตินันท์ นกน่วม ม.3/9 2
1163 21863 ด.ช.กิตติภณ ศิลปศร ม.3/9 3
1164 21884 ด.ช.ชนพัฒน์ อังกินันทน์ ม.3/9 4
1165 21890 ด.ช.ชลทิตย์ ราศรีประโคน ม.3/9 5
1166 21893 ด.ช.ชวิน บังจิต ม.3/9 6
1167 21898 ด.ช.ชิษณุพงศ์ พุ่มเจริญ ม.3/9 7
1168 21920 ด.ช.ตระกูล ปานรอด ม.3/9 8
1169 21941 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองสมนึก ม.3/9 9
1170 21952 ด.ช.ธีธัช ศรีสวัสดิ์ ม.3/9 10
1171 21980 ด.ช.ปรัชญา ทองคำ ม.3/9 11
1172 22003 ด.ช.พีรพัฒน์ เกิดเทวา ม.3/9 12
1173 22004 ด.ช.พีรพัฒน์ จันทร ม.3/9 13
1174 22005 ด.ช.พีรพัฒน์ นาคทิพวรรณ์ ม.3/9 14
1175 22013 ด.ช.ภัทรศักดิ์ จันทร์บูรณ์ ม.3/9 15
1176 22049 ด.ช.ศรศักดิ์ ตามใจเพื่อน ม.3/9 16
1177 22062 ด.ช.สรวิชญ์ อุดมศักดิ์ ม.3/9 17
1178 22075 ด.ช.เสฏฐวุฒิ หยิมการุณ ม.3/9 18
1179 22090 ด.ช.อาชวิน เกียรติชูพิพัฒน์ ม.3/9 19
1180 22138 ด.ญ.ชนพร บัวประคอง ม.3/9 20
1181 22142 ด.ญ.ชลันกรณ์ ชื่นชูกลิ่น ม.3/9 21
1182 22145 ด.ญ.ชัญญาภัค พิมเสน ม.3/9 22
1183 22147 ด.ญ.ชิดชนก ละว้า ม.3/9 23
1184 22155 ด.ญ.ฐิตาภา ช่วยชูกลิ่น ม.3/9 24
1185 22158 ด.ญ.ณภัชชา ตรงแท้ ม.3/9 25
1186 22163 ด.ญ.ณัฐชา มีอิ่ม ม.3/9 26
1187 22166 ด.ญ.ณัฐณิชา พูลศักดิ์ ม.3/9 27
1188 22173 ด.ญ.ณิชารีย์ คชนาม ม.3/9 28
1189 22204 ด.ญ.ปราณปรียา ดุลดวง ม.3/9 29
1190 22206 ด.ญ.ปรีณาภา ผิวผ่อง ม.3/9 30
1191 22209 ด.ญ.ปวรรัตน์ ทองอั้น ม.3/9 31
1192 22215 ด.ญ.ปัญญาพร มาฆะสวัสดิ์ ม.3/9 32
1193 22222 ด.ญ.พณณกร แจ่มกระจ่าง ม.3/9 33
1194 22232 ด.ญ.พิมพ์พิสุทธิ์ สงวนให้ ม.3/9 34
1195 22243 ด.ญ.มาริสา จันทร์เปล่ง ม.3/9 35
1196 22250 ด.ญ.วนัสนันท์ แก้วสะอาด ม.3/9 36
1197 22255 ด.ญ.วราภรณ์ สีขำ ม.3/9 37
1198 22259 ด.ญ.วิภารัตน์ สร้อยทอง ม.3/9 38
1199 22265 ด.ญ.ศศิวิมล พรมวิรัตน์ ม.3/9 39
1200 23005 ด.ญ.กุลธีรา เกตุถนอม ม.2/9 40
1201 21857 ด.ช.กวินวัตน์ เกิดผล ม.3/10 1
1202 21889 ด.ช.ชลกร กาษร ม.3/10 2
1203 21910 ด.ช.ณัฐดนัย ฉุนหอม ม.3/10 3
1204 21912 ด.ช.ณัฐพล ศิลปะเทศ ม.3/10 4
1205 21913 ด.ช.ณัฐพิชัย เลี้ยงฤทัย ม.3/10 5
1206 21914 ด.ช.ณัฐภัทร ทรัพย์ศิลป์ ม.3/10 6
1207 21915 ด.ช.ณัฐภัทร นุชสำอาง ม.3/10 7
1208 21931 ด.ช.ธนบดี เหลืองทอง ม.3/10 8
1209 21935 ด.ช.ธนพัฒน์ เกิดมั่งมี ม.3/10 9
1210 21964 ด.ช.นภัสดล เหมือนแก้ว ม.3/10 10
1211 21974 ด.ช.นันทิพัฒน์ ขำทอง ม.3/10 11
1212 21976 ด.ช.บดินทร์ สุภาทอง ม.3/10 12
1213 21978 ด.ช.บุญญพัฒน์ พลายสวัสดิ์ ม.3/10 13
1214 21985 ด.ช.ปัทพล กะเปราะน้อย ม.3/10 14
1215 22032 ด.ช.รัฐภูมิ ลีอร่าม ม.3/10 15
1216 22034 ด.ช.วรชาติ สอยเหลือง ม.3/10 16
1217 22040 ด.ช.วายุ อุปถัมภ์ ม.3/10 17
1218 22056 ด.ช.ศิวัฒน์ นวมนิ่ม ม.3/10 18
1219 22071 ด.ช.สุพรรณ สังข์ประเสริฐ ม.3/10 19
1220 22083 ด.ช.อโนชา เรืองงาม ม.3/10 20
1221 22093 ด.ช.อิศรา เปรื่องปราช ม.3/10 21
1222 22100 ด.ญ.กนกธร ถิรธนบดีกุล ม.3/10 22
1223 22103 ด.ญ.กมลพรรณ โคตรสงคราม ม.3/10 23
1224 22179 ด.ญ.ธนพร ผ่องสมุทร ม.3/10 24
1225 22180 ด.ญ.ธนวรรณ นิลแร่ ม.3/10 25
1226 22202 ด.ญ.ประพิชญา ชัยสิริสัมพันธ์ ม.3/10 26
1227 22212 ด.ญ.ปวริศา ดูเรืองรัมย์ ม.3/10 27
1228 22213 ด.ญ.ปวีร์กร ศรีทอง ม.3/10 28
1229 22219 ด.ญ.ปุณยวีร์ แสงเงิน ม.3/10 29
1230 22225 ด.ญ.พรวิภา เด่นดวง ม.3/10 30
1231 22238 ด.ญ.ภัทรวดี รอดพันธ์ ม.3/10 31
1232 22289 ด.ญ.อนัญญา องคเรียน ม.3/10 32
1233 22292 ด.ญ.อรพรรณ ม่วงปราง ม.3/10 33
1234 22293 ด.ญ.อรวรรณ สดแช่ม ม.3/10 34
1235 22304 ด.ญ.อารยา รักยิ่ง ม.3/10 35
1236 21870 ด.ช.คมสันต์ ด้วงเทศ ม.3/11 1
1237 21875 ด.ช.จิรภัทร รวยสิน ม.3/11 2
1238 21895 ด.ช.ชัยวัฒน์ วัฒโน ม.3/11 3
1239 21901 ด.ช.ญาณวุฒิ จันทร์ลาด ม.3/11 4
1240 21918 ด.ช.ณัฐวัศ จันทร์เทศ ม.3/11 5
1241 21930 ด.ช.ธนดล ซาบซึ้งไพร ม.3/11 6
1242 21939 ด.ช.ธนภัทร เทพรอด ม.3/11 7
1243 21987 ด.ช.เปรม จันทร์สุข ม.3/11 8
1244 21991 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ แองสาย ม.3/11 9
1245 21992 ด.ช.พงษ์พิพัทธ์ เอี่ยมงาม ม.3/11 10
1246 22009 ด.ช.ภคนันท์ ดำขำ ม.3/11 11
1247 22012 ด.ช.ภัทรพล แพงดี ม.3/11 12
1248 22015 ด.ช.ภาณุวิชย์ สังข์ผาด ม.3/11 13
1249 22023 ด.ช.ยศกร อยู่ชุ่ม ม.3/11 14
1250 22026 ด.ช.รชต ธนานันท์เรืองกุล ม.3/11 15
1251 22036 ด.ช.วรเมธ ยิ้มแย้ม ม.3/11 16
1252 22037 ด.ช.วัชรพงษ์ เทียนชัยทัศน์ ม.3/11 17
1253 22047 ด.ช.วุฒิชัย นุภาสันต์ ม.3/11 18
1254 22063 ด.ช.สหราช สุขสวัสดิ์ ม.3/11 19
1255 22068 ด.ช.สุกฤษฏ์ สุขสวัสดิ์ ม.3/11 20
1256 22069 ด.ช.สุกฤษฏิ์ ขำพวง ม.3/11 21
1257 22073 ด.ช.สุรศักดิ์ มีมาก ม.3/11 22
1258 22082 ด.ช.อนุวัฒน์ เทพทิพย์อำพร ม.3/11 23
1259 22111 ด.ญ.กัญญานัฐ กุลภักตร์ ม.3/11 24
1260 22115 ด.ญ.กัญวรา สมรักษ์ ม.3/11 25
1261 22124 ด.ญ.เขมจิรา สุขเกษม ม.3/11 26
1262 22146 ด.ญ.ชาลินี ทรายมูล ม.3/11 27
1263 22153 ด.ญ.ญาณิศา โกสียทรัพย์ ม.3/11 28
1264 22159 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขดี ม.3/11 29
1265 22167 ด.ญ.ณัฐณิชา เปรมใจ ม.3/11 30
1266 22170 ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ดอกจา ม.3/11 31
1267 22174 ด.ญ.ดวงกมล พรายสนธิ์ ม.3/11 32
1268 22184 ด.ญ.ธิดารัตน์ พวงระย้า ม.3/11 33
1269 22200 ด.ญ.เบญจมาศ เอี่ยมสอาด ม.3/11 34
1270 22207 ด.ญ.ปรียาภัทร รักษาดี ม.3/11 35
1271 22231 ด.ญ.พิมพ์ธิดา เมืองขวัญใจ ม.3/11 36
1272 22239 ด.ญ.ภัทรศิริ บวรเวศ ม.3/11 37
1273 22258 ด.ญ.วาสนา เกตุแก้ว ม.3/11 38
1274 22277 ด.ญ.สิปาง ใยดี ม.3/11 39
1275 22282 ด.ญ.สุพิชชา พัฒนาโชค ม.3/11 40
1276 22284 ด.ญ.สุภัสสร เอี่ยมเทศ ม.3/11 41
1277 21248 นายกู้เกียรติ เขียวเข้ม ม.4/1 1
1278 21271 นายชนาธิป ปานฉลอง ม.4/1 2
1279 21310 นายธนวรรธน์ ไทยรัตน์ ม.4/1 3
1280 21330 นายปฐพี ผลประโยชน์ ม.4/1 4
1281 21349 นายพงศธร ทองดี ม.4/1 5
1282 21371 ด.ช.พีรพัฒน์ เม่งก่วง ม.4/1 6
1283 21395 ด.ช.วงศกรณ์ เสือเดช ม.4/1 7
1284 21451 นายอภัยชนก ไพรพรพนา ม.4/1 8
1285 21464 น.ส.กนกวรรณ แสงอาทิตย์ ม.4/1 9
1286 21486 น.ส.ขวัญชนก ม่วงคราม ม.4/1 10
1287 21512 น.ส.ณัฏฐ์นรี พูลศักดิ์ ม.4/1 11
1288 21521 ด.ญ.ณัฐสุภา อินวันนา ม.4/1 12
1289 21527 น.ส.ดรัลรัตน์ พุกนิล ม.4/1 13
1290 21538 น.ส.ธมนวรรณ คงวรรณ ม.4/1 14
1291 21579 น.ส.ปิยภัทร์ วิงวอน ม.4/1 15
1292 21586 น.ส.พรนภัส รุ่งเจริญ ม.4/1 16
1293 21592 น.ส.พิฐชญาณ์ วงปะระ ม.4/1 17
1294 21598 น.ส.พิมพ์พิชชา ขาวขำ ม.4/1 18
1295 21602 น.ส.พีรญา เเพงดี ม.4/1 19
1296 21613 ด.ญ.ภัสสร ศิลประเสริฐ ม.4/1 20
1297 21619 ด.ญ.ยุวดี นิลเถื่อน ม.4/1 21
1298 21621 น.ส.รวีวรรณ เจริญสุข ม.4/1 22
1299 21629 น.ส.เรศานนท์ สิทธิชัย ม.4/1 23
1300 21653 น.ส.ศิริรัตน์ อ่อนละมูล ม.4/1 24
1301 21655 น.ส.ศิริลักษณ์ ปรีดามีสุข ม.4/1 25
1302 21656 น.ส.ศุภนิดา วงศาโรจน์ ม.4/1 26
1303 21662 น.ส.สุคลธ์ทิพย์ มีเดช ม.4/1 27
1304 21669 ด.ญ.สุปวีณ์ กระทุ่มแก้ว ม.4/1 28
1305 21671 น.ส.สุพัตรา พราหมณ์ภู่ ม.4/1 29
1306 21672 น.ส.สุพิชฌาย์ บุญนำมา ม.4/1 30
1307 21695 น.ส.อารีรัตน์ สู้ได้ ม.4/1 31
1308 21698 น.ส.อุษามณี สุขพร้อม ม.4/1 32
1309 23476 ด.ญ.กนกวรรณ หงษ์เวียงจันทร์ ม.4/1 33
1310 23488 น.ส.ธนภรณ์ พานิชเจริญ ม.4/1 34
1311 23492 น.ส.นฤมล บัวทอง ม.4/1 35
1312 23499 ด.ญ.ปาลิตา โพธิ์บำรุง ม.4/1 36
1313 23500 น.ส.ปาลิตา เกิดแสง ม.4/1 37
1314 23501 น.ส.ปิยฎาภรณ์ พูลพิพัฒน์ ม.4/1 38
1315 23513 น.ส.รัชดาภรณ์ ขำสวัสดิ์ ม.4/1 39
1316 23524 น.ส.อิสราพร ครุฑคำ ม.4/1 40
1317 21237 นายกฤตยช อยู่สบาย ม.4/2 1
1318 21239 นายกฤษฎา เพียรธรรม ม.4/2 2
1319 21283 นายไชยสิทธิ์ สิทธิชัย ม.4/2 3
1320 21299 ด.ช.ทิวา บัวปรพดิษฐ์ ม.4/2 4
1321 21323 นายนรินทร์ เขียวแจ่ม ม.4/2 5
1322 21340 ด.ช.ปิยวัชร์ ฉลาดเลิศ ม.4/2 6
1323 21350 นายพชร สง่าพงษ์ ม.4/2 7
1324 21359 นายพัชรพล ศรีประเสริฐ ม.4/2 8
1325 21365 นายพิพัฒน์ ฟักเถื่อน ม.4/2 9
1326 23446 นายจิรายุ ศรีถม ม.4/2 10
1327 23473 ด.ช.อรรถพล ยศธสาร ม.4/2 11
1328 21468 น.ส.กมลวรรณ เทพทิพย์อำพร ม.4/2 12
1329 21482 น.ส.เกร็ดมณี นิลดำ ม.4/2 13
1330 21485 น.ส.ขวัญจิรา มะลิวัลย์ ม.4/2 14
1331 21487 น.ส.เขมิกานต์ พูลสิน ม.4/2 15
1332 21489 น.ส.จิดาภา ชลภาพ ม.4/2 16
1333 21513 น.ส.ณัฏฐนันท์ สันตเสรี ม.4/2 17
1334 21519 น.ส.ณัฐนรี เณรอินทร์ ม.4/2 18
1335 21560 น.ส.บุญยาพร คำโต๊ะ ม.4/2 19
1336 21562 น.ส.เบญจมินทร์ จินดาทอง ม.4/2 20
1337 21563 น.ส.เบญญพัฒน์ กอเจริญกุลศิริ ม.4/2 21
1338 21576 น.ส.ปิยนันท์ ทับทิมแสง ม.4/2 22
1339 21577 น.ส.ปิยนันท์ คงดี ม.4/2 23
1340 21578 น.ส.ปิยพิมพ์ วิงวอน ม.4/2 24
1341 21585 น.ส.พรชรินทร์ ยางงาม ม.4/2 25
1342 21597 น.ส.พิมพ์ชนก สิริรุ่งเรือง ม.4/2 26
1343 21599 ด.ญ.พิมพ์พิศา พุทธพิพิศ ม.4/2 27
1344 21605 น.ส.เพชรรดา แก่นจันทร์ ม.4/2 28
1345 21614 น.ส.ภาราดา น้อยเกษม ม.4/2 29
1346 21637 น.ส.วรินทร รัฐแฉล้ม ม.4/2 30
1347 21639 ด.ญ.วันวิสา เพชรสมบัติ ม.4/2 31
1348 21640 ด.ญ.วันวิสา สว่างแสง ม.4/2 32
1349 21641 น.ส.วารินทิพย์ เทียมทอง ม.4/2 33
1350 21644 น.ส.วิชญาดา น้อยจริง ม.4/2 34
1351 21645 น.ส.วิชญาพร น้อยจริง ม.4/2 35
1352 21661 น.ส.สุกัญญา ดีชู ม.4/2 36
1353 21682 น.ส.อภิสรา แตงพลับ ม.4/2 37
1354 21683 น.ส.อรณิชา พราหมณ์สุขขี ม.4/2 38
1355 21690 น.ส.อัครยา คลังทอง ม.4/2 39
1356 23486 น.ส.ฐิตินันท์ ไหมละออง ม.4/2 40
1357 21267 นายฉัตรไชย มัชรินทร์ ม.4/3 1
1358 21268 ด.ช.ชนกานต์ บุญญาหาร ม.4/3 2
1359 21288 นายณัฐกฤต สุขทน ม.4/3 3
1360 21326 ด.ช.นันทชัย ตามประดับ ม.4/3 4
1361 21338 นายปัญญา คงทวี ม.4/3 5
1362 21343 นายปุญญพัฒน์ นามปักษา ม.4/3 6
1363 21372 นายพีรพัฒน์ ทรัพย์มงคล ม.4/3 7
1364 21396 นายวรชาติ สิทธิชัย ม.4/3 8
1365 21408 นายวุฒิพงษ์ มะลิทอง ม.4/3 9
1366 21472 น.ส.กัญญารัตน์ ทรัพย์สิน ม.4/3 10
1367 21476 ด.ญ.กัญปภัส พึ่งแดง ม.4/3 11
1368 21515 ด.ญ.ณัฐญา ศรีสวัสดิ์ ม.4/3 12
1369 21523 ด.ญ.ณิชา เกิดทรัพย์ ม.4/3 13
1370 21531 น.ส.ทัศนีย์​ พากเพียร​ ม.4/3 14
1371 21536 น.ส.ธนวรรณ คำภิระแปง ม.4/3 15
1372 21537 น.ส.ธมกร สุดเลิศ ม.4/3 16
1373 21542 น.ส.ธัญญลักษณ์ ขำสี ม.4/3 17
1374 21550 ด.ญ.นภาพร บัวแดง ม.4/3 18
1375 21553 ด.ญ.นัฐณิการ์ พงษ์พันธ์ ม.4/3 19
1376 21564 น.ส.เบญญา ประสาททอง ม.4/3 20
1377 21572 น.ส.ปานวาด เหรียญไพโรจน์ ม.4/3 21
1378 21573 น.ส.ปาริฉัตร สุนทรวิภาต ม.4/3 22
1379 21627 น.ส.รุ่งนภา สังข์สินธุ ม.4/3 23
1380 21666 ด.ญ.สุธิษา เฉลิมวงศ์ ม.4/3 24
1381 21668 น.ส.สุนิศา ปานชาวนา ม.4/3 25
1382 21674 ด.ญ.สุภาภรณ์ รัตนยศ ม.4/3 26
1383 21689 ด.ญ.อลิสชา ธรรมรักษ์ ม.4/3 27
1384 21691 ด.ญ.อังคณา บุญประไพ ม.4/3 28
1385 21841 ด.ญ.ชลีกร ดำขำ ม.4/3 29
1386 22444 น.ส.สลิลทิพย์ พูลม้าย ม.4/3 30
1387 23479 ด.ญ.กัญญาภัทร สินทอง ม.4/3 31
1388 23489 ด.ญ.ธัญชนก ศรีจันทร์ ม.4/3 32
1389 23493 น.ส.นวรัตน์ แข็งแรง ม.4/3 33
1390 23494 น.ส.น้ำเงิน เทพทอง ม.4/3 34
1391 23508 น.ส.พรสินี ศรีถม ม.4/3 35
1392 23509 น.ส.พัชรินทร์ สอนดี ม.4/3 36
1393 23515 น.ส.วิวิธชัยญา ดีสมุทร ม.4/3 37
1394 23516 ด.ญ.วีรกานต์ ธนะภูมิชัย ม.4/3 38
1395 23519 น.ส.สุชานาถ เปลี่ยนสมัย ม.4/3 39
1396 23521 น.ส.สุเนตร เอี่ยมแก้ว ม.4/3 40
1397 21276 นายชัยธวัช มาดหมาย ม.4/4 1
1398 21286 นายณรงค์เดช รื่นจินดา ม.4/4 2
1399 21291 นายณัฐพล จันทร์เนย ม.4/4 3
1400 21316 นายธาวิน เข็มเมือง ม.4/4 4
1401 21322 นายนภัทร เกตุพุฒ ม.4/4 5
1402 21337 นายนัธทวัฒน์ นกฉลาด ม.4/4 6
1403 21355 นายพรมนัส ศรวัฒนา ม.4/4 7
1404 21361 นายพัฒนศักดิ์ งิ้วราย ม.4/4 8
1405 21368 ด.ช.พิสิษฐ์ มุ่นพลาย ม.4/4 9
1406 21375 นายภคพล แย้มฉิม ม.4/4 10
1407 21380 นายภูริณัฐ เลิศเวช ม.4/4 11
1408 21384 นายเมธานันท์ ปานใจ ม.4/4 12
1409 21414 นายศิรภัทร หลงละเลิง ม.4/4 13
1410 21421 นายสรวิชญ์ มงคล ม.4/4 14
1411 21424 นายสร้างสรรค์ ทับชัย ม.4/4 15
1412 21435 นายสุทธิสิทธิ์ ทับล้อม ม.4/4 16
1413 21452 นายอภินันท์ บุญล้อม ม.4/4 17
1414 23445 นายกัมปนาท สระแก้ว ม.4/4 18
1415 23447 นายญาณภัทร ศรีรุ่งเรือง ม.4/4 19
1416 23449 นายณัฐวุฒิ เริ่มลึก ม.4/4 20
1417 23452 นายธันวารัตน์ นาคสวัสดิ์ ม.4/4 21
1418 23453 นายธิติพงศ์ พุกบุตร ม.4/4 22
1419 23459 ด.ช.พายุ อุปถัมภ์ ม.4/4 23
1420 23462 นายรณกร ทับห้าง ม.4/4 24
1421 23470 ด.ช.สุทธิพงษ์ สุดหางเชือก ม.4/4 25
1422 20970 น.ส.ชนัญธิดา พวงสั้น ม.4/4 26
1423 21528 น.ส.ดวงกมล ปานยิ้ม ม.4/4 27
1424 21543 น.ส.ธิติมา เรืองทอง ม.4/4 28
1425 21566 น.ส.ปรีติพัทธ์ ตลับแก้ว ม.4/4 29
1426 21622 ด.ญ.รสิกาญ จันทร์ศิริ ม.4/4 30
1427 21642 น.ส.วิจิตราภรณ์ จิตรปลื้ม ม.4/4 31
1428 21657 น.ส.สายพิน ศรีนกทอง ม.4/4 32
1429 21685 น.ส.อรอุมา ทุ่งสง ม.4/4 33
1430 23483 ด.ญ.ชนิตา เลิศไกร ม.4/4 34
1431 23487 น.ส.ดาวสวรรค์ กุลคำ ม.4/4 35
1432 23495 น.ส.บัณพร ศรีแก้ว ม.4/4 36
1433 23497 น.ส.เบญญาภา ประวัติตะ ม.4/4 37
1434 23505 ด.ญ.พรนภา มาสมัคร ม.4/4 38
1435 23511 ด.ญ.ภัทรชา แสงอ่วม ม.4/4 39
1436 23523 น.ส.อริสรา คำตัน ม.4/4 40
1437 21262 นายจิรวัฒน์ สุขประคอง ม.4/5 1
1438 21260 ด.ช.จิรภัทร จันพุด ม.4/5 2
1439 21264 นายจิราภัทร อือนอก ม.4/5 3
1440 21282 นายโชติพัฒน์ ดวงปิ่นคำ ม.4/5 4
1441 21284 นายฐาปกรณ์ แก้วคัลณา ม.4/5 5
1442 21290 นายณัฐปภัสร์ เลิศเมือง ม.4/5 6
1443 21300 นายธนกร กุญแจนาค ม.4/5 7
1444 21328 นายบุญยวีร์ ใหญ่กว่าวงศ์ ม.4/5 8
1445 21363 ด.ช.พัลลภ คงเวียน ม.4/5 9
1446 21381 นายมงคล บุญรอด ม.4/5 10
1447 21386 นายยศวินทร์ กลั่นรักษา ม.4/5 11
1448 21406 นายวีรภาพ สมนึก ม.4/5 12
1449 21422 นายสรวิชญ์ ศรีสุวรรณ ม.4/5 13
1450 21423 ด.ช.สรวิชญ์ สมพงษ์ ม.4/5 14
1451 21431 นายสิริชัย ดีละมัย ม.4/5 15
1452 21458 นายอัครพนธ์ จุลนสิทธิ์ ม.4/5 16
1453 21461 นายอิทธิกร พิชยมงคล ม.4/5 17
1454 23464 นายวรภพ ทองสุข ม.4/5 18
1455 21463 น.ส.กชมน สังข์ทอง ม.4/5 19
1456 21516 น.ส.ณัฐณิชา อินทร์พลาย ม.4/5 20
1457 21526 น.ส.ณีรนุช นาคโทน ม.4/5 21
1458 21529 น.ส.ดารารัตน์ หมื่นเสนาะ ม.4/5 22
1459 21533 ด.ญ.ธณิญาพร ผ่องภักต์ ม.4/5 23
1460 21541 น.ส.ธัญญกาญจน์ ทับสี ม.4/5 24
1461 21545 น.ส.นงลักษณ์ แคล้วคลาด ม.4/5 25
1462 21558 น.ส.บุญณภา ทหารเพรียง ม.4/5 26
1463 21583 น.ส.เปรมยุดา ทองมา ม.4/5 27
1464 21595 น.ส.พิมพ์ชนก นิลพราหมณ์ ม.4/5 28
1465 21623 น.ส.ระพีพรรณ ศรีศักดิ์ ม.4/5 29
1466 21625 ด.ญ.รัตธิการ พูลสวัสดิ์ ม.4/5 30
1467 21652 น.ส.ศิริพร ครึกครื้น ม.4/5 31
1468 21659 ด.ญ.สิริมาส เพิ่มทรัพย์ ม.4/5 32
1469 21675 ด.ญ.สุภาวดี อยู่สุข ม.4/5 33
1470 21694 น.ส.อารยา ทองอ้น ม.4/5 34
1471 23481 ด.ญ.กุลฑีรา อ่วมฉิม ม.4/5 35
1472 23503 ด.ญ.พนิดา เนียมศรี ม.4/5 36
1473 23504 น.ส.พรทิพย์ ศาลาแก้ว ม.4/5 37
1474 23506 น.ส.พรพิมล ทับเพียร ม.4/5 38
1475 23507 ด.ญ.พรวลี จิตตรง ม.4/5 39
1476 23512 น.ส.ภาสินี จันทรแก้ว ม.4/5 40
1477 21240 นายกล้าภวิษย์ ใหญ่กว่าวงค์ ม.4/6 1
1478 21259 นายจิรภัทร พวงแต้ม ม.4/6 2
1479 21278 นายชัยพัฒน์ บุญนำชู ม.4/6 3
1480 21307 นายธนพัฒน์ แจะหอม ม.4/6 4
1481 21318 ด.ช.ธีร์ดนัย บุญรอดน้อย ม.4/6 5
1482 21358 นายพัชรพล จันทร์เทศ ม.4/6 6
1483 21367 นายพิพัฒน์พงศ์ น้อยพ่วง ม.4/6 7
1484 21393 นายรัฐศักดิ์ วชิระวุฒิไกร ม.4/6 8
1485 21402 ด.ช.วรินทร เผือกผ่อง ม.4/6 9
1486 21441 นายเสฏฐวุฒิ แก้วกอง ม.4/6 10
1487 21443 นายโสภณวิชญ์ ไกรจิตต์ ม.4/6 11
1488 21453 นายอภิรักษ์ เอียดนุ้ย ม.4/6 12
1489 23460 นายภัทรพล วงษ์ดำเนิน ม.4/6 13
1490 23465 นายวสุพล อยู่ทรัพย์ ม.4/6 14
1491 23466 นายวิริยะ สุขจิตต์ ม.4/6 15
1492 23469 นายสุทธิพงศ์ ลานบัว ม.4/6 16
1493 21466 ด.ญ.กมลชนก หนูปัญญา ม.4/6 17
1494 21478 น.ส.กันต์กมล สุขมาก ม.4/6 18
1495 21481 น.ส.กิรณา เก้านพรัตน์ ม.4/6 19
1496 21484 ด.ญ.โกลัญญา อุ่นดวง ม.4/6 20
1497 21488 ด.ญ.จันทิมา จันทร์เกตุ ม.4/6 21
1498 21497 น.ส.จุฑามาศ จันทร์วิจิตร ม.4/6 22
1499 21501 ด.ญ.ชยาภา เกิดอุ่ม ม.4/6 23
1500 21587 ด.ญ.พรรณวสร เกตุมั่งมี ม.4/6 24
1501 21594 น.ส.พิมพ์ชนก ปองทรัพย์ ม.4/6 25
1502 21606 น.ส.เพชราภา รักษาราษฎร์ ม.4/6 26
1503 21609 น.ส.ภัชภิชา เสลาคุณ ม.4/6 27
1504 21617 น.ส.มานาลิน มะลิ ม.4/6 28
1505 21631 น.ส.ลักษิกา รื่นรวย ม.4/6 29
1506 21636 น.ส.วรัญญา สุวรรณทิพย์ ม.4/6 30
1507 21665 น.ส.สุดารัตน์ อ่วมเจริญ ม.4/6 31
1508 21687 น.ส.อริสรา เรืองพานิช ม.4/6 32
1509 22443 น.ส.ธนพร มิ่งแม้น ม.4/6 33
1510 23478 น.ส.กมลวรรณ สีสะอาด ม.4/6 34
1511 23480 น.ส.กิติยา อินทร์พรม ม.4/6 35
1512 23485 น.ส.ฐาปนีย์ นวลสี ม.4/6 36
1513 23498 ด.ญ.ปาริชาติ มิ่งขวัญ ม.4/6 37
1514 23514 น.ส.วรมน นุชสำอาง ม.4/6 38
1515 23520 ด.ญ.สุนิษา พุ่มรัตน์ ม.4/6 39
1516 23522 น.ส.สุภัสสร สีเขียว ม.4/6 40
1517 21234 นายกรชนก อินทราพงษ์ ม.4/7 1
1518 21236 นายกรวุฒิ โตจั่น ม.4/7 2
1519 21250 ด.ช.เกียรติวัชร ทองคำ ม.4/7 3
1520 21255 นายคุณานนต์ ทศพร ม.4/7 4
1521 21256 ด.ช.จักรภัทร ภูดำหริ ม.4/7 5
1522 21274 นายชวลิต สิงห์เล็ก ม.4/7 6
1523 21324 นายนักบุญ พาหุรัตน์ ม.4/7 7
1524 21325 นายนันทกานต์ ชื่นอารมณ์ ม.4/7 8
1525 21357 ด.ช.พฤฒภณ ศิลป์ศร ม.4/7 9
1526 21373 นายพีรัชชัย ทองเงิน ม.4/7 10
1527 21387 ด.ช.รชต คล้ายคลึง ม.4/7 11
1528 21390 นายรพีภัทร ภิญโญ ม.4/7 12
1529 21428 ด.ช.สิทธิโชค บวรเวศ ม.4/7 13
1530 21456 นายอรุณ เอี่ยมอาจ ม.4/7 14
1531 23450 นายธนชาติ อินทะนิล ม.4/7 15
1532 23454 นายธีรสิทธิ ตาลวงค์ ม.4/7 16
1533 23458 ด.ช.ปุณพจน์ ประทีป ม.4/7 17
1534 23471 ด.ช.เสฏฐวุฒิ เจริญริบ ม.4/7 18
1535 21042 น.ส.ภาสินี ดำนิล ม.4/7 19
1536 21479 น.ส.กันยกร กลิ่นอุบล ม.4/7 20
1537 21491 น.ส.จิตนภา บุตรจัทร์ ม.4/7 21
1538 21496 น.ส.จุฑามณี สีพิณ ม.4/7 22
1539 21508 ด.ญ.ญาดา แก้วเจริญ ม.4/7 23
1540 21518 น.ส.ณัฐธยาน์ หวังเจริญ ม.4/7 24
1541 21522 น.ส.ณิชกมล สายสนิท ม.4/7 25
1542 21559 น.ส.บุญยพร บุญทับ ม.4/7 26
1543 21570 น.ส.ปานไพลิน คงอยู่ ม.4/7 27
1544 21571 ด.ญ.ปานระพี สีพูล ม.4/7 28
1545 21600 น.ส.พิมพ์มาดา ทองรอด ม.4/7 29
1546 21615 น.ส.มณีนุช สังข์ลักษ์ ม.4/7 30
1547 21616 น.ส.มณีรัตน์ เหมหงษ์ ม.4/7 31
1548 21620 ด.ญ.รติกานต์ จุ้ยทอง ม.4/7 32
1549 21628 ด.ญ.รุจณิชา ปึกทรัพย์ ม.4/7 33
1550 21658 น.ส.สาวิณี แถบทอง ม.4/7 34
1551 21663 น.ส.สุชัญญา เจริญสุข ม.4/7 35
1552 21673 น.ส.สุภัสสรา ตั้งวงศ์ ม.4/7 36
1553 21693 น.ส.อาภัสรา ประดิษฐวงค์ ม.4/7 37
1554 21850 น.ส.วริศรา แสงสว่าง ม.4/7 38
1555 23491 น.ส.นรมน ประเสริฐสุข ม.4/7 39
1556 23517 น.ส.ศรัณพร สุกใส ม.4/7 40
1557 21232 นายกนกพล พูลศักดิ์ ม.4/8 1
1558 21251 ด.ช.ไกรภพ ทาชาด ม.4/8 2
1559 21253 นายคมกฤช ใยบำรุง ม.4/8 3
1560 21270 ด.ช.ชนะพล กัญญาคำ ม.4/8 4
1561 21287 นายณัฏฐพัฒน์ อยู่ผ่อง ม.4/8 5
1562 21289 นายณัฐกิตติ์ ทับพุก ม.4/8 6
1563 21313 นายธนา แก้ววิโรจน์ ม.4/8 7
1564 21317 นายธิปไตร ไชยจันลา ม.4/8 8
1565 21348 ด.ช.ปุณณัตถ์พัฒน์ มาคล้าย ม.4/8 9
1566 21411 นายศราวุธ พลอยจีน ม.4/8 10
1567 21427 นายสายธาร น้อยจ้อย ม.4/8 11
1568 21436 นายสุเมธ รอดจากทุกข์ ม.4/8 12
1569 21440 นายสุริยา ศรีจันทร์ ม.4/8 13
1570 21844 นายอนุรักษ์ ทรัพย์ทวี ม.4/8 14
1571 23444 ด.ช.กฤษดา จันทบูรณ์ ม.4/8 15
1572 23448 ด.ช.ณัฐวัศ ดิษฐจิต ม.4/8 16
1573 23451 ด.ช.ธรา นุชเจริญ ม.4/8 17
1574 23456 นายนวพรรษ เผ่าลือ ม.4/8 18
1575 23457 นายปริพัตร ช่อสูงเนิน ม.4/8 19
1576 23463 นายเรวัต สมใจ ม.4/8 20
1577 23468 นายสิรภพ กลิ่นอุบล ม.4/8 21
1578 23474 ด.ช.อิทธิพล ขาวสนิท ม.4/8 22
1579 21469 น.ส.กรรณิการ์ วงค์ทอง ม.4/8 23
1580 21475 น.ส.กัญญาวีร์ ช้างน้ำ ม.4/8 24
1581 21494 น.ส.จุฑาทิพย์ ทัดอู๋ ม.4/8 25
1582 21532 น.ส.ทิพย์รัตน์ เฉียบแหลม ม.4/8 26
1583 21539 น.ส.ธมนวรรณ แสงคินี ม.4/8 27
1584 21540 น.ส.ธมลวรรณ กลิ่นอุบล ม.4/8 28
1585 21548 น.ส.นภัสสร ศาตราบุตร ม.4/8 29
1586 21557 น.ส.นิศารัตน์ แจ้งเรือง ม.4/8 30
1587 21567 น.ส.ปวีณ์นุช ศรีเล็ก ม.4/8 31
1588 21607 น.ส.เพ็ญพิชชา ศรีเมฆ ม.4/8 32
1589 21624 น.ส.รักษณา มุดขุนทด ม.4/8 33
1590 21635 ด.ญ.วรรณพร ปกจิตต์ ม.4/8 34
1591 21654 ด.ญ.ศิริรัตน์ ลำเภา ม.4/8 35
1592 21660 น.ส.สุกัญญา เนียมศรี ม.4/8 36
1593 21848 ด.ญ.กชวรรณ ชมอินทร์ ม.4/8 37
1594 23475 น.ส.กนกพร สงวนวงษ์ ม.4/8 38
1595 23477 น.ส.กมลชนก วิเชียรฉาย ม.4/8 39
1596 23484 น.ส.ญาณิศา สืบประดิษฐ์ ม.4/8 40
1597 21233 ด.ช.กนกพล พ่วงสำราญ ม.4/9 1
1598 21245 ด.ช.กานต์ดนัย รุ่งเรือง ม.4/9 2
1599 21272 ด.ช.ชนาธิป อยู่สุวรรณ ม.4/9 3
1600 21293 นายณัฐพล อุระชื่น ม.4/9 4
1601 21308 นายธนพัฒน์ อบเเย้ม ม.4/9 5
1602 21329 นายบุญฤทธิ์ ทองย้อย ม.4/9 6
1603 21339 ด.ช.ปิยภัทร สระสำราญ ม.4/9 7
1604 21379 นายภัทรพล แย้มถนอม ม.4/9 8
1605 21383 นายมนตรี ม่วงทับ ม.4/9 9
1606 21444 ด.ช.หัตถชัย มงคล ม.4/9 10
1607 21450 นายอนิวัตติ์ พราหมณ์บุญมี ม.4/9 11
1608 21455 ด.ช.อภิวิชญ์ สีพิณ ม.4/9 12
1609 21462 นายอิทธิพล อาจหาญ ม.4/9 13
1610 22990 นายรพีภัทร หนูน้อย ม.4/9 14
1611 23455 นายนราวิชญ์ เชาว์เฉียบ ม.4/9 15
1612 23461 นายมนัสชนก ยมสิงห์ ม.4/9 16
1613 23467 นายศุภกิตติ์ เสมา ม.4/9 17
1614 23472 ด.ช.อรรถพร ยศธสาร ม.4/9 18
1615 21467 ด.ญ.กมลทิพย์ สิงห์โตทอง ม.4/9 19
1616 21473 น.ส.กัญญาณัฐ อันคำวงศ์ ม.4/9 20
1617 21480 น.ส.กัลยรัตน์ ครึกครื้น ม.4/9 21
1618 21499 น.ส.ชฎาพร ชูพลาย ม.4/9 22
1619 21500 น.ส.ชนาภา ค้าเจริญ ม.4/9 23
1620 21502 ด.ญ.ชลธิชา สิทธิเเสงอำไพ ม.4/9 24
1621 21535 น.ส.ธนภรณ์ รุ่งสว่าง ม.4/9 25
1622 21544 น.ส.ธิติยา หลำทอง ม.4/9 26
1623 21575 น.ส.ปิ่นเพชร สมสุวรรณ์ ม.4/9 27
1624 21580 น.ส.ปุญญพัฒน์ อกอ่อน ม.4/9 28
1625 21603 น.ส.เพชรนรินทร์ ด้วงอ่อน ม.4/9 29
1626 21670 น.ส.สุพรรษา เข็มกลัด ม.4/9 30
1627 21686 น.ส.อริศา รุ่มรวย ม.4/9 31
1628 21851 ด.ญ.พิชญาพร โชคอำนวยลาภ ม.4/9 32
1629 22438 น.ส.ประวีร์รัชย์ นิ่มปรางค์ ม.4/9 33
1630 22439 น.ส.สุชัญญา แตงอ่อน ม.4/9 34
1631 23482 น.ส.จันทิมา มาคล้าย ม.4/9 35
1632 23490 น.ส.ธิชารัตน์ ร้อยลาภ ม.4/9 36
1633 23496 ด.ญ.บุญวีย์ แตงฉ่ำ ม.4/9 37
1634 23502 ด.ญ.ปุณยาพร มั่งประเสริฐ ม.4/9 38
1635 23510 ด.ญ.แพรวา คุ้มสมบัติ ม.4/9 39
1636 23518 น.ส.ศุภารัตน์ อินพูล ม.4/9 40
1637 20691 นายกัณธชาติ ศรีเดือน ม.5/1 1
1638 20693 นายกิตติ บญธรรม ม.5/1 2
1639 20694 นายกิตติธัช สุขศุภกานต์ ม.5/1 3
1640 20696 นายกิตติพศ กองแก้ว ม.5/1 4
1641 20703 นายจตุรพร เกตุแก้ว ม.5/1 5
1642 20709 นายจิรายุทธ ม่วงนาค ม.5/1 6
1643 20760 นายธนพล กล่ำกล่อมจิตต์ ม.5/1 7
1644 20766 นายธนวัฒน์ นวมนิ่ม ม.5/1 8
1645 20769 นายธนัช เผือกประคอง ม.5/1 9
1646 20780 นายธานี พิทักษ์ ม.5/1 10
1647 20794 นายบัณฑูร คนดี ม.5/1 11
1648 20801 นายปรีชาพร พูดเพราะ ม.5/1 12
1649 20805 นายปุณณวิทย์ จตุพงษา ม.5/1 13
1650 20829 นายภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี ม.5/1 14
1651 20831 นายภัทรพล ใหม่อ่อง ม.5/1 15
1652 20841 นายเมธาสิทธิ์ เทพโมลี ม.5/1 16
1653 20850 นายรัชชานนท์ ให้สุข ม.5/1 17
1654 20890 นายสรวิชญ์ ทิมทอง ม.5/1 18
1655 20899 นายสุรยุทธ์ ทรัพย์แสนดี ม.5/1 19
1656 20901 นายสุวัฒน์ เกตุแก้ว ม.5/1 20
1657 20944 น.ส.จันทร์จิรา ศรีจันทร์ ม.5/1 21
1658 20951 น.ส.จีรานันท์ มากมูล ม.5/1 22
1659 20959 น.ส.ชลนวรรณ พันธ์สังข์ ม.5/1 23
1660 20960 น.ส.ชัญญาภัค นาคบุญ ม.5/1 24
1661 20965 น.ส.ญาณัจฉรา บัวล้อม ม.5/1 25
1662 20966 น.ส.ญาณิศา ห่อหอม ม.5/1 26
1663 20973 น.ส.ณัฎฐธิตรา ลินลาวรรณ ม.5/1 27
1664 21000 น.ส.นิศารัตน์ เทศธรรม ม.5/1 28
1665 21010 น.ส.เกวลิน กลิ่นเมือง ม.5/1 29
1666 21022 น.ส.ปาณิสรา พูดเพราะ ม.5/1 30
1667 21027 น.ส.ปุญญาพร ฤทธิ์จำรัส ม.5/1 31
1668 21031 น.ส.พิยดา วิรัตน์ ม.5/1 32
1669 21060 น.ส.ศศิลักขณา คำแถม ม.5/1 33
1670 21101 น.ส.อรนลิน นิ่มทรัพย์ ม.5/1 34
1671 21107 น.ส.อรัฐธิตรา ลินลาวรรณ ม.5/1 35
1672 22929 น.ส.ชลธิชา บุตรหาร ม.5/1 36
1673 22938 น.ส.ณิชชา สาวเสม ม.5/1 37
1674 22949 น.ส.นิภาภัทร์ พุ่มดารา ม.5/1 38
1675 22960 น.ส.ภัทรวรินทร์ พานิชเจริญ ม.5/1 39
1676 22989 น.ส.พิชญาภา อิทธิรักษ์ ม.5/1 40
1677 20715 นายชวัลวิทย์ พูลศรี ม.5/2 1
1678 20737 นายณัฐนันท์ เผือกนุช ม.5/2 2
1679 20741 นายณัฐภัทร คำแพง ม.5/2 3
1680 20746 นายณัฐวัฒน์ เฉียบแหลม ม.5/2 4
1681 20754 นายธนกฤต ศรีจันทร์ ม.5/2 5
1682 20776 นายธวัชชัย อั๋นตุ่ม ม.5/2 6
1683 20815 นายพลชนก สุขสวัสดิ์ ม.5/2 7
1684 20847 นายยุทธภูมิ พูลสวัสดิ์ ม.5/2 8
1685 20852 นายรัตกันท์ เย ม.5/2 9
1686 20863 นายวชิรวิทย์ ธุระกิจ ม.5/2 10
1687 20864 นายวรพร งามประเสริฐ ม.5/2 11
1688 22919 นายอลงกรณ์ หวังเจริญ ม.5/2 12
1689 22920 นายอลันชา ศรีสวัสดิ์ ม.5/2 13
1690 20917 น.ส.กชวรรณ ถินอภัย ม.5/2 14
1691 20919 น.ส.กนกวรรณ จันทร์วิจิตร ม.5/2 15
1692 20929 น.ส.กัญญาณัฐ นวนพลอย ม.5/2 16
1693 20932 น.ส.กัญญาวีร์ พูลเพิ่ม ม.5/2 17
1694 20943 น.ส.จรรยาภรณ์ นาคขำ ม.5/2 18
1695 20945 น.ส.จิดาภา ใจเก่ง ม.5/2 19
1696 20962 น.ส.ชิดชนก ประดิษฐ ม.5/2 20
1697 20982 น.ส.ณิชากร คล้ำคล้าย ม.5/2 21
1698 20986 น.ส.ธนพร ปี่แก้ว ม.5/2 22
1699 20992 น.ส.ธิดาทิพย์ กันทัด ม.5/2 23
1700 20995 น.ส.นรภัทร ภู่ประสงค์ ม.5/2 24
1701 21014 น.ส.ปภาอร หยดย้อย ม.5/2 25
1702 21021 น.ส.ปาณิภา ฤทธิ์ล้ำ ม.5/2 26
1703 21056 น.ส.วรินทร คมขำ ม.5/2 27
1704 21058 น.ส.วิภาดา นุ้ยเมือง ม.5/2 28
1705 21089 น.ส.โสภิดา จันทร์ประไพ ม.5/2 29
1706 21091 น.ส.หทัยรัตน์ สังขมิตร ม.5/2 30
1707 21098 น.ส.อรกัญญา หอมหวล ม.5/2 31
1708 21099 น.ส.อรชพร หอมหวล ม.5/2 32
1709 22924 น.ส.กฤติกา คชสีห์ ม.5/2 33
1710 22932 น.ส.ฐิตินันท์ ทับจิตต์ ม.5/2 34
1711 22976 น.ส.ศิรประภา มณีรัตน์ ม.5/2 35
1712 22977 น.ส.ศิริรัตน์ ปรีเปรม ม.5/2 36
1713 23008 น.ส.นิศากร นวนผ่อง ม.5/2 37
1714 20687 นายกนกศักดิ์ ฉิมพาลี ม.5/3 1
1715 20748 นายณัฐสิทธิ์ มีมาก ม.5/3 2
1716 20755 นายธนชาติ ทองเพชร ม.5/3 3
1717 20774 นายธราดล แถมสวัสดิ์ ม.5/3 4
1718 20858 นายวงศกร ราชปักษี ม.5/3 5
1719 20871 นายวีรภพ นกน้อย ม.5/3 6
1720 20874 นายศิริวัฒน์ อ่วมอ้อ ม.5/3 7
1721 20886 นายสมศักดิ์ โอ่งเพชร ม.5/3 8
1722 20906 นายอนาวิล อ่อนนุ่ม ม.5/3 9
1723 22881 นายกิตติเชษฐ์ อยู่สกุล ม.5/3 10
1724 22886 นายณรงค์ศักดิ์ แม้นเมฆ ม.5/3 11
1725 22891 นายธนวินท์ ศิลปี ม.5/3 12
1726 20928 น.ส.กัชชรส ถินอภัย ม.5/3 13
1727 20958 น.ส.ชลดา นาคพูน ม.5/3 14
1728 20974 น.ส.ณัฎฐา สิทธิชัย ม.5/3 15
1729 20985 น.ส.ธนกมล ขวานทอง ม.5/3 16
1730 20998 น.ส.นันทิชา คุณาสุธีรัตน์ ม.5/3 17
1731 21011 น.ส.เบญญาภรณ์ เล็กบำรุง ม.5/3 18
1732 21012 น.ส.เบญญาภา ทองน้อย ม.5/3 19
1733 21030 น.ส.พิมรดา จันทะสาร ม.5/3 20
1734 21055 น.ส.วรัทยา ดำริห์ ม.5/3 21
1735 21080 น.ส.สุพรรณษา ทองอ่อน ม.5/3 22
1736 21111 น.ส.อัญมณี พิกุลทอง ม.5/3 23
1737 22926 น.ส.กิติมา จินดา ม.5/3 24
1738 22937 น.ส.ณัทอร แก้วโมรา ม.5/3 25
1739 22941 น.ส.ธนภรณ์ รุ่งอภิญญา ม.5/3 26
1740 22942 น.ส.ธัญจิรา ทวีศรี ม.5/3 27
1741 22948 น.ส.นัยรัตน์ ไมตรีจิตต์ ม.5/3 28
1742 22954 น.ส.ปิยวรรณ กรรณเทพ ม.5/3 29
1743 22955 น.ส.พรนภัส กล่ำทอง ม.5/3 30
1744 22956 น.ส.เพ็ญนภา เติมยศ ม.5/3 31
1745 22969 น.ส.วศินี ผ่องภักต์ ม.5/3 32
1746 22975 น.ส.ศศิวิมล ทองมาก ม.5/3 33
1747 22979 น.ส.สุจิตรา ปั้นจั่น ม.5/3 34
1748 22980 น.ส.สุทธิดา กลิ่นพุดตาล ม.5/3 35
1749 22983 น.ส.อนุชสรา อินทรักษา ม.5/3 36
1750 22984 น.ส.อภัสรา ช่างแก้ว ม.5/3 37
1751 22987 น.ส.อัจฉรียา รัตนะวิลัย ม.5/3 38
1752 23013 น.ส.ปภาวรินทร์ เหล็กดี ม.5/3 39
1753 20685 นายกชกวี วรรณเลิศ ม.5/4 1
1754 20721 นายชูเดช หน่ายทุกข์ ม.5/4 2
1755 20744 นายณัฐรัฐ ชูสวัสดิ์ ม.5/4 3
1756 20772 นายธนากร มลสุกะ ม.5/4 4
1757 20784 นายธีรเมธ ทับคง ม.5/4 5
1758 20818 นายพลากร เนตรแก้ว ม.5/4 6
1759 20822 นายพิตตินันท์ แซ่เอี้ยว ม.5/4 7
1760 20823 นายพีรพัฒน์ เนืองนอง ม.5/4 8
1761 20835 นายภูริณัฐ เผือกผ่อง ม.5/4 9
1762 20843 นายเมธิชัย มั่นคง ม.5/4 10
1763 20851 นายรัฐภูมิ ฤทธิ์สุวรรณ ม.5/4 11
1764 20861 นายวชิรวิชญ์ แดงอรุณ ม.5/4 12
1765 20880 นายศุภวิชญ์ พุกงาม ม.5/4 13
1766 20897 นายสุภาฉกาจ ยิ้มน้อย ม.5/4 14
1767 20898 นายสุรเกียรติ เพิ่มสิน ม.5/4 15
1768 20904 นายโสภณ เสมเถื่อน ม.5/4 16
1769 20905 นายอนพัทย์ จุไล ม.5/4 17
1770 21213 นายจิรวัฒน์ อินทราพงษ์ ม.5/4 18
1771 22889 นายดนัยภัทร สุดถนอม ม.5/4 19
1772 22899 นายพิชญุตม์ ยั่งยืน ม.5/4 20
1773 22909 นายวรปรรชญ์ เปลี่ยนอารมย์ ม.5/4 21
1774 22913 นายศิวกร สว่างยิ่ง ม.5/4 22
1775 22917 นายสิทธิชัย ถึงโภค ม.5/4 23
1776 20921 น.ส.กนกวรรณ บานแย้ม ม.5/4 24
1777 20925 น.ส.กมลวรรณ คุ้มศิริ ม.5/4 25
1778 20948 น.ส.จิรนันท์ สุรเสริมพงษ์ ม.5/4 26
1779 20957 น.ส.ชนิตา พงษ์นุ่มกุล ม.5/4 27
1780 20967 น.ส.ญาณิษา แก้วสอาด ม.5/4 28
1781 20975 น.ส.ณัฐกมล ประกอบกิจ ม.5/4 29
1782 20976 น.ส.ณัฐกฤตา เสือเฒ่า ม.5/4 30
1783 20990 น.ส.ธัญวรัตม์ บัวไสว ม.5/4 31
1784 21046 น.ส.รัตตินันท์ แย้มประเสริฐ ม.5/4 32
1785 21063 น.ส.ศัลสนีย์ จันทร์จิต ม.5/4 33
1786 21081 น.ส.สุพรรษา เอกบุตร ม.5/4 34
1787 21094 น.ส.อนพัทย์ นามทอง ม.5/4 35
1788 22947 น.ส.ธิติมา อุปถัมภ์ ม.5/4 36
1789 22965 น.ส.รินรดา พรมประสิทธิ์ ม.5/4 37
1790 22978 น.ส.ศิริวรรณ กระทอง ม.5/4 38
1791 23012 น.ส.ชาลิณี มิดเมี้ยน ม.5/4 39
1792 20689 นายกฤษฎา เครือนาค ม.5/5 1
1793 20697 นายกิติศักดิ์ ผึ้งหลวง ม.5/5 2
1794 20700 นายเขตรัฐ แผ่นทอง ม.5/5 3
1795 20706 นายจักริน พิมพ์ไทย ม.5/5 4
1796 20765 นายธนวัฒน์ ทรศัพย์ ม.5/5 5
1797 20767 นายธนวิชญ์ อินชื่นใจ ม.5/5 6
1798 20785 นายนที ปิ่นแก้ว ม.5/5 7
1799 20814 นายธนวิชญ์ ผิวผ่อง ม.5/5 8
1800 20834 นายภานุวัฒน์ วงษ์พันธ์ ม.5/5 9
1801 20881 นายศุภสัณห์ เคนใบ ม.5/5 10
1802 20889 นายสรรเพชญ แสโอสถ ม.5/5 11
1803 20891 นายสองเมือง ใหม่วงค์ ม.5/5 12
1804 20893 นายสิปปภาส หนูนิล ม.5/5 13
1805 20894 นายสิรภัทร เขียวคลี่ ม.5/5 14
1806 20895 นายสุเทพ ทหารเพรียง ม.5/5 15
1807 22883 นายเจษฎากร แสงแก้ว ม.5/5 16
1808 22901 นายเมธา เมธีทวีป ม.5/5 17
1809 22905 นายระพีพัฒน์ ฉ่ำมะนา ม.5/5 18
1810 22908 นายวรโชติ นาคเจดีย์ ม.5/5 19
1811 22911 นายวโรดม เอราวัล ม.5/5 20
1812 20934 น.ส.กัญญาวีร์ ขันตี ม.5/5 21
1813 20972 น.ส.ฑิฆัมพร เอียงสา ม.5/5 22
1814 20993 น.ส.ธิดารัตน์ คล้ายทิพย์ ม.5/5 23
1815 21001 น.ส.นิศารัตน์ อาจรักษา ม.5/5 24
1816 21006 น.ส.บุญญาภา บุญกอง ม.5/5 25
1817 21009 น.ส.บุษกร เปี้ยวน้อย ม.5/5 26
1818 21044 น.ส.มุทิตา เจริญรัมย์ ม.5/5 27
1819 21108 น.ส.อริสา นิลกลัด ม.5/5 28
1820 21116 น.ส.ไอริสา แจ่มแจ้ง ม.5/5 29
1821 22922 น.ส.กมลทิพย์ รุ่งเรือง ม.5/5 30
1822 22927 น.ส.เกศรินทร์ คิดคนึง ม.5/5 31
1823 22928 น.ส.จารุวรรณ สุขขำ ม.5/5 32
1824 22934 น.ส.ณัฐณิชา ใจกล้า ม.5/5 33
1825 22939 น.ส.ตลับเพชร บุญนำมา ม.5/5 34
1826 22944 น.ส.ธัญวรินทร์ เรืองศิริภัทร์ ม.5/5 35
1827 22946 น.ส.ธารินี อ่วมสอาด ม.5/5 36
1828 22952 น.ส.ปัทมพร เสมเถื่อน ม.5/5 37
1829 22958 น.ส.ภัทรธิดา สุขสวัสดิ์ ม.5/5 38
1830 22982 น.ส.สุนันทา ละโว้ ม.5/5 39
1831 20708 นายจิรายุ กลิ่นพุดตาล ม.5/6 1
1832 20714 นายชวโรจน์ กรองกำธร ม.5/6 2
1833 20724 นายฐปนวงศ์ พูลเพชร ม.5/6 3
1834 20753 นายธนกร จันทร์แก้ว ม.5/6 4
1835 20756 นายธนโชติ มหิมา ม.5/6 5
1836 20763 นายธนภัทร บุญอยู่ ม.5/6 6
1837 20771 นายธนากร เอี่ยมสะอาด ม.5/6 7
1838 20806 นายปุณยวีร์ ผ่องใส ม.5/6 8
1839 20816 นายพลพิพัฒน์ เทพบุตร ม.5/6 9
1840 20828 นายพุฒิเมธ เทียนขำ ม.5/6 10
1841 20844 นายยศภัทธ์ สว่างเลิศ ม.5/6 11
1842 20868 นายวัชรพงษ์ ขำดี ม.5/6 12
1843 20877 นายศุภณัฐ อินพรม ม.5/6 13
1844 20909 นายอภิชัย พูลศรี ม.5/6 14
1845 21229 นายสุทธิรักษ์ มณีจักร ม.5/6 15
1846 22887 นายณัฏฐ์ธรดล คงเจริญ ม.5/6 16
1847 22888 นายณัฐชนน กลิ่นเถื่อน ม.5/6 17
1848 22890 นายดาเนียล โอลเซ่น ม.5/6 18
1849 22897 นายปัณณวัฒน์ หาญราษฎร์ ม.5/6 19
1850 22904 นายรพีภัทร พูลเกิด ม.5/6 20
1851 22910 นายวรพล พวงสั้น ม.5/6 21
1852 20950 น.ส.จิราพร ชีวธนานนท์ ม.5/6 22
1853 20963 น.ส.โชษิตา อยู่เย็น ม.5/6 23
1854 20988 น.ส.ธนยา พรายน้ำโชติระวี ม.5/6 24
1855 21007 น.ส.บุญญาวัลย์ บุญมี ม.5/6 25
1856 21023 น.ส.ปานตะวัน ทองเจริญ ม.5/6 26
1857 21043 น.ส.มาริษา ทองประยูร ม.5/6 27
1858 21047 น.ส.รุ่งราตรี บุญมา ม.5/6 28
1859 22923 น.ส.กรวีร์ เเตงฉ่ำ ม.5/6 29
1860 22925 น.ส.กันตินันท์ พรสุพล ม.5/6 30
1861 22931 น.ส.ฐานิตา นิลนวล ม.5/6 31
1862 22933 น.ส.ฐิติวรดา พุ่มพวง ม.5/6 32
1863 22967 น.ส.ละอองทิพย์ เนียมทอง ม.5/6 33
1864 22973 น.ส.ศดานันท์ วงค์ศรีดา ม.5/6 34
1865 22974 น.ส.ศศินา ทวีสุข ม.5/6 35
1866 22981 น.ส.สุทธิดา บุญช่วย ม.5/6 36
1867 22985 น.ส.อรรถพร การะเกตุ ม.5/6 37
1868 20692 นายกัณภัทร เงินทอง ม.5/7 1
1869 20705 นายจรณินท์ งามขำ ม.5/7 2
1870 20716 นายชวัลวิทย์ ขุมทอง ม.5/7 3
1871 20736 นายณัฐดนัย ชมภูทอง ม.5/7 4
1872 20761 นายธนพัฒน์ เข็มกลัด ม.5/7 5
1873 20796 นายปฐมพร น้อยจ้อย ม.5/7 6
1874 20837 นายภูวดล รุ่งเรือง ม.5/7 7
1875 20846 นายยิ่งคุณ อุ่นเจริญภักดี ม.5/7 8
1876 20856 นายเรวัต อินทร์พรม ม.5/7 9
1877 20867 นายวรากร สังข์นุช ม.5/7 10
1878 20907 นายอนุชิต พันละบาล ม.5/7 11
1879 20912 นายอานุภาพ แก้วกาม ม.5/7 12
1880 20913 นายอานุภาพ วาดวิจิตร ม.5/7 13
1881 20915 นายเอกสิทธิ์ สังข์เฉย ม.5/7 14
1882 21218 นายนันทวัฒน์ เขียมทรัพย์ ม.5/7 15
1883 22882 นายกิตติธัช กล่อมจิต ม.5/7 16
1884 22893 นายธรณ์เทพ แตงฉ่ำ ม.5/7 17
1885 22895 นายธีรภัทร มังกรแก้ว ม.5/7 18
1886 22898 นายปัณณวิชญ์ หาญราษฎร์ ม.5/7 19
1887 20923 น.ส.กมลชนก เนียมกลิ่น ม.5/7 20
1888 20936 น.ส.กุญธิดา ทองเก่า ม.5/7 21
1889 20947 น.ส.จิตรธิมา มิตรกุล ม.5/7 22
1890 20955 น.ส.ชนิดา เสียงเสนาะ ม.5/7 23
1891 21050 น.ส.ลัดดาวัลย์ แรงโนนแดง ม.5/7 24
1892 21096 น.ส.อนัญพร เกตุเทียน ม.5/7 25
1893 21097 น.ส.อมราพร เกตุมั่งมี ม.5/7 26
1894 21102 น.ส.อรพรรณ อิทธิพลกังวาล ม.5/7 27
1895 21214 น.ส.ยุวดี รบแคล้ว ม.5/7 28
1896 22936 น.ส.ณัฐยา คนชม ม.5/7 29
1897 22943 น.ส.ธัญพัชชา เกตุพยัคฆ์ ม.5/7 30
1898 22953 น.ส.ปิยมาส จันทร์อินทร์พรม ม.5/7 31
1899 22961 น.ส.ภัทรียา ศิลป์ศร ม.5/7 32
1900 22964 น.ส.รัตนาภรณ์ พิมพ์เสงี่ยม ม.5/7 33
1901 22966 น.ส.ลดารัตน์ เหลืองอร่าม ม.5/7 34
1902 22968 น.ส.วรรณวิสา แจ่มนาค ม.5/7 35
1903 22970 น.ส.วันวิสา แทนคุณ ม.5/7 36
1904 22972 น.ส.วิไลลักษณ์ รัศมี ม.5/7 37
1905 20690 นายกฤษณพงษ์ เอราวัล ม.5/8 1
1906 20719 นายธามวิสิฐ บุญส่ง ม.5/8 2
1907 20723 นายโชติพัฒน์ เกตุศิริ ม.5/8 3
1908 20740 นายณัฐพัฒน์ มหิมา ม.5/8 4
1909 20751 นายติณณภพ ไร่หินถ่วง ม.5/8 5
1910 20752 นายทวีทรัพย์ สว่างจิต ม.5/8 6
1911 20782 นายธีรพัฒน์ กองแก้ว ม.5/8 7
1912 20786 นายนพดล ฤทธิ์ชัยพร ม.5/8 8
1913 20809 นายพงศธร แช่มนาสวน ม.5/8 9
1914 20839 นายมานิต บุญเรือง ม.5/8 10
1915 20853 นายรัตนศักดิ์ ทองมี ม.5/8 11
1916 20876 นายศิวัฒน์ บัวงาม ม.5/8 12
1917 22885 นายณฐวัฒน์ ศรีสมัย ม.5/8 13
1918 22896 นายปัญญา ครึกครื้น ม.5/8 14
1919 22912 นายศักรินทร์ สวนเพชร ม.5/8 15
1920 22915 นายศุภยุทธ สุวรรณศรี ม.5/8 16
1921 22998 นายณัฏนันท์ หมาดเก ม.5/8 17
1922 23009 นายณัฐนันท์ กลิ่นสุคนธ์ ม.5/8 18
1923 23531 นายชัยนุวัฒน์ จิตต์ปลื้ม ม.5/8 19
1924 20926 น.ส.กมลวรรณ ฟักเถื่อน ม.5/8 20
1925 20935 น.ส.กัลยรัตน์ อยู่ฉิม ม.5/8 21
1926 20952 น.ส.ชญานิศ ฤทธิ์บัว ม.5/8 22
1927 20987 น.ส.ธนพร แองสาย ม.5/8 23
1928 21008 น.ส.บุณยาพร วัชริช ม.5/8 24
1929 21052 น.ส.วนิดา วัฒโน ม.5/8 25
1930 21085 น.ส.สุภาพร ปานเรือง ม.5/8 26
1931 21087 น.ส.สุมิตา เพ็งนวม ม.5/8 27
1932 21103 น.ส.อรพิมล ผลาวัณณ์ ม.5/8 28
1933 21115 น.ส.อุษามณี เขียวขำ ม.5/8 29
1934 22951 น.ส.ปวริสา เถินหิตย์ ม.5/8 30
1935 22959 น.ส.ภัทรวรรณ เงินลำยอง ม.5/8 31
1936 22962 น.ส.ภิญญาดา ยิ้มแย้ม ม.5/8 32
1937 22971 น.ส.วิรัญชนา ประกอบกิจ ม.5/8 33
1938 22986 น.ส.อรวรรณ ชูเลิศ ม.5/8 34
1939 23527 น.ส.ไอวรินญ์ บัวงาม ม.5/8 35
1940 20283 นายรพีภัทร มากศรี ม.5/9 1
1941 20698 นายกุลธวัช บุญณรงค์ ม.5/9 2
1942 20738 นายณัฐพงศ์ คชะนา ม.5/9 3
1943 20743 นายณัฐภัทร แก้วถาวร ม.5/9 4
1944 20758 นายธนบดี นิลแก้ว ม.5/9 5
1945 20762 นายธนพัฒน์ สว่างยิ่ง ม.5/9 6
1946 20773 นายธนาธิป สว่างศรี ม.5/9 7
1947 20775 นายธวัชชัย เสลาคุณ ม.5/9 8
1948 20797 นายปณิธิ เกตุคอย ม.5/9 9
1949 20808 นายพงศกร เอี่ยมศิริ ม.5/9 10
1950 20832 นายภาณุเดช งามชื่น ม.5/9 11
1951 20866 นายวรวิช ใจตรง ม.5/9 12
1952 20878 นายศุภณัฐ ละอองอ่อน ม.5/9 13
1953 20883 นายเศกสิทธิ์ เลิศสว่าง ม.5/9 14
1954 20911 นายอานนท์ สุขสว่าง ม.5/9 15
1955 21228 นายสวิช ชนะกิจ ม.5/9 16
1956 22892 นายธนาวุฒิ ขวัญใจ ม.5/9 17
1957 22900 นายมนตรี พิมพ์สอาด ม.5/9 18
1958 22903 นายรชต ปานช้าง ม.5/9 19
1959 22914 นายศุภโชติ คุ้มเมือง ม.5/9 20
1960 22995 นายภานุวัฒน์ ทรสัตย์ ม.5/9 21
1961 23002 นายรัตนชัย ยอดแก้ว ม.5/9 22
1962 20524 นางสาววรากร นิลน้อย ม.5/9 23
1963 20922 น.ส.กนิษฐา ยวงผึ้ง ม.5/9 24
1964 20930 น.ส.กัญญาภัค ฟักเถื่อน ม.5/9 25
1965 20953 น.ส.ชนัญญา แก้วเนตร ม.5/9 26
1966 20969 น.ส.ฐิติพร วงค์จันทา ม.5/9 27
1967 20984 น.ส.ภัสภรณ์ ทิมทอง ม.5/9 28
1968 20999 น.ส.นิตา ผ่องสมุทร ม.5/9 29
1969 21015 น.ส.ประภัสสร แฮวอู ม.5/9 30
1970 21039 น.ส.ภัทสินี ทองแย้ม ม.5/9 31
1971 21048 น.ส.ลภัสรดา แสงพร ม.5/9 32
1972 21070 น.ส.สิรินทิพย์ พูลเพิ่ม ม.5/9 33
1973 21092 น.ส.หทัยรัตน์ ศรีแจ้ ม.5/9 34
1974 21093 น.ส.เหมือนขวัญ คชะนา ม.5/9 35
1975 22930 น.ส.ชลธิชา หงษ์ทอง ม.5/9 36
1976 22945 น.ส.ธาราทิพย์ ดีประเสริฐ ม.5/9 37
1977 22957 น.ส.เพ็ญพิชญา ศรีศิริเล็ก ม.5/9 38
1978 22988 น.ส.ไอริสสา บุญโพธิ์ ม.5/9 39
1979 20156 นายจารุพงศ์ ศรีเพชร ม.6/1 1
1980 20177 นายฐิติกร ทองเพชร ม.6/1 2
1981 20209 นายธนพัฒน์ นกแก้ว ม.6/1 3
1982 20233 นายปภาวิน หวังเจริญ ม.6/1 4
1983 20243 นายปาณชัย แท่นนาค ม.6/1 5
1984 20268 นายภาณุวัฒน์ เรืองอร่าม ม.6/1 6
1985 20309 นายสรวิชญ์ นากสุก ม.6/1 7
1986 20314 นายสิงหา เกตุแก้ว ม.6/1 8
1987 20336 นายอัครพล อร่ามศรี ม.6/1 9
1988 20670 นายธนวัฒน์ ลิ้มสำอางค์ ม.6/1 10
1989 22339 นายภูมิทัศน์ แสงเจริญวิฒนะ ม.6/1 11
1990 22350 นายสุวรรณภูมิ บุพเต ม.6/1 12
1991 22352 นายอดิศร วีสม ม.6/1 13
1992 22353 นายอดิศร โพบำรุง ม.6/1 14
1993 23530 นายภูปภพ สายอินทร์ ม.6/1 15
1994 20360 น.ส.กฤติกา อุดมนาค ม.6/1 16
1995 20369 น.ส.กุลสินี ดำเลิศ ม.6/1 17
1996 20388 น.ส.ชนันภรณ์ เผือกผุด ม.6/1 18
1997 20390 น.ส.ชลธิชา กลิ่นสว่าง ม.6/1 19
1998 20392 น.ส.ชุดาภรณ์ เกตุรัตน์ ม.6/1 20
1999 20395 น.ส.ฐาปนี คงทวี ม.6/1 21
2000 20404 น.ส.ณัฏณิชา อุทัยธรรม ม.6/1 22
2001 20407 น.ส.ณัฐณิชา จันทร์ประไพ ม.6/1 23
2002 20440 น.ส.นภัสสร กะลำพัก ม.6/1 24
2003 20455 น.ส.เบญญาภา นรสาร ม.6/1 25
2004 20465 น.ส.ปุณยวีร์ โสมโสรส ม.6/1 26
2005 20469 น.ส.พรนภัส แสงอ่วม ม.6/1 27
2006 20475 น.ส.พัชรินทร์ นิลกัณฑ์ ม.6/1 28
2007 20499 น.ส.ภัทราวดี โตใหญ่ดี ม.6/1 29
2008 20500 น.ส.ภัทราวดี พวงบุบผา ม.6/1 30
2009 20505 น.ส.มัชฌิมา สายเส็ง ม.6/1 31
2010 20510 น.ส.รัชนีกร บุญรอด ม.6/1 32
2011 20516 น.ส.วฎาภรณ์ อุ่มบุญ ม.6/1 33
2012 20565 น.ส.อมรรัตน์ จงดี ม.6/1 34
2013 20566 น.ส.อมรรัตน์ สุขสบาย ม.6/1 35
2014 20568 น.ส.อมลรดา คำสุข ม.6/1 36
2015 22375 น.ส.ชัญญานุช บุญตัน ม.6/1 37
2016 22384 น.ส.ณิชานาฏ เขียวขำ ม.6/1 38
2017 22395 น.ส.ปวีณอร นิลแร่ ม.6/1 39
2018 22397 น.ส.ปัณฑิตา ภู่ระหงษ์ ม.6/1 40
2019 22405 น.ส.พรธิรา บัวคลี่ ม.6/1 41
2020 22418 น.ส.วาสนา เรืองทอง ม.6/1 42
2021 20144 นายกิตติศักดิ์ นิลน้อย ม.6/2 1
2022 20162 นายฉัตรมงคล สุดยิ่ง ม.6/2 2
2023 20176 นายโชคอนันต์ หล้าน้อย ม.6/2 3
2024 20199 นายเทวินทร์ นาคแท้ ม.6/2 4
2025 20218 นายธัญญวัฒน์ ศรีใส ม.6/2 5
2026 20305 นายปกรณ์เกียรติ ป้านศรี ม.6/2 6
2027 20673 นายปฐวี หอยมุข ม.6/2 7
2028 22316 นายชยพล ทับทิม ม.6/2 8
2029 22329 นายธีระพงษ์ พอมา ม.6/2 9
2030 22334 นายพศิน สังสวัสดิ์ ม.6/2 10
2031 22335 นายพิชิตพงศ์ ทองหยอด ม.6/2 11
2032 22342 นายวัชรพงศ์ บัวหลวง ม.6/2 12
2033 22348 นายสิทธิพล เหมพันธ์ ม.6/2 13
2034 22355 นายอติวิชญ์ สุขลาภ ม.6/2 14
2035 22357 นายอภิชาติ วงศ์น้อย ม.6/2 15
2036 22991 นายรชานนท์ สายทอง ม.6/2 16
2037 20378 น.ส.จีรนันท์ อินทร์พรม ม.6/2 17
2038 20385 น.ส.ชฏาธาร เพชหนู ม.6/2 18
2039 20403 น.ส.ณัชชา คล้ายคลึง ม.6/2 19
2040 20418 น.ส.ทักษอร หะรังศรี ม.6/2 20
2041 20427 น.ส.ธนัญญา ปานนิ่ม ม.6/2 21
2042 20450 น.ส.นารีรัตน์ ชลภาพ ม.6/2 22
2043 20452 น.ส.นิภาภัทร์ คำศิลป ม.6/2 23
2044 20453 น.ส.เนตรนภา ฉิมฉลอง ม.6/2 24
2045 20460 น.ส.ปัญญาวี ดีท้วม ม.6/2 25
2046 20477 น.ส.พิชชาพร สุดสวาท ม.6/2 26
2047 20479 น.ส.พิชญ์สินี นุชประคอง ม.6/2 27
2048 20482 น.ส.พิมพ์กมล บุญชูเชิด ม.6/2 28
2049 20487 น.ส.พีรดา มั่งทอง ม.6/2 29
2050 20528 น.ส.วิธิตา ผ่องแผ้ว ม.6/2 30
2051 20530 น.ส.วิภาพร โพธิ์เรือนดี ม.6/2 31
2052 20536 น.ส.ศิรินทิพย์ แก้วจินดา ม.6/2 32
2053 20557 น.ส.สุวิชญา บุญเดช ม.6/2 33
2054 20567 น.ส.อมรรัตน์ เลิศเกียรติกุล ม.6/2 34
2055 20676 น.ส.พัชราภร พุฒเทศ ม.6/2 35
2056 22370 น.ส.ชญารัตน์ โพธิเปี่ยม ม.6/2 36
2057 22382 น.ส.ณัฐนรี ใจฉ่ำ ม.6/2 37
2058 22406 น.ส.พัชราภา พิลึก ม.6/2 38
2059 22413 น.ส.วรรณกานต์ สินเสริฐ ม.6/2 39
2060 22421 น.ส.สารินี เสียงโต ม.6/2 40
2061 22427 น.ส.อกนิษฐ์ พูลสวัสดิ์ ม.6/2 41
2062 22433 น.ส.อังคณา เกิดแสง ม.6/2 42
2063 20155 นายจารุต เนียมเกิด ม.6/3 1
2064 20215 นายธนันดร รุ่งเจริญ ม.6/3 2
2065 20236 นายปรัตถกร บุราณเดช ม.6/3 3
2066 20271 นายภาสวิชญ์ มั่งสมบัติ ม.6/3 4
2067 20316 นายสิทธิเดช ครึกครื้น ม.6/3 5
2068 22310 นายกิตติพัทธิ์ นาคสุก ม.6/3 6
2069 22318 นายชากีรีน มัสโอดี ม.6/3 7
2070 22325 นายถนอมศักดิ์ ชูมิตร ม.6/3 8
2071 22343 นายวิรัชสัณห์ สารเห็ด ม.6/3 9
2072 22346 นายสักกริณภัทร เทียนชัยมณีรัตน์ ม.6/3 10
2073 22994 นายรชพัทร บัวเรือง ม.6/3 11
2074 20362 น.ส.กัญญาภัทร เชื้อเกตุ ม.6/3 12
2075 20399 น.ส.ณปภัช แดงประดับ ม.6/3 13
2076 20414 น.ส.ณัฐวรรณ เชื้อชัง ม.6/3 14
2077 20424 น.ส.ธนพร ทองเงิน ม.6/3 15
2078 20436 น.ส.ธีรารัตน์ จุ้ยอินทร์ ม.6/3 16
2079 20494 น.ส.ภรณ์ชนก สินเมือง ม.6/3 17
2080 20501 น.ส.ภาณภัทร ล้ำเลิศ ม.6/3 18
2081 20518 น.ส.วรรณกานต์ บุญเรือง ม.6/3 19
2082 20525 น.ส.วศินี วงศ์ขยาย ม.6/3 20
2083 20539 น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดทรัพย์ ม.6/3 21
2084 20541 น.ส.ศุภฌา ผ่องลาภ ม.6/3 22
2085 20545 น.ส.สิรภัทร หลักแหลม ม.6/3 23
2086 20551 น.ส.สุทธิดา เที่ยงแท้ ม.6/3 24
2087 22361 น.ส.กชมน หนูน้อย ม.6/3 25
2088 22367 น.ส.เกวรินทร์ แก้วแดง ม.6/3 26
2089 22371 น.ส.ชนาพร นำเจริญ ม.6/3 27
2090 22377 น.ส.ฐาปนี คำกล่อม ม.6/3 28
2091 22379 น.ส.ฐิรัตกาล มีมาก ม.6/3 29
2092 22383 น.ส.ณัฐริกา รวมพร้อม ม.6/3 30
2093 22398 น.ส.ปารีณา สุขปัน ม.6/3 31
2094 22403 น.ส.พนัสรมย์ นารอด ม.6/3 32
2095 22407 น.ส.พิชญา บางจริง ม.6/3 33
2096 22423 น.ส.สิตานัน เขียวประชุม ม.6/3 34
2097 22426 น.ส.สุวิชาดา สวัสดี ม.6/3 35
2098 22428 น.ส.อนัญญา สารารัมย์ ม.6/3 36
2099 22432 น.ส.อริศรา พุ่มโต ม.6/3 37
2100 22436 น.ส.อัสมา บัวล้อม ม.6/3 38
2101 22997 น.ส.แพรวา เจริญรัตน์ ม.6/3 39
2102 20131 นายกมลภพ ลิ้นจี่ ม.6/4 1
2103 20145 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชาติ ม.6/4 2
2104 20150 นายกิติภูมิ เครือสิน ม.6/4 3
2105 20167 นายชลชาติ แสนสบาย ม.6/4 4
2106 20184 นายณัฐกร ปานมณี ม.6/4 5
2107 20204 นายธนพงษ์ พวงน้อย ม.6/4 6
2108 20223 นายนพรัตน์ อยู่สุข ม.6/4 7
2109 20225 นายนภสินธ์ ยิ่งยนต์ ม.6/4 8
2110 20226 นายนวมินทร์ จูโต ม.6/4 9
2111 20235 นายปรัชญา ทองปล้อง ม.6/4 10
2112 20246 นายปิยภูมิ ชัยโชต ม.6/4 11
2113 20290 นายฤทธิชัย เรืองโรจน์ ม.6/4 12
2114 20294 นายวรธน ศรียศ ม.6/4 13
2115 20299 นายวณิชย์ คลับคล้าย ม.6/4 14
2116 20311 นายสหภูมิ พลชัย ม.6/4 15
2117 20325 นายสุภัฐรชัย พรายแดง ม.6/4 16
2118 20342 นายอิทธิพล คงวัฒนา ม.6/4 17
2119 22330 นายธีระยุทธ ม้าแก้ว ม.6/4 18
2120 22331 นายปัญญา ทรัพย์เกิด ม.6/4 19
2121 22333 นายพงศ์ศิริ คล่องแคล่ว ม.6/4 20
2122 22345 นายสกุลเพชร บุญมา ม.6/4 21
2123 22349 นายสิรดนัย พูลเกิด ม.6/4 22
2124 22351 นายโสตถิ ยืนเยี่ยม ม.6/4 23
2125 22354 นายอดิศร บุตรทิพย์ ม.6/4 24
2126 22359 นายอังศุชวาล ปิ่นแก้ว ม.6/4 25
2127 20464 น.ส.ปุณณภา คนเที่ยง ม.6/4 26
2128 20561 น.ส.อนัญญา มั่นการ ม.6/4 27
2129 20564 น.ส.อภิญญา มั่นการ ม.6/4 28
2130 22376 น.ส.ญาณิศา จำปาทุม ม.6/4 29
2131 22385 น.ส.ณิชานาฎ นิยมหาญ ม.6/4 30
2132 22386 น.ส.นภาขวัญ รบชนะ ม.6/4 31
2133 22388 น.ส.นันทิศา พรมสูงวงศ์ ม.6/4 32
2134 22390 น.ส.บัณฑิตา ชูเนียม ม.6/4 33
2135 22417 น.ส.วารุณี เพชรรอด ม.6/4 34
2136 22419 น.ส.วิรัลพัชร ไชยมงคล ม.6/4 35
2137 22437 น.ส.แอนลิณี เอกวัตร ม.6/4 36
2138 20157 นายจิรภัทร กนกทิพย์วงศ์ ม.6/5 1
2139 20159 นายจิรวัฒน์ ชวนชื่น ม.6/5 2
2140 20174 นายชินวัชร์ ทรัพย์เพิ่มพูล ม.6/5 3
2141 20221 นายธีรภัทร วัดปาน ม.6/5 4
2142 20227 นายนิธิภาคย์ เอกนก ม.6/5 5
2143 20272 นายภูมิพัฒน์ ทองเงิน ม.6/5 6
2144 20293 นายวชระ กุลทัศน์ ม.6/5 7
2145 20307 นายสงกรานต์ ศรีเพชร ม.6/5 8
2146 20320 นายสิรวิชญ์ บรรลือทรัพย์ ม.6/5 9
2147 22317 นายชัยยันต์ สุวรรณบุตร ม.6/5 10
2148 22328 นายธีรภัทร แทนเจ็ดริ้ว ม.6/5 11
2149 20351 น.ส.กนกวรรณ สุขสวัสดิ์ ม.6/5 12
2150 20363 น.ส.กัญญารัตน์ สวนสวรรค์ ม.6/5 13
2151 20413 น.ส.ณัฐริวรรณ คนเชี่ยว ม.6/5 14
2152 20421 น.ส.ทิตย์ติยา แพทย์จะเกร็ง ม.6/5 15
2153 20444 น.ส.นัฐศพร ผลเลิศ ม.6/5 16
2154 20473 น.ส.พอเพียง - ม.6/5 17
2155 20488 น.ส.พีรยา ทั่งเหล็ก ม.6/5 18
2156 20493 น.ส.เพียงฟ้า ดีฉ่ำ ม.6/5 19
2157 20509 น.ส.รสสุคนธ์ ทองมี ม.6/5 20
2158 20517 น.ส.วนิดา กลั่นกล่อม ม.6/5 21
2159 20562 ด.ญ.อนันตญา สุขลาภ ม.6/5 22
2160 20572 น.ส.อัญญาณี สังกะเสริฐ ม.6/5 23
2161 22363 น.ส.กนกรัตน์ คำช่วย ม.6/5 24
2162 22373 น.ส.ชยารินทร์ บุรีรักษ์ ม.6/5 25
2163 22380 น.ส.ณัฐชยา ชูยิ่ง ม.6/5 26
2164 22392 น.ส.ปนัดดา เทศลำลึก ม.6/5 27
2165 22394 น.ส.ปลายฝน จันทร์แสงดี ม.6/5 28
2166 22396 น.ส.ปองกาญจน์ แสงสุวรรณ ม.6/5 29
2167 22410 น.ส.มนสิชา สุขาพันธ์ ม.6/5 30
2168 22431 น.ส.อรอุมา สังข์ทะเล ม.6/5 31
2169 22434 น.ส.อังศนา อุทัยธรรม ม.6/5 32
2170 19641 นายกันทรากร บุญนาค ม.6/6 1
2171 20136 นายกฤติน เสลาคุณ ม.6/6 2
2172 20169 นายชวกร พูลพิพิศ ม.6/6 3
2173 20190 นายณัฐวุฒิ คงแจ่ม ม.6/6 4
2174 20200 นายธนกร สอนบุญ ม.6/6 5
2175 20244 นายปิติณัช มาคล้าย ม.6/6 6
2176 20248 นายปุญญพัฒน์ ดังก้อง ม.6/6 7
2177 20289 นายฤทธิ์ชัย กิตติวุฒิดำรงชัย ม.6/6 8
2178 20323 นายสุทธินนท์ เม็ดแตงเขียว ม.6/6 9
2179 21842 นายธีรสิทธิ์ ศรีศักดิ์ ม.6/6 10
2180 22280 นายณัฐพล กอนใย ม.6/6 11
2181 22312 นายคณิศร ขำวิไล ม.6/6 12
2182 22314 นายจิรกิตต์ ดำรงบุล ม.6/6 13
2183 22321 นายณฐพงศ์ ฉิมทอง ม.6/6 14
2184 22336 นายพิพัฒน์ จันเทศ ม.6/6 15
2185 22338 นายพุทธิพงศ์ เทียนทอง ม.6/6 16
2186 22440 นายอนุสรณ์ สุริยะ ม.6/6 17
2187 20365 น.ส.กัลยาณี สุขสำราญ ม.6/6 18
2188 20367 น.ส.กานต์พิชชา คุ้มสอาด ม.6/6 19
2189 20370 น.ส.เกวรินทร์ รุ่มรวย ม.6/6 20
2190 20380 น.ส.จีรานันท์ อยู่สบาย ม.6/6 21
2191 20389 น.ส.ชนานันท์ อินทรภักดี ม.6/6 22
2192 20394 น.ส.ญาณิศา เพริดพริ้ง ม.6/6 23
2193 20408 น.ส.ณัฐณิชา แซ่โกว ม.6/6 24
2194 20435 น.ส.ธาริมา แก้วสุข ม.6/6 25
2195 20502 น.ส.มณธิรา เครือนาค ม.6/6 26
2196 20552 น.ส.สุธิดา คำดี ม.6/6 27
2197 22362 น.ส.กนกพร เรืองเดช ม.6/6 28
2198 22368 น.ส.จิรัชญา แจ่มจำรัส ม.6/6 29
2199 22387 น.ส.นฤมล มณฑาทอง ม.6/6 30
2200 22415 น.ส.วรรณิกา ศรีพุ่ม ม.6/6 31
2201 20135 นายกฤตเมธ เลิศเมือง ม.6/7 1
2202 20140 นายกันตวิชญ์ แสงอร่าม ม.6/7 2
2203 20160 นายจิรายุ เชือนเชื้อ ม.6/7 3
2204 20166 นายชยานันท์ ลพบุตร ม.6/7 4
2205 20191 นายณัฐวุฒิ จันทร ม.6/7 5
2206 20195 นายทรรศนันท์ เด็ดเดี่ยว ม.6/7 6
2207 20201 นายธนดล บุญสุข ม.6/7 7
2208 20210 นายธนพัต พุทธสอน ม.6/7 8
2209 20231 นายปฏิพล กล่ำทอง ม.6/7 9
2210 20255 นายพลกฤษ แดงเอียด ม.6/7 10
2211 20269 นายภานุวัฒน์ สมบูรณ์ศรี ม.6/7 11
2212 20281 นายยุทธนา สีนวล ม.6/7 12
2213 20334 นายอมรเทพ บัวแก้ว ม.6/7 13
2214 20681 นายชยกร เพ็งนวม ม.6/7 14
2215 22311 นายขจรศักดิ์ รอดจากทุกข์ ม.6/7 15
2216 22323 นายณัฐพล ยิ้มย่อง ม.6/7 16
2217 22340 นายภูวิศ จันทร์นิล ม.6/7 17
2218 20371 น.ส.เกษมณี ลุ่มบุตร ม.6/7 18
2219 20383 น.ส.ชญาณัช โชติงาม ม.6/7 19
2220 20391 น.ส.ชัญญานุช ไทยกลั่น ม.6/7 20
2221 20402 น.ส.ณลินี จันทร์กระจ่าง ม.6/7 21
2222 20457 น.ส.ปภัสสรา ลอยทอง ม.6/7 22
2223 20504 น.ส.มนัสนันท์ เอี่ยมละเอียด ม.6/7 23
2224 20513 น.ส.รุจิรา ศรีวชิโรภาส ม.6/7 24
2225 20520 น.ส.วรรณษา ขวัญเจริญ ม.6/7 25
2226 20558 น.ส.เสาวลักษณ์ คล้อยคล้าย ม.6/7 26
2227 20680 น.ส.พิสชา จันทร์หอมหวล ม.6/7 27
2228 22366 น.ส.กัณฐิกา ฤทธิ์เลิศ ม.6/7 28
2229 22372 น.ส.ชยานันท์ คงเมือง ม.6/7 29
2230 22378 น.ส.ฐิตาพร กุลนอก ม.6/7 30
2231 22381 น.ส.ณัฐณิชา พันธเสน ม.6/7 31
2232 22422 น.ส.สาลินี เจี้ยมดี ม.6/7 32
2233 22430 น.ส.อรพินท์ ฉวีวรรณ์ ม.6/7 33
2234 23007 น.ส.สุรางคณา ติเยาว์ ม.6/7 34
2235 19638 นายกฤษณะ ปุ่มเปี่ยม ม.6/8 1
2236 20130 นายกนกพล คลังทอง ม.6/8 2
2237 20178 นายฐิตินันท์ สวัสดิ์วงศ์ ม.6/8 3
2238 20179 นายณฐกร คงศิริ ม.6/8 4
2239 20181 นายณภัทร ชูเนื่อง ม.6/8 5
2240 20183 นายณัฏฐกร เจริญอิ่ม ม.6/8 6
2241 20202 ด.ช.ธนทัต ทองทา ม.6/8 7
2242 20213 นายธนวัฒน์ อินทะนิล ม.6/8 8
2243 20217 นายธรรศ แผ่นทอง ม.6/8 9
2244 20298 นายวัชรพล วะชังเงิน ม.6/8 10
2245 20302 นายวีรภัทร นาคทิพย์ ม.6/8 11
2246 20330 นายอภิชัย ใคร่ครวญ ม.6/8 12
2247 20332 นายอภินันท์ อุ่นเป็นนิจ ม.6/8 13
2248 20683 นายธนกร แสงจันดา ม.6/8 14
2249 22315 นายจิราวุฒิ จันพุด ม.6/8 15
2250 22326 นายธนวัฒน์ พูลน้อย ม.6/8 16
2251 22332 นายปุญพัฒน์ สีไสรัคตน์ดล ม.6/8 17
2252 22337 นายพีรวิชญ์ คงทอง ม.6/8 18
2253 20349 น.ส.กนกพร ม่วงทับ ม.6/8 19
2254 20384 น.ส.ชญานิน ช้างน้ำ ม.6/8 20
2255 20401 น.ส.ณฤทัย สุวรรณวัตร ม.6/8 21
2256 20410 น.ส.ณัฐนรี มุทธากาญจน์ ม.6/8 22
2257 20411 น.ส.ณัฐพร สว่างศรี ม.6/8 23
2258 20412 น.ส.ณัฐริกา คำเหนือ ม.6/8 24
2259 20443 น.ส.นัชฌานันท์ รูมิง ม.6/8 25
2260 20458 น.ส.ประภัสสร งามขำ ม.6/8 26
2261 20463 น.ส.ปิยาพร อัปกาญจน์ ม.6/8 27
2262 20470 น.ส.พรนภา วารีย์ ม.6/8 28
2263 20483 น.ส.พิมพ์ลดา เมืองอินทร์ ม.6/8 29
2264 20498 น.ส.ภัทราพร พันธ์หริ่ง ม.6/8 30
2265 20506 น.ส.มัญฑิรา ช่ออบเชย ม.6/8 31
2266 20508 น.ส.เมธาวดี ทองเพชร ม.6/8 32
2267 20563 น.ส.อภิชาดา เกตุชู ม.6/8 33
2268 20571 น.ส.อรสิริบูลย์ เดชอนงค์ ม.6/8 34
2269 21224 น.ส.ณัฐนันท์ ฤทธิ์ล้ำ ม.6/8 35
2270 22369 น.ส.เจนสุดา นุชเนตร ม.6/8 36
2271 22391 น.ส.ปทุมวดี เอี่ยมสิน ม.6/8 37
2272 22393 น.ส.ปรายมนัส ปานฉ่ำ ม.6/8 38
2273 22412 น.ส.มัญชุพร รัตนวิจิตร ม.6/8 39
2274 20143